1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD – 54/2022
822a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. februára 2022 č. 1217 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona 19. marca 2022.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 474 z 10. marca 2022,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 286 z 10. marca 2022
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 151 z 18. marca 2022.
zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 11 § 8 ods. 1 sa slovo „štvrtina“ nahrádza slovom „tretina“.
Ide o úpravu pomerne vyššej miery zastúpenia študentov v akademickom senáte verejnej vysokej školy, a to z jednej štvrtiny členov akademického senátu verejnej vysokej školy na jednu tretinu.
Návrhom sa zabezpečuje vyššia miera participácie študentov na akademickej samospráve verejnej vysokej školy prostredníctvom tohto kolektívneho samosprávneho orgánu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bode 12 § 8 ods. 3 sa slová „súčasti fakulty“ nahrádzajú slovami „súčasti verejnej vysokej školy“.
3
Ide o sprecizovanie právnej úpravy vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie § 21 ods. 1 písm. b) a c), na ktoré sa odkazuje v § 8 ods. 3 v súvislosti s vedúcim súčasti fakulty, obsahuje výpočet súčastí verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 16 v § 9 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovami „až f)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a slová „j) a k) až m)“ sa nahrádzajú slovami „j) až m)“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. rozpočet verejnej vysokej školy,“.
Navrhuje sa akademickému senátu vrátiť kompetenciu schvaľovania rozpočtu verejnej vysokej školy s tým, že ho následne bude schvaľovať aj správna rada verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod a tretí bod sa primerane preznačia.
Navrhuje sa akademickému senátu vrátiť kompetenciu schvaľovania rozpočtu verejnej vysokej školy s tým, že ho následne bude schvaľovať aj správna rada verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I bode 16 § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa považujú za prerokované.“.
4
Doterajšie odseky 2 až 4 sa primerane preznačia.
Vo vzťahu k dokumentom podľa § 9 ods. 1 písm. c) akademickým senátom verejnej vysokej školy sa ustanovuje lehota na ich prerokovanie tak.
Ide o „ochranný mechanizmus“ na eliminovanie možnosti blokovať schvaľovanie týchto dôležitých strategických dokumentov z dôvodu nečinnosti akademického senátu verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I bode 16 § 10 odsek 4 znie:
„(4) Člen akademického senátu verejnej vysokej školy a člen správnej rady verejnej vysokej školy nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora príslušnej verejnej vysokej školy počas výkonu funkcie člena akademického senátu verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady verejnej vysokej školy. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.“.
Návrhom sa vypúšťajú požiadavky na kandidáta na rektora, z dôvodu zabezpečenia prístupu k výkonu tejto verejnej funkcie bez obmedzenia. Zároveň sa upravuje prevencia potenciálneho konfliktu záujmov bývalých členov výkonnej rady akreditačnej agentúry.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. V čl. I bode 16 § 10 odsek 6 znie:
„(6) Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia príslušnej vysokej školy. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja príslušnej vysokej školy, a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácii.“.
Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti vo vzťahu ku konaniu verejného vypočutia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
5
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. I bode 16 § 10 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa primerane preznačia.
Návrhom sa vypúšťa podmienka nezlučiteľnosti funkcie rektora s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a funkciou člena vlády.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V čl. I bode 16 § 10 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa primerane preznačí.
Návrhom sa vypúšťa podmienka nezlučiteľnosti funkcie rektora s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a funkciou člena vlády.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie § 10 ods. 8, ktorým sa upravuje nezlučiteľnosť rektora s výkonom vyššie uvedených funkcii.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I bode 16 § 10 ods. 11 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno vymenovať za prorektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.“.
Upravuje sa prevencia potenciálneho konfliktu záujmov bývalých členov výkonnej rady akreditačnej agentúry.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I bode 17 § 10a ods. 1 písm. d) sa za slovo „predkladá“ vkladajú slová
„akademickému senátu verejnej vysokej školy a“.
Úprava v súvislosti s navrhovanou zmenou schvaľovania rozpočtu v § 9.
6
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I bode 21 § 13 ods. 4 druhá veta znie: „Ak fakulta nemá zriadený orgán, ktorý prejednáva disciplinárne priestupky študentov, disciplinárna komisia verejnej vysokej školy sa zriaďuje vždy a prerokúva aj disciplinárne priestupky študentov príslušnej fakulty.“.
Sprecizovanie návrhu tak, aby bola jednoznačne upravená aj situácia, ak by vznikla potreba zabezpečenia prejednávania priestupkov študentov takej fakulty verejnej vysokej školy, ktorá nemá zriadený orgán na prejednávanie disciplinárnych priestupkov fakulty.
V tomto prípade ich bude prejednávať disciplinárna komisia verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I bode 21 (§ 13) sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Disciplinárna komisia po prerokovaní disciplinárneho priestupku predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.“.“.
V nadväznosti na doplnenie nového odseku 5 sa primerane upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Cieľom úpravy je jednoznačne vymedziť záver disciplinárnej komisie, ktorým nemá byť samotné rozhodnutie, ale len jeho návrh predkladaný rektorovi.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I bode 22 sa za slová „§ 14 ods. 2“ vkladajú slová „prvej vete sa za slovo „hospodársky“ vkladá čiarka a slovo „prevádzkový“ a v“.
Upravuje sa nová zodpovednosť kvestora aj vo vzťahu k prevádzkovému chodu príslušnej verejnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I sa za bod 46 vkladá nový bod 47, ktorý znie:
7
„47. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“ nahrádzajú slovom „agentúre“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zmenu navrhovanú v § 10 ods. 4.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I bode 51 § 22 ods. 2 prvá veta znie: „Fakultu riadi dekan, ktorého vymenúva
na štvorročné funkčné obdobie a odvoláva rektor.“ a za prvú vetu sa vkladajú nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Na jednej fakulte môže istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Dekana vymenúva rektor na základe výberového konania, alebo ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, na základe voľby.“.
Navrhuje sa obmedzenie počtu funkčných období dekana s cieľom zosúladenia s úpravou pri rektorovi. Zároveň sa umožňuje verejnej vysokej škole určiť si vo svojom štatúte, že funkcia dekana sa obsadzuje voľbou (t. j. ak vysoká škola nebude mať v tejto veci úpravu v štatúte, funkcia sa obsadzuje výberovým konaním).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I bode 51 § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa funkcia dekana
obsadzuje voľbou, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby v ňom osoby vymenované rektorom mali jednu štvrtinu hlasov, a ostatné osoby boli zástupcami akademickej obce fakulty.“.“.
Pre prípad obsadzovania funkcie dekana voľbou sa navrhuje zabezpečiť dostatočný podiel hlasov rektora medzi osobami, ktoré budú dekana voliť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I bode 51 § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno za dekana vymenovať najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.“.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa primerane preznačia.
8
Upravuje sa ale prevencia potenciálneho konfliktu záujmov bývalých členov výkonnej rady akreditačnej agentúry.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. I bode 51 § 22 ods. 10 sa slovo „štvrtinu“ nahrádza slovom „tretinu“.
Ide o reguláciu dolnej hranice pomerného zastúpenia študentov v kolektívnych samosprávnych orgánoch fakulty, ktorá byť dodržaná pri ich zriadení, pričom táto hranica sa zvyšuje z jednej štvrtiny na jednu tretinu.
Návrhom sa zabezpečuje vyššia miera participácie študentov na akademickej samospráve príslušnej fakulty verejnej vysokej školy prostredníctvom kolektívneho samosprávneho orgánu fakulty.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I bod 53 znie: „53. V § 34 odsek 2 znie:
„(2) Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné vysoké školy sa ustanovenia § 4 6, 8 10a, § 16, 17 a 19, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2 9 a 11, § 40 ods. 2 12, § 58 ods. 9, § 66, 67, 70 72, § 75 ods. 2 8 a § 102 ods. 3 písm. c) vzťahujú primerane v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.“.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na iné body pozmeňujúceho návrhu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I bode 54 § 40 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o konfesijnú verejnú vysokú školu, návrhy na členov správnej rady konfesijnej verejnej vysokej školy môže predkladať aj príslušná cirkev alebo príslušná náboženská spoločnosť.“.
Úprava podmienok na členov správnej rady s cieľom jej profesionalizácie.
Ďalej sa vo vzťahu k predkladaniu návrhov na členov správnej rady konfesijnej verejnej vysokej školy
9
ustanovuje možnosť predkladania návrhom príslušnou cirkvou alebo príslušnou náboženskou spoločnosťou, vzhľadom na osobitný charakter týchto verejných vysokých škôl a s cieľom úpravy participácie dotknutých subjektov na voľbe členov týchto správnych rád.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. I bode 54 § 40 ods. 8 písm. f) sa slová „pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého vzťahu“ nahrádzajú slovami „pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru“.
Zosúladenie používanej terminológie v § 40 ods. 8 písm. f) návrhu zákona s § 40 ods. 4 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V čl. I bode 54 § 40 odsek 14 znie:
„(14) Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú nárok na poskytnutie odmeny za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady a náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.25b) Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov určí na návrh rektora akademický senát príslušnej verejnej vysokej školy. Účasť členov správnej rady verejnej vysokej školy na zasadnutí správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom záujme.25c)“.
Ustanovuje sa odplatnosť výkonu funkcie člena správnej rady s cieľom profesionalizácie tohto orgánu verejnej vysokej školy aj vzhľadom na požiadavky na člena správnej rady.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. I bode 54 § 41 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa primerane preznačia.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zmenu schvaľovania rozpočtu v § 9.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
10
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V čl. I bode 54 § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 2 až 13 sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 2 v § 41 sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava (preznačenie odseku) v čl. I doterajšom bode 16 § 9 ods. 1 písm. g) a l).
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zmenu schvaľovania rozpočtu v § 9.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. I bode 54 § 41 ods. 8 sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na vloženie nového odseku do § 41.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. I bode 54 § 41 ods. 10 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na vloženie nového odseku do § 41.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V čl. I bode 54 poznámke pod čiarou k odkazu 25d sa slová „a), b) a e)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“.
Úprava poznámky pod čiarou k odkazu 25d vzhľadom na to, že § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z., na ktorý sa tiež odkazuje, sa nevzťahuje na verejné vysoké školy, keďže verejné vysoké školy nie „zamestnávateľom, ktorý je príspevkovou organizáciou“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11
30.V čl. I bode 54 sa veta „Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.“ nahrádza vetou „Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 sa vypúšťajú.“.
Vzhľadom na skutočnosť, že v novom znení § 41 už nie je použitý odkaz 26 a tento odkaz sa nepoužíva v iných ustanoveniach zákona č. 131/2002 Z. z., je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V čl. I bod 58 znie:
„58. V § 44 ods. 3 písm. f) sa slová „akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami „kolektívneho orgánu fakulty určeného štatútom policajnej vysokej školy; ak fakulta nemá zriadený príslušný kolektívny orgán fakulty, vyjadrenie zabezpečí policajná vysoká škola“.“.
Technická úprava vzhľadom na zmeny v štruktúre orgánov fakúlt.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V čl. I bode 61 44 ods. 11 písm. a)] sa slová „§ 22 ods. 4,“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 4, § 28 ods. 2, 3 a 6,“.
Vzhľadom na vypustenie § 23 33 v čl. I bode 52 návrhu zákona je potrebné v § 44 ods. 11 písm. a) vypustiť aj odkazy na ustanovenia § 28.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.V čl. I bode 62 44 ods. 11 písm. b)] sa na konci pripájajú tieto slová „a vypúšťajú sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. b) a h),““.
Vzhľadom na vypustenie § 23 33 v čl. I bode 52 návrhu zákona je potrebné v § 44 ods. 11 písm. b) vypustiť aj odkazy na ustanovenia § 23.
Ústavnoprávny výbor NR SR
12
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V čl. I bode 65 v § 47b ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 48“ vkladajú slová „ods. 1“.
Spresňuje sa vnútorný odkaz vzhľadom na skutočnosť, že § 48 má 3 odseky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V čl. I bod 66 znie:
„66. V § 47c odsek 3 znie:
„(3) Na rektora súkromnej vysokej školy sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 11 a § 10a ods. 1 písm. e) a f) a ods. 2 až 4.“.“.
Doplnenie vnútorného odkazu v § 47c ods. 3 jeho rozšírením aj o navrhovaný § 10 ods. 4 a § 10a ods. 4.
Vzhľadom na to, že akreditačná agentúra posudzuje kvalitu aj súkromných vysokých škôl, je potrebné predchádzať konfliktom záujmov aj tu. Vzhľadom na to, že jeho obsahom je právo rektora súkromnej vysokej školy vrátiť návrh príslušnému orgánu alebo zastaviť konanie, ak dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora došlo k procesným pochybeniam, pričom toto právo súkromná vysoká škola aj podľa súčasnej právnej úpravy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 47d sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 22 ods. 6“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Doplnenie vnútorného odkazu vzhľadom na to, že akreditačná agentúra posudzuje kvalitu aj
13
súkromných vysokých škôl, je potrebné predchádzať konfliktom záujmov aj pri dekanovi fakulty súkromnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V čl. I bode 83 sa slová „Verejná vysoká“ nahrádzajú slovami „Verejná vysoká škola, štátna vysoká“.
Návrhom sa upravuje ustanovenie § 54 ods. 18 tak, aby sa vzťahovalo nielen na verejné vysoké školy, ale aj štátne vysoké školy.
Vzhľadom na uvedené sa bude vzťahovať nárok na štipendium aj na študenta štátnej vysokej školy v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ak študuje na štátnej vysokej škole.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.V čl. I sa za bod 85 vkladajú nové body 86 a 87, ktoré znejú:
„86. V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa odseku 1 možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis príslušnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
87. V § 58a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Vzhľadom na udalosti posledných dní sa ukázalo ako nevyhnutné upraviť návrh zákona aj vo vzťahu k osobám, ktoré hľadajú „dočasné útočisko“ na území Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného sa upravuje, že ak ide o tieto osoby, (ktorým sa udeľuje azyl alebo poskytuje ochrana), možno nahradiť preukazovanie dosiahnutia potrebného stupňa vzdelania čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov, aby nedochádzalo k obmedzovaniu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu z dôvodu vopred nepredvídateľných okolností (napr. príslušné
14
osoby si z dôvodu urýchleného presunu nestihli vziať príslušné doklady).
Vzhľadom na udalosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine sa ukázalo ako nevyhnutné vykonať úpravu, ktorá by umožnila väčšiu flexibilitu pri prijímaní študentov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.V čl. I bod 113 znie:
„113. § 77 vrátane nadpisu znie:
㤠77
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov
(1) Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta. Vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom školstva a na úradnej výveske vysokej školy, alebo ak ide o miesto na fakulte, na úradnej výveske fakulty.
(2) Požiadavky na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti vysoká škola uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje aj ich splnenie.
(3) Vysoká škola určuje požiadavky podľa odseku 2, ak ide o požiadavky na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na obsadenie funkčného miesta profesora, tak, aby zohľadňovali požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu profesor alebo kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Zároveň sa vyžaduje, aby tieto požiadavky zodpovedali najmenej minimálnym kritériám pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. Splnenie minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora nezakladá právny nárok na obsadenie príslušného funkčného miesta. Minimálne kritériá pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a predchádzajúcom súhlase agentúry. Agentúra posúdi súlad minimálnych kritérií so štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, a ak s nimi v súlade, udelí súhlas
15
na ich vydanie. Agentúra môže na účely obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov určovať a posudzovať ďalšie kritériá.
(4) Predpokladom na výkon činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta je sústavné plnenie aktuálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta. Predpokladom na výkon činnosti vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesora je sústavné plnenie aktuálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta profesora.
(5) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa možno uzatvoriť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov. Doba trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa predlžuje o čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky vysokoškolského učiteľa a dočasnej pracovnej neschopnosti vysokoškolského učiteľa v trvaní najmenej 42 dní.
(6) Funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora možno obsadiť na základe jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora aspoň tretí raz a celkový čas jeho pôsobenia na týchto funkčných miestach dosiahol aspoň 9 rokov, získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa na dobu určitú do dosiahnutia veku 70 rokov; tým sa nezakladá nárok vysokoškolského učiteľa na zaradenie na príslušnom funkčnom mieste.
(7) Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora päť členov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva rektor, z toho jedného na návrh zástupcu zamestnancov, jedného člena vymenúva vedúci príslušného pracoviska vysokej školy a jedného člena vymenúva vedecká rada vysokej školy. Piateho člena výberovej komisie vymenúva dekan, ak sa vysoká škola člení na fakulty, inak vedúci príslušného pracoviska vysokej školy. Členovia výberovej komisie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady na obsadenie príslušného funkčného miesta. Člen výberovej komisie vymenovaný vedúcim príslušného pracoviska a člen výberovej komisie vymenovaný dekanom alebo vedúcim príslušného pracoviska musia pedagogicky pôsobiť v príslušnom študijnom odbore. Na výberovom konaní sa zúčastňuje aj zástupca študentov určený študentskou časťou akademickej obce príslušnej vysokej školy postupom určeným vnútorným predpisom vysokej školy. Jeden z členov výberovej komisie vymenovaných rektorom a člen vymenovaný vedeckou radou nie je zamestnancom príslušnej vysokej školy.
(8) Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora je verejné. Výberová komisia hodnotí u uchádzačov najmä pedagogickú činnosť, tvorivú činnosť a ohlasy na ňu a ostatné kritériá určené vnútorným predpisom vysokej školy. O priebehu výberového konania vyhotoví zapisovateľ výberovej komisie určený väčšinou jej členov zápisnicu, v ktorej sa uvedú hodnotiace kritériá, slovné hodnotenie uchádzačov, ich poradie a odôvodnenie výsledku vo vzťahu ku každému uchádzačovi. Na účely overenia
16
výsledku výberového konania vysoká škola zverejňuje do piatich pracovných dní od uskutočnenia výberového konania na svojom webovom sídle
a) zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko,
b) údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a),
c) názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť, a
d) počet uchádzačov.
(9) Vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan, ak je vysokoškolský učiteľ zaradený na fakulte, uvoľniť na najmenej šesť mesiacov z plnenia pedagogických úloh a úloh podľa § 74 ods. 2 a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej práci alebo umeleckej práci vrátane možnosti vedeckej práce alebo umeleckej práce mimo územia Slovenskej republiky. Tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o odmeňovaní zamestnancov.2) Postup pri uvoľnení vysokoškolského učiteľa upravuje vnútorný predpis vysokej školy.
(10) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa Zákonníka práce. Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte, môže s osobou nad 70 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť pracovný pomer aj opakovane.
(11) Ak vysokoškolský učiteľ zastáva funkciu rektora alebo dekana a počas jeho funkčného obdobia v tejto funkcii sa skončiť jeho pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy alebo z dôvodu dosiahnutia veku 70 rokov podľa odseku 10, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím príslušného funkčného obdobia.
(12) Vysokoškolskému učiteľovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa odseku 10 po dovŕšení 70 rokov veku odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
(13) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor
alebo dekan najviac na jeden rok
a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.“.
Cieľom úpravy je lepšie a otvorenejšie nastavenie procesu obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov, ako aj funkčných miest docentov a profesorov so zapojením verejnej kontroly.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
17
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.V čl. I bode 116 sa za slová „V § 80b ods. 3“ vkladajú slová „prvej vete“.
Vzhľadom na skutočnosť, že slovo „pobytu“ je použité aj v druhej vete § 80b ods. 3, spresňuje sa, že vloženie čiarky a slov sa vykonať za slovom „pobytu“ iba v prvej vete § 80b ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
41.V čl. I bode 118 v § 89 ods. 3 písm. d) sa za slová „dlhodobom zámere“ vkladajú slová „ministerstva školstva“.
Do označenia dlhodobého zámeru sa dopĺňa subjekt, ktorý dlhodobý zámer vypracúva, a to aj v záujme zosúladenia s legislatívnou skratkou, v ktorej je tento subjekt uvedený.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
42.V čl. I sa za bod 120 vkladá nový bod 121, ktorý znie:
„121. V § 89 ods. 7 celom texte sa slová „§ 96, 96a a 96b“ nahrádzajú slovami „§ 96, § 96a ods. 1 a § 96b“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Úprava súvisí so zavedením nového druhu motivačného štipendia športového štipendia, pri ktorom finančné prostriedky pre vysokú školu nemajú byť nárokovateľné.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
43.V čl. I bode 127 § 92 ods. 11 sa za slovo „šport,“ vkladajú slová „alebo študentovi, ktorému bol udelený azyl, poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana“.
Úprava súvisiaca s navrhovaným § 56 ods. 2.
18
Cieľom úpravy § 92 ods. 11 je zahrnúť do výnimky z platenia školného aj osoby, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá ochrana.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
44.V čl. I bod 129 znie:
„129. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94a
Štipendiá poskytované ministerstvom školstva
(1) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania, ktorý študuje
a) študijný program tretieho stupňa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
c) na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium uchádzačovi o štúdium na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania počas vzdelávania v strednej škole. Štipendium podľa prvej vety sa začne poskytovať po zápise na štúdium.
(3) Ministerstvo školstva môže poveriť organizačno-technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendia podľa odseku 1 alebo odseku 2 vysokú školu alebo inú osobu podľa osobitného predpisu.48a)
(4) Osoba podľa odseku 3 plní úlohy na základe písomnej zmluvy48b) s ministerstvom školstva.
(5) Počet študentov a uchádzačov o štúdium, ktorým sa priznáva štipendium, požadované študijné výsledky, dátum na podávanie žiadostí, spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie pravidlá priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(6) V rozhodnutí o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania. Rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva ministerstvo; ak ministerstvo poverí podľa odseku 3 vysokú školu, rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva vysoká škola.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48a a 48b znejú:
48a) Napríklad § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 písm. i) zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
19
odolnostia o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48b) Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z., § 20 zákona č. 368/2021 Z. z.“.“.
Navrhuje sa zavedenie nového druhu štipendií v nadväznosti na plán obnovy, ktoré majú byť prioritne poskytované ministerstvom (no zároveň sa umožňuje z hľadiska zníženia administratívnej náročnosti poverenie inej osoby, buďto v režime plánu obnovy alebo v režime európskych štrukturálnych a investičných fondov, resp. vysokej školy). Ide o štipendiá napr. pre top doktorandov, top maturantov, študentov na top univerzitách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
45.V čl. I sa za bod 130 vkladajú nové body 131 a 132, ktoré znejú:
„131. V § 96 ods. 1 sa slová „ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“ nahrádzajú slovami „študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko“.
132. V § 96a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku športovej činnosti. Kritériá pre jeho priznanie a jeho výšku zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 2 v § 96a sa vykoná súvisiaca legislatívno-technická úprava (preznačenie odseku) v čl. I doterajšom bode 131.
Úprava v nadväznosti na úpravy v § 56 ods. 2 a § 92 ods. 11.
Návrhom sa ustanovuje možnosť vzniku nároku na sociálne štipendium aj vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá ochrana (resp. útočisko).
Navrhovanou úpravou sa zároveň ustanovuje poskytovanie „športového“ štipendia ako osobitnej formy motivačného štipendia na základe § 96a zákone č. 131/2002 Z. z. s tým, že v porovnaní so súčasnou právnou úpravou príslušná vysoká škola priznávať toto štipendium osobitne aj za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov športovej činnosti. Na rozdiel od doterajšieho motivačného štipendia, ktoré zostáva nedotknuté, je podstatné, že
20
kritériá budú celoštátne, t. j. nebudú vecou štipendijného poriadku príslušnej vysokej školy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
46.V čl. I sa za bod 133 vkladá nový bod 134, ktorý znie:
„134. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§100a
Poskytovanie poradenstva
(1) Vysoká škola poskytuje svojim študentom bezplatné poradenstvo. Bezplatné poradenstvo poskytuje aj konzorcium vysokých škôl študentom vysokých škôl, ktoré sú členmi konzorcia vysokých škôl.
(2) Poradenstvo sa poskytuje na účely zlepšovania duševného zdravia študentov a ich motivácie k štúdiu, pomoci pri problémoch, ktoré by mohli ohroziť riadne skončenie štúdia, a pomoci pri uplatnení sa na trhu práce.
(3) Poradenstvom je najmä psychologické poradenstvo, kariérové poradenstvo a poradenstvo v efektívnom učení sa.
(4) Odbornú a metodickú pomoc v oblasti poradenstva zabezpečujú vybrané pracoviská vysokých škôl a ich fakúlt.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Návrh zdôrazňuje úlohu samotnej vysokej školy resp. konzorcií pri poskytovaní poradenstva svojim študentom, vymedzuje fungovanie jeho poskytovania na vysokých školách.
Cieľom návrhu je právna istota vysokých škôl pri zakladaní a udržiavaní podporných a poradenských pracovísk.
Z hľadiska právneho rámca je v súčasnosti problém, že nie je zrejmé, či vysoké školy môžu takéto služby poskytovať, lebo to žiaden zákon neustanovuje a vytvára to na v prostredí vysokých škôl právnu neistotu. Návrh tiež otvára možnosť takéto služby financovať.
Komplexné poskytovanie poradenstva študentom je štandardom v službách študentom na kvalitných zahraničných vysokých školách.
21
Slúžia ako prevencia a nástroj na zmierňovanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov a ďalších problémov, ktoré by mohli ohroziť úspešné ukončenie štúdia študentov.
Poradenstvo tiež pozitívny vplyv na adaptáciu študentov, zvládanie požiadaviek vysokoškolského vzdelávacieho procesu, zvýšenie ich psychickej pohody a napomáha úspešnému ukončeniu štúdia a uplatneniu sa na trhu práce.
Potreba psychologického poradenstva je v dôsledku pandémie COVID 19 nadpriemerne vysoká, čo ukazujú aj viaceré prieskumy (
ŠRVŠ
,
Michal
Hajdúk
). Prax ukázala, že je potrebné tejto téme
venovať pozornosť, vzhľadom na vplyv pandémie, ktorý pretrvávať aj v ďalšom období (na vysokú školu prichádzajú študenti, ktorí strávili nemalú časť stredoškolského štúdia vplyvom pandemických opatrení doma).
Poskytovanie odborno-metodickej pomoci zabezpečí kvalitu poskytovaných služieb, spoluprácu a zdieľanie dobrej praxe medzi jednotlivými vysokými školami, resp. konzorciami vysokých škôl.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
47.V čl. I bode 150 107 ods. 7) sa slová „odkazom 25a“ nahrádzajú slovami „odkazom 25b“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje náhradu niektorých výdavkov spojených s výkonom funkcie, je citovaný v poznámke pod čiarou k odkazu 25b, ktorej znenie je upravené v čl. I bode 54 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22
48.V čl. I bode 165 v § 108l ods. 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
Oprava vnútorného odkazu. Pokuty upravené v § 108l ods. 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
49.V čl. I bode 166 v § 113al ods. 13 sa slová „študijného programu v externej forme prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia“.
Upravuje sa slovosled a dopĺňa sa chýbajúce slovo „štúdia“ za slová „v externej forme“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť
50.V čl. I bod 166 znie:
„166. Za § 113ak sa vkladá § 113al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113al
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 1. apríla 2022; tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného predpisu.55) Ak je to potrebné na účely ustanovenia orgánov verejnej vysokej školy alebo orgánov fakulty pred 31. augustom 2023, vysoká škola vykoná zmeny vo svojich vnútorných predpisoch v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia týchto orgánov podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022 bez zbytočného odkladu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 31. marca 2022. Vysoká škola vydá do 31. októbra 2022 zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(2)Na účely počtu funkčných období rektora verejnej vysokej školy a dekana fakulty verejnej vysokej školy sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 1. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022. Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 31. marca 2022 zostáva zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa prepisov účinných od 1. apríla 2022.
(3)Funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt, ktoré začalo plynúť podľa predpisov
23
účinných do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, ak odsek 11 neustanovuje inak. Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo príslušného dekana.
(4)Ak verejná vysoká škola po 1. apríli 2022 nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
(5)Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022. Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 31. marca 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022. Voľby do akademického senátu verejnej vysokej školy a voľby do akademického senátu fakulty vyhlásené podľa predpisov účinných do 31. marca 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(6)Ak sa voľba kandidáta na rektora uskutoční pred 1. novembrom 2022 podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby správna rada verejnej vysokej školy mala vo volebnom zhromaždení najmenej jednu pätinu hlasov.
(7)Akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt, umelecké rady fakúlt alebo vedecké a umelecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 31. marca 2022 sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022.
(8)Ak vysoká škola zriaďuje orgány fakúlt, vykoná všetky úkony na to, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 31. augusta 2023.
(9)Konanie akademického senátu fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. marca 2022, dokončí od 1. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 31. marca 2022. Konanie vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. marca 2022, dokončí od 1. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(10)Konanie podľa odseku 9, ktoré nedokončí akademický senát fakulty alebo vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty, dokončí orgán fakulty určený štatútom vysokej školy postupom podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022.
(11)Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy, ktoré vzniklo do 31. marca 2022, zaniká prvým ustanovením správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister
24
školstva vymenuje a akademický senát verejnej vysokej školy zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov správnej rady verejnej vysokej školy v zložení podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Po prvom ustanovení správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
(12)Do nadobudnutia účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022 sa rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť orgánov fakulty a spôsob ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(13)Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(14)Študijný program, ktorý vysoká škola neposkytovala do 31. decembra 2021, sa podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022 zostavuje od 1. januára 2023. Zostavenie študijného programu, ktorý vysoká škola poskytovala do 31. decembra 2021, vysoká škola zosúladí s predpismi účinnými od 1. apríla 2022 do 31. decembra 2026.
(15)Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného programu do 31. marca 2022.
(16)Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov, ktoré sa začali a neskončili do 31. marca 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(17)Oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ udelené do 31. marca 2022 zostávajú nedotknuté.“.
Poznámka pod čiarou odkazu 55 znie:
55) § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“.“.
Ide o sprecizovanie prechodného ustanovenia zohľadnením osobitnej úpravy prechodného obdobia vo vzťahu k úprave funkčných období členov kolektívnych orgánov verejných vysokých škôl, ktorými aj členovia správnych rád verejných vysokých škôl, vzhľadom na osobitnú úpravu prechodného obdobia vo vzťahu k nim v § 113al ods.
25
11 návrhu zákona.
Upravuje sa § 113al ods. 7, 9 a 10 návrhu zákona vzhľadom na vypustenie legislatívnej skratky „vedecká rada fakulty“, aby bolo zrejmé, ktorých všetkých orgánov sa príslušné prechodné ustanovenia týkajú.
Ďalej sa § 113al odseky 9 a 10 návrhu zákona upravujú tak, aby zohľadňovali aj situáciu, ak by boli vymenované, zvolené alebo inak ustanovené „nové“ orgány fakulty podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022 ešte pred 31. augustom 2023, čím by došlo k zrušeniu príslušných orgánov fakulty.
Tým, že by došlo potenciálne k ustanoveniu „nových“ orgánov podľa predpisov účinných od 1. apríla 2022, nie je dôvod, pre ktorý by ich mali „nové orgány“ posudzovať podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
Ide o potrebu úpravy režimu prechodného obdobia vo vzťahu k vyššie opísanej situácii tak, aby bolo zrejmé, že konania „zaniknutých“ príslušných orgánov, ktoré sa začali a neskončili do 31. marca 2022, a ktoré prejdú na „nové orgány“, sa dokončia podľa predpisov účinných k 1. aprílu 2022.
Doplnenie prechodných ustanovení z dôvodu potreby ustanovenia možnosti používania označenia „výskumná univerzita“, ktoré boli udelené pred účinnosťou tohto návrhu zákona.
Zároveň sa vykonávajú technické úpravy prechodných ustanovení tak, aby došlo k plynulému prechodu právnej úpravy od „starej“ k právnej úprave, s účinnosťou od 1. apríla 2022 s ohľadom na potrebu úpravy prechodného obdobia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
51.Za Čl. I sa vkladajú nové Čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z.,
26
zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Úrad vlády plní úlohy strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
2.V § 24 ods. 12 sa slová „7 až 10“ nahrádzajú slovami „8 až 11“.
Čl. III
Zákon č.
523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z. a zákona č. 503/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovo „štátmi“ vkladá čiarka a slová bežné výdavky na programy podporujúce medzinárodnú vzdelávaciu mobilitu alebo medzinárodnú vedeckú mobilitu, ak vyplývajú z medzinárodnej zmluvy alebo ak
27
program schválila vláda, a prostriedky štátneho rozpočtu poskytované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja13ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ac znie:
13ac) § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie články sa primerane preznačia.
Zmena zákona č. 575/2001 Z. z. súvisí s úpravou kompetencií Úradu vlády SR v zákone č. 172/2005 Z. z.
Návrhom zmeny zákona č. 523/2004 Z. z. sa upravuje možnosť „prenosu“ bežných výdavkov vzniknutých v súvislosti s uskutočňovaním programov na podporu medzinárodnej vzdelávacej mobility alebo vedeckej mobility do ďalších rozpočtových rokov do ich vyčerpania na účel, na ktorý boli poskytnuté. Zároveň sa zavedenie možnosti tohto „presunu“ týkať aj prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sa poskytujú v rámci činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
52.V čl. II sa za bod 5 vkladajú nové body 6 až 8, ktoré znejú:
„6. V § 7b ods. 6 druhej vete sa slovo „aj“ nahrádza slovom „najmä“.
7. V § 7b odsek 7 znie:
„(7) Doba poskytovania podpory malému podnikateľovi v technologickom inkubátore nesmie presiahnuť tri roky.“.
8. V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) činnosti podporujúce upevňovanie povedomia o výskumnej etike a integrite,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Upravuje sa maximálna doba poskytovania podpory vo všeobecnosti na tri roky, bez časovej viazanosti na moment získania oprávnenia podnikať a v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa rozširuje výpočet vedecko-technických služieb.
Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava.
28
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
53.V čl. II bode 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v štvrtej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladá slovo „školstva““.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
54.V čl. II bod 8 znie:
„8. Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
12c) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
12d) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.“.
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 12c z dôvodu aktualizácie informácie o publikácii v úradnom vestníku, nahradenia zrušeného nariadenia (ES) č. 800/2008 novým nariadením (EÚ) č. 651/2014 a poznámky pod čiarou k odkazu 12d z dôvodu nahradenia zrušeného zákona č. 231/1999 Z. z. novým zákonom č. 358/2015 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
55.V čl. II bode 9 § 9 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d) vymenúva a odvoláva na návrh predsedu vlády členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie13) (ďalej len „rada pre vedu, techniku a inovácie“), ktorí nie sú členmi jej predsedníctva,
e) schvaľuje na návrh predsedu rady pre vedu, techniku a inovácie štatút rady pre vedu, techniku a inovácie,
f) schvaľuje na návrh ministerstva školstva kódex výskumnej integrity a etiky (ďalej len „etický kódex“),“.
Doterajšie písmeno d) sa primerane preznačí.
29
Ide o úpravu pôsobností vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na vloženie nových § 9a a 9b, ktorých obsahom je úprava pôsobností Úradu vlády Slovenskej republiky a Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, a zároveň zavedenie tzv. „etického kódexu“ s cieľom posilnenia etického rozmeru vedy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
56.V čl. II sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) strategicky a metodicky koordinuje
a)tvorbu politík v oblasti financovania, riadenia a hodnotenia podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
b)prípravu predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky,
c)prípravu záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „záväzná metodika“),
d)činnosť subjektov verejnej správy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
e)činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a ďalších právnických osôb pri tvorbe národnej stratégie,
f)plnenie úloh vyplývajúcich z etického kódexu, vrátane zriadenia príslušného orgánu na kontrolu dodržiavania etického kódexu.
§ 9b
Rada pre vedu, techniku a inovácie
(1) Predsedom rady pre vedu, techniku a inovácie je predseda vlády. Rada pre vedu, techniku a inovácie predsedníctvo a ďalších členov. Členmi predsedníctva rady pre vedu, techniku a inovácie predseda vlády, minister školstva, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky. Ďalšími členmi rady pre vedu, techniku a inovácie medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti vedy, techniky alebo inovácií.
30
(2) Rada pre vedu, techniku a inovácie schvaľuje a) predbežný plán financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky ab) záväznú metodiku.
(3) Rada pre vedu, techniku a inovácie prerokúva najmä
a) národnú stratégiu,
b) výročnú správu o stave plnenia národnej stratégie,
c)stanoviská k strategickým dokumentom a návrhom právnych predpisov, ktoré majú vplyv na výskum, vývoj a inovácie a overuje ich súlad s národnou stratégiou a záväznou metodikou.
(4) Dokumenty podľa odseku 3 predkladá rada pre vedu, techniku a inovácie po prerokovaní na schválenie vláde.
(5) Štatút rady pre vedu, techniku a inovácie upravuje podrobnosti o zložení rady pre vedu, techniku a inovácie, vymenúvaní a odvolávaní ďalších členov rady pre vedu, techniku a inovácie a ďalších úlohách rady pre vedu, techniku a inovácie.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Upravujú sa v zákone č. 172/2005 Z. z. kompetencie existujúcich orgánov (Úrad vlády Slovenskej republiky a Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie) v nadväznosti na Komponent 9 Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci „Reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií“, kde sa v pilieri „Silná nadrezortná stratégia a koordinácia“ ustanovuje vypracovanie novej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (Štátnej vednej a inovačnej politiky), ktorá určí smerovanie výskumno-vývojovej a inovačnej politiky, jej ciele, nástroje, kľúčové ukazovatele výkonnosti a formy financovania.
Komponent 9 predpokladá, že Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií bude nosným dokumentom vo vzťahu k štátnej vednej a inovačnej politike a preto je nevyhnutné, aby bola vo vzťahu k nej upravená v zákone č. 172/2005 Z. z. aj kompetencia príslušných orgánov na jej schválenie a vypracovanie.
Zároveň sa v zákone upravujú aj ďalšie kompetencie týchto orgánov v súlade s ich charakterom.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31
57.V čl. II bode 10 § 10 ods. 3 písm. h) sa slová „Úradom vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „úradom vlády“.
Legislatívno-technická úprava s cieľom aplikácie už vyššie zavedenej legislatívnej skratky pre Úrad vlády Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
58.V čl. II bode 10 § 10 ods.