Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
62. schôdza výboru
CRD: 122/2022
140
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. marca 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) schváliť;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky,
ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky
spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného poslaneckého návrhu zákona vo
výboroch.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru