Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
48. schôdza výboru
Číslo: CRD – 54/2022
152
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 18. marca 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 822a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 822a);
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje
1. poslanca Richarda Vašečku
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.poslanca Radovana Slobodu, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za náhradníka k predmetnému vládnemu návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru