Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
80. schôdza
54/2022
286
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 10. marca 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 286
80. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822)
1.K čl. I bod 16
V čl. I bode 16 v § 9 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slovami „až f)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a slová „j) a k) až m)“ sa nahrádzajú slovami „j) až m)“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
2.K čl. I bod 54
V čl. I bode 54 sa veta „Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 28 sa vypúšťajú.“ nahrádza vetou „Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 sa vypúšťajú.“.
Vzhľadom na skutočnosť, že v novom znení § 41 nie je použitý odkaz 26 a tento odkaz sa nepoužíva v iných ustanoveniach zákona č. 131/2002 Z. z., je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.
3.K čl. I bod 61
V čl. I bode 61 44 ods. 11 písm. a)] sa slová „§ 22 ods. 4,“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 4, § 28 ods. 2, 3 a 6,“.
Vzhľadom na vypustenie § 23 33 v čl. I bode 52 návrhu zákona je potrebné v § 44 ods. 11 písm. a) vypustiť aj odkazy na ustanovenia § 28.
4.K čl. I bod 62
V čl. I bode 62 44 ods. 11 písm. b)] sa na konci pripájajú tieto slová „a vypúšťajú sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. b) a h),““.
Vzhľadom na vypustenie § 23 33 v čl. I bode 52 návrhu zákona je potrebné v § 44 ods. 11 písm. b) vypustiť aj odkazy na ustanovenia § 23.
5.K čl. I bod 65
V čl. I bode 65 v § 47b ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 48“ vkladajú slová „ods. 1“.
Spresňuje sa vnútorný odkaz vzhľadom na skutočnosť, že § 48 má 3 odseky.
6.K čl. I bod 116
V čl. I bode 116 sa za slová „V § 80b ods. 3“ vkladajú slová „prvej vete“.
Vzhľadom na skutočnosť, že slovo „pobytu“ je použité aj v druhej vete § 80b ods. 3, spresňuje sa, že vloženie čiarky a slov sa vykonať za slovom „pobytu“ iba v prvej vete § 80b ods. 3.
7.K čl. I bod 118
V čl. I bode 118 v § 89 ods. 3 písm. d) sa za slová „dlhodobom zámere“ vkladajú slová „ministerstva školstva“.
Do označenia dlhodobého zámeru sa dopĺňa subjekt, ktorý dlhodobý zámer vypracúva, a to aj v záujme zosúladenia s legislatívnou skratkou, v ktorej je tento subjekt uvedený.
8.K čl. I bod 150
V čl. I bode 150 107 ods. 7) sa slová „odkazom 25a“ nahrádzajú slovami „odkazom 25b“.
Oprava nesprávneho odkazu na poznámku pod čiarou. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje náhradu niektorých výdavkov spojených s výkonom funkcie, je citovaný v poznámke pod čiarou k odkazu 25b, ktorej znenie je upravené v čl. I bode 54 návrhu zákona.
9.K čl. I bod 165
V čl. I bode 165 v § 108l ods. 7 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
Oprava vnútorného odkazu. Pokuty upravené v § 108l ods. 3.
10.K čl. I bod 166
V čl. I bode 166 v § 113al ods. 13 sa slová „študijného programu v externej forme prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia“.
Upravuje sa slovosled a dopĺňa sa chýbajúce slovo „štúdia“ za slová „v externej forme“.
11.K čl. II bod 8
V čl. II bod 8 znie:
„8. Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
12c) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
12d) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.“.
Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 12c z dôvodu aktualizácie informácie o publikácii v úradnom vestníku, nahradenia zrušeného nariadenia (ES) č. 800/2008 novým nariadením (EÚ) č. 651/2014 a poznámky pod čiarou k odkazu 12d z dôvodu nahradenia zrušeného zákona č. 231/1999 Z. z. novým zákonom č. 358/2015 Z. z.
12.K čl. II bod 17
V čl. II bode 17 12 ods. 7) sa slová „celom texte sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „spravidla“, za slová „podľa § 19“ sa vkladajú slová „až 19c““ nahrádzajú slovami „sa za slová „podľa § 19“ vkladajú slová „až 19c“, v celom texte sa slovo „najviac“ nahrádza slovom „spravidla““.
Legislatívno-technická úprava. Vloženie a nahradenie slov je potrebné uviesť v takom poradí, v akom sa nachádzajú v menenom ustanovení.
13.K čl. II bod 22
V čl. II bode 22 v § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „štátnej správy“.
Legislatívno-technická úprava. Vypustenie slov sa navrhuje vzhľadom na legislatívnu skratku „ústredný orgán“ zavedenú v § 7 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. pre ústredné orgány štátnej správy.
14.K čl. II bod 46
V čl. II bode 46 v § 19a ods. 2 prvej vete sa za slová „odborný orgán“ vkladá slovo „poskytovateľa“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona. V príslušných ustanoveniach návrhu zákona ako aj v platnom a účinnom znení zákona č. 172/2005 Z. z. sa používa spojenie „odborný orgán poskytovateľa“.
15.K čl. II bod 46
V čl. II bode 46 v § 19d ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Oprava vnútorného odkazu. Vzhľadom na vloženie nového odseku 3 v § 18 (čl. II bod 43) a s tým súvisiace preznačenie doterajších odsekov 3 7, bude zverejňovanie rozhodnutí upravené v § 18 ods. 7.
16.K čl. II bod 63
V čl. II bode 63 v § 26c ods. 1 sa vypúšťajú slová „štátnej správy“.
Legislatívno-technická úprava. Vypustenie slov sa navrhuje vzhľadom na legislatívnu skratku „ústredný orgán“ zavedenú v § 7 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. pre ústredné orgány štátnej správy.
17.K čl. II bod 68
V čl. II bode 68 v § 28e sa druhý odsek 5 označuje ako odsek 6.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava. Odstraňuje sa duplicita v označení odseku 5.
18.K čl. III bod 14
V čl. III bode 14 (§ 8 ods. 3) sa vypúšťajú slová „v príslušnom tvare“.
Vypustenie slov sa navrhuje z dôvodu ich nadbytočnosti, keďže tvar nahrádzaných slov ani tvar nahrádzajúcich slov sa v texte ustanovenia nemení.
19.K čl. III bod 25
V čl. III bode 25 24 ods. 2 písm. b)] sa za slová „radou fakulty“ vkladá slovo „a“ a za slovo „školy“ sa vkladá čiarka.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na vloženie nového písmena d) v § 24 ods. 2 v čl. III bode 26 návrhu zákona je vhodné v § 24 ods. 2 písm. b) slovo „a“ na konci nahradiť čiarkou, keďže nebude oddeľovať posledné dve možnosti.
20.K čl. IV
V čl. IV sa vypúšťa nadpis „Účinnosť“.
V súlade so zaužívanou legislatívnou praxou sa článok novely upravujúci účinnosť neoznačuje nadpisom.