TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 O OBSTARÁVANÍ VYKONÁVANOM SUBJEKTMI PÔSOBIACIMI V ODVETVIACH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, ENERGETIKY, DOPRAVY A POŠTOVÝCH SLUŽIEB A O ZRUŠENÍ SMERNICE 2004/17/ES (Ú. V. EÚ L 94, 28. 3. 2014) V ZNENÍ DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/2171 Z 24.
NOVEMBRA 2015 (Ú. V. EÚ L 307, 25. 11. 2015)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôs ob
trans
p.
Č.
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zho
-da
Poznámky
Č: 43
Podmienky týkajúce sa GPA a iných medzinárodných dohôd
Pokiaľ sa na práce, tovar, služby a hospodárske subjekty vzťahujú prílohy 3, 4 a 5 a všeobecné poznámky k dodatku I Európskej únie ku GPA, ako aj iné medzinárodné dohody, ktorými je Únia viazaná, obstarávatelia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) poskytujú v súvislosti s týmito prácami, tovarom, službami a hospodárskymi subjektmi signatárov týchto dohôd zaobchádzanie, ktoré nesmie byť nepriaznivejšie než zaobchádzanie, ktoré poskytujú v súvislosti s prácami, tovarom, službami a hospodárskymi
subjektmi Únie.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 10
O: 4
§: 186
O: 7
(4)Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti, ak subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí postupovať podľa prvej a druhej vety, ak ide o záujemcu, uchádzača, skupinu dodávateľov, subdodávateľa alebo inú osobu so sídlom v treťom štáte, alebo o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje úrad v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle úradu.
(7) Vláda nariadením ustanoví tretie štáty a zákazky, pri ktorých je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný postupovať pri obmedzení účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 10 ods. 4, nahradení osôb, ktorých prostredníctvom sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. 5 písm. e), alebo pri nahradení subdodávateľov podľa § 41 ods. 2.
U