1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 111/2022
829a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1205 z 1. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 291 zo dňa 10. marca 2022)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 455 zo dňa 9. marca 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (uzn. č. 137 zo dňa 14. marca 2022)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
1.V čl. I, § 3 ods. 1 sa slová „v rozsahu podľa § 4 ods. 1“ presúvajú za slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu, úpravou slovosledu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I, § 4 ods. 4, druhej vete sa slová „správne a aktuálne údaje“ nahrádzajú slovami „správne a úplné údaje“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie terminológie 4 ods. 4 prvá veta).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I, § 6 ods. 3 sa slovo „spracovaním“ nahrádza slovom „spracúvaním“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje terminológia návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
4.V čl. I, § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „nekompletné, neúplné a nepravdivé údaje“ nahrádzajú slovami „nesprávne alebo neúplné údaje“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie terminológie 4 ods. 4 prvá veta).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I, § 11 ods. 2 sa slová „aktuálne údaje“ nahrádzajú slovami „správne a úplné údaje“, slová „od nadobudnutia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa nadobudnutia“ a slová „podľa odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 12“.
Legislatívno-technická úprava, precizovanie a zjednotenie terminológie z dôvodu jednoznačnosti a preznačenie ustanovenia, v ktorom sa nachádza splnomocňovacie ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. II, 1. bode, § 91 ods. 4, úvodnej vete sa slová „písmenom ad)“ nahrádzajú slovami „písmenom ae)“.
Súčasne sa upraví aj označenie písmena ad) na písmeno ae).
Táto zmena sa premietne aj do znenia poznámky pod čiarou k odkazu 71b v čl. V, 2. bode 9 ods. 2 písm. o)]
Legislatívno-technická úprava; preznačenie ustanovení z dôvodu schválenia zákona č. 512/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nové písmeno do § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. IV, 14. bode, § 19 ods. 3 sa slovo „slovo“ nahrádza slovami „v poradí druhé slovo“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
8.V čl. IV, 30. bod znie:
„30. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 4 a 6, § 12, § 14 17, § 19 ods. 2 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2 pokutu do výšky dvojnásobku neoprávneného prospechu, ak je takýto neoprávnený prospech možné určiť, alebo do výšky 1 000 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 297 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Mariána Viskupiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 15. marca 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet