PREDKLADACIA SPRÁVA
Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021 predkladá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR č. 118 zo 7. 3. 2013, ktoré ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí ukladá povinnosť predmetný materiál každoročne, do 28. februára, predložiť na rokovanie vlády. Na základe ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie sa materiál po schválení vládou Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom správy je poukázať na najdôležitejšie udalosti v európskej agende za rok 2021 a priblížiť presadzovanie záujmov SR v EÚ. Z hľadiska štruktúry je nosná časť materiálu rozdelená do blokov korešpondujúcich so 6 strategickými prioritami Európskej komisie na obdobie 2019 – 2024. Súčasťou materiálu je aj informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách a informácia o systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ.
Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe vstupov ministerstiev a následne bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Materiál bol schválený na 64. schôdzi vlády Slovenskej republiky a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 147/2022 je predložený do Národnej rady Slovenskej republiky.