Bratislava marca 2022
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-5785/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
940
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2021
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky