VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-112/202267. schôdza výboru
Záznam
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 865) bola zvolaná 67. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 14. marca 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš