DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál. Bezprostredným dôvodom na predloženie návrhu zákona je aktuálna situácia vyvolaná vojnou na Ukrajine.
Návrh zákona obsahuje dve oblasti úprav - doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní 10 ods. 4 a nadväzujúce ustanovenia § 40 a 41) sa navrhuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne. Cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch.
Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky podľa § 11 ods. 2 len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov.
Predbežná informácia k návrhu zákona nebola zverejnená z dôvodov podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z rovnakého dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje v jednom bode dňom vyhlásenia a vo zvyšných ustanoveniach od 1. apríla 2022.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a ani Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na životné prostredie a na služby pre občana a nemá ani sociálne vplyvy.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Spolupredkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
-
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
Marec 2022
2.Definovanie problému
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie dvoch hlavných cieľov, a to
-doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní,
-zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní 10 ods. 4 a nadväzujúce ustanovenia § 40 a 41) sa navrhuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne. Dôvodom je umožniť vláde Slovenskej republiky reagovať na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín.
Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky podľa § 11 ods. 2 len pre civilné zákazky a len pre verejných obstarávateľov.
4.Dotknuté subjekty
Subjekty verejného sektora, fyzické osoby a právnické osoby.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú možné, ak sa má dosiahnuť cieľ a výsledný stav.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Predpokladá sa vydanie
-nariadenia vlády Slovenskej republiky k ustanoveniu tretie štáty a zákazky, pri ktorých je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný postupovať pri obmedzení účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 10 ods. 4, nahradení osôb, ktorých prostredníctvom sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. 5 písm. e), alebo pri nahradení subdodávateľov podľa § 41 ods. 2.
7.Transpozícia práva EÚ
Primárnym cieľom návrhu zákona nie je transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
dasa.blaskova@mirri.gov.sk
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve, a to
čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)
b)v sekundárnom práve, a to
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. L 335, 14. 12. 2013) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
c)judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
C-538/07C-531/16C 124/17
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
nie je,
b)Informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
nie je,
c)Informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach
obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra
2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30.
novembra 2011 (Ú. v. L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája
2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13.
decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013) v platnom znení
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch
verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení.
Transpozícia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 10 ods. 4)
Platná právna úprava § 10 ods. 4, ktorá nadobudne účinnosť 31. marca 2022, sleduje precíznejšiu reguláciu možnosti obmedzenia prístupu záujemcov, uchádzačov a skupiny dodávateľov, ako aj subdodávateľov alebo iných osôb z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedené obmedzenie prístupu k verejnému obstarávaniu sa bude týkať subjektov so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom (tretí štát), a ktorý zároveň nie je zmluvnou stranou GPA alebo obdobnej medzinárodnej zmluvy. Navrhované ustanovenie zároveň umožňuje nielen paušálne obmedziť účasť vymenovaných subjektov z tretích krajín, ale taktiež umožňuje, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vopred paušálne neobmedzoval účasť subjektov z tretích štátov vo verejnom obstarávaní, ale zaoberal sa ich ponukou, ktorá môže byť kvalitnejšia/inovatívnejšia ako ponuky od uchádzačov zo SR alebo a následne zvážil, či takúto ponuku z tretej krajiny vylúči alebo nie, pričom môže zohľadniť napr. bezpečnostné, hospodárske alebo ekonomické záujmy SR.
Navrhované doplnenie zavádza mechanizmus, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ budú povinný takéto obmedzenie účasti použiť, pričom kritériom bude štát usídlenia hospodárskeho subjektu, vrátane subdodávateľa, prípadne v kombinácii s typom zákazky (z vecného hľadiska, alebo z hľadiska rozsahu). Cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch.
K bodu 2 (§ 11 ods. 1)
Legislatívno-technická úprava vyvolaná zmenou v bode 1.
K bodu 3 (§ 11 ods. 2)
Účinné znenie § 11 ods. 2 umožňuje použitie výnimky z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k určitým typom zmlúv, ak uzatvárané za núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, pričom vyžaduje splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c). Takto ustanovený odkaz na konkrétne dôvody použitia priamych rokovacích konaní zakladá výkladový problém vo vzťahu k priamemu rokovaciemu konaniu obstarávateľa, resp. priamemu rokovaciemu konaniu pri obranných zákazkách, ktoré majú rovnaké podmienky použitia, avšak upravené v iných ustanoveniach. Inak povedané, formálne ich dnešné znenie neumožňuje využiť, materiálne však áno. Z tohto dôvodu sa navrhuje odkaz na konkrétne ustanovenia zákona nahradiť slovným vyjadrením, že musia byť splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z konkrétnych dôvodov (mimoriadna situácia, resp. kríza).
K bodom 4 a 5 (§ 40 a 41)
Ustanovenia § 40 ods. 5 písm. e) a § 41 ods. 2 premietnutím úpravy § 10 ods. 4 do procesov hodnotenia ponúk a vylučovania uchádzačov, resp. nahradzovania navrhovaných subjektov (či preukazujúcich splnenie podmienky účasti, alebo subdodávateľov). Nadväzne na navrhovanú úpravu § 10 ods. 4 sa aj v týchto ustanoveniach, z rovnakých dôvodov, navrhuje doplniť nový mechanizmus.
K bodu 6 (§ 186)
Doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia vo väzbe na zmeny navrhnuté v bodoch 1, 4 a 5.
K čl. II (účinnosť)
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia, a to vo vzťahu k jednému bodu (zjednocujúca úprava v § 11 ods. 2), keďže skorá účinnosť tohto bodu je pre obranné zákazky dôležitá. Vo vzťahu k ostatným bodom sa navrhuje účinnosť 1. apríla 2022.
Bratislava 16. marca 2022
Eduard Heger v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Veronika Remišová v. r.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie