VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Číslo: UV - 8828/2022
Slovenskej republiky
953
NÁVRH
vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Obsah materiálu:
1. Predkladacia správa
2. Návrh uznesenia Národnej rady SR
3. Zoznam kandidátov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2022