Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
66. schôdza výboru
Číslo: CRD-2186/2021
129
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 15. marca 2022
k Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ a Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 773a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. spoločného spravodajcu Mareka Šefčíka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
2. poslankyňu Moniku Kaveckú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru