1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 2286/2021
773a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773); (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1122 z 30. novembra 2021 po prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
2
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773) dňa 27. januára 2022 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 438 z 27. januára 2022).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773) dňa 15. marca 2022 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 128 z 15. marca 2022).
IV.
Z uznesenia Výboru NR SR pre zdravotníctvo uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I sa pod úvodnou vetou doterajší text nahrádza týmto textom:
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15) Ak v druhej vete nie je ustanovené inak, osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo obdobného dokladu vydaného v
3
inom štáte a zároveň je osobou nespôsobilou dať informovaný súhlas, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti právo na prítomnosť osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b), ak prítomnosť takejto osoby nenaruší alebo nenarúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Právo na prítomnosť osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b) nemá osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.“.
(16) V rovnakom čase môže byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe podľa odseku 15 prítomná iba jedna osoba podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo jedna ňou písomne určená plnoletá osoba.“.
Navrhuje sa nové znenie odseku 15, pričom sa navrhuje vylúčiť prítomnosť osoby pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež sa spresňuje/rozširuje označenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Precizuje sa okruh osôb, ktoré môžu byť prítomné ako sprievod z blízkych osôb podľa Občianskeho zákonníka na osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b v zmysle z. č. 576/2004 Z. z.
Navrhuje sa nový odsek, aby nedochádzalo k situáciám, že o prítomnosť budú žiadať viaceré osoby súčasne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2. V čl. II sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 2 pozmeňujúce návrhy.
Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 a 2
hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
2. Výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Mareka Š e f č í k a predniesť v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne poveril poslankyňu Moniku Kaveckú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníka k predmetnému návrhu zákona.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 129 z 15. marca 2022.
Bratislava, 15. marca 2022
Jana Bittó C i g á n i k o v á, v. r.
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
5