ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-113/2022
471
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. marca 2022
k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o územnom plánovaní (tlač 830);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 471
z 10. marca 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
___________________________________________________________________________
1.K § 3 a § 5
V § 3 sa vypúšťajú slová „vyvážený a“ a v § 5 písm. v) sa vypúšťa slovo „vyvážený“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje terminologickú jednotnosť zákona vypustením nadbytočného slova, nakoľko súčasťou pojmu „udržateľný územný rozvoj“ definovaného v § 5 písm. u) je aj vyvážený rozvoj územia.
2.K § 5
V § 5 písm. g) sa za slová „funkčným využívaním“ vkladá slovo „územia“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa ucelené znenie názvu jedného zo základných pojmov návrhu zákona.
3.K § 7
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová v zmysle znenia § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4.K § 9 a § 22
V § 9 ods. 1, písm. p) a § 22 ods. 5 sa vypúšťa slovo „ostatných“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje v návrhu zákona používané slovné spojenia, v tomto prípade spojenie „povoľovanie činností podľa osobitných predpisov“ (napr. § 18 ods. 2, § 24 ods. 1 a 8).
5.K § 14
V § 14 ods. 1 sa slová „profesijnej kvalifikácie“ nahrádzajú slovami „odbornej kvalifikácie“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje predpoklady výkonu funkcie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie so zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
6.K § 20
V § 20 ods. 2, písm. j) sa slová „využívania územia“ nahrádzajú slovami „funkčného využívania územia“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenie v zmysle zabezpečenia dôsledného používania návrhom zákona zavedených základných pojmov [§ 5 písm. g)].
7.K § 23
V § 23 ods. 3 písm. f) sa slová „podmienky na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy“ nahrádzajú slovami „opatrenia na zmiernenie zmeny klímy“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje navrhované ustanovenie v zmysle v zákone použitých pojmov [napr. § 20 ods. 2 písm. i) a § 22 ods. 3 písm. i)].
8.K § 24
V § 24 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné a zmätočné slová vzhľadom na terminológiu návrhu zákona, v ktorej sa v súvislosti s činnosťami vyplývajúcimi z osobitných predpisov používa výhradne výraz „povolenia“ (napr. § 18 ods. 2, § 24 ods. 1).
9.K § 30 a 35
V § 30 ods. 1 a § 35 ods. 4 sa slová „§ 6 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. b)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
10.K § 30
V § 30 ods. 3 sa slová „vlastníka pozemku“ nahrádzajú slovami „vlastníka nehnuteľnosti“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje pojmy použité v § 30 ods. 3 návrhu zákona, v zmysle ktorého sa za osobu dotknutú rozhodnutím o stavebnej uzávere považuje vlastník nehnuteľnosti.
11.K § 30
V § 30 ods. 3 poslednej vete sa za slovom „území“ vypúšťa čiarka a slová „ktorého vlastnícke právo je riešeným územím dotknuté“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko v prípade vyhlásenia stavebnej uzávery je potencionálne dotknuté vlastnícke právo všetkých vlastníkov resp. správcov nehnuteľností na riešenom území.
12.K § 31
V § 31 ods. 5 sa slová „Oznámenie o prerokovávaní“ nahrádzajú slovami „Oznámenie o začatí prerokovania“ a v ods. 12 sa slová „v oznámení o prerokovaní“ nahrádzajú slovami „v oznámení o začatí prerokovania“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje dôsledné uplatňovanie legislatívnej skratky zavedenej v § 31 ods. 5 návrhu zákona.
13.K § 31
V § 31 ods. 19 prvej vete sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „svojom“ a v druhej vete sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
14.K § 31 a § 34
V § 31 ods. 24 a § 34 ods. 6 písm. a) sa slová „odboru posudzovania vplyvov“ nahrádzajú slovami „orgánu posudzovania vplyvov“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje terminológiu návrhu zákona v prípade označenia príslušného orgánu (napr. § 29 ods. 3, § 31 ods. 2 a 3).
15.K § 31 a § 34
V § 31 ods. 27 a § 34 ods. 7 sa za slová „schvaľujúcemu orgánu“ vkladajú slová „územného plánovania“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy (napr. § 35 ods. 1 až 3).
16.K § 32
V § 32 ods. 6 sa slovo „zaujmú“ nahrádza slovom „zaujme“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
17.K § 33
V § 33 ods. 1 sa slová „stavby diaľnice, cesty I. triedy, železničnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry, stavieb vo verejnom záujme a opatrenia na ochranu pred povodňami“ nahrádzajú slovami „stavieb vo verejnom záujme“.
Pozmeňujúci návrh z výpočtu druhov stavieb vypúšťa tie, ktoré sa v zmysle § 5 písm. w) návrhu zákona považujú za druh stavieb vo verejnom záujme.
18.K § 33 a § 34
V § 33 ods. 2 a § 34 ods. 6 písm. a) sa slová „iným obvyklým spôsobom“ nahrádzajú slovami „iným v mieste obvyklým spôsobom“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie v zmysle ďalších ustanovení návrhu zákona (napr. § 29 ods. 5, § 31 ods. 5, § 35 ods. 6).
19.K § 34
V § 34 ods. 6 písm. a) sa za slovo „doplnkov“ vkladajú slová „územnoplánovacej dokumentácie“ dvakrát.
Pozmeňujúci návrh terminologicky harmonizuje citované znenie návrhu zákona s jeho ďalšími ustanoveniami § 34 ods. 6 písm. b), d) a e).
20.K § 36
V § 36 ods. 1 sa slová „§ 24 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 4“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, ktorý určuje územnú príslušnosť
subjektov samosprávy na vypracovanie záväzného stanoviska.
21.K § 39 a § 40
V § 39 sa slová „všeobecne záväzný predpis“ nahrádzajú slovami „všeobecne záväzný právny predpis“ a v § 40 ods. 2 sa slová „všeobecne záväzným predpisom“ nahrádzajú slovami „všeobecne záväzným právnym predpisom“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované ustanovenie v zmysle jeho zosúladenia s legislatívnou praxou (napr. § 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky).
22.K § 40
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „o územnotechnických požiadavkách“ nahrádzajú slovami „územnotechnické požiadavky“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
23.K § 41
V § 41 ods. 4 sa slová pre rozhodovanie o stavebnom zámere nahrádzajú slovami „pre rozhodovanie o stavebnom zámere podľa zákona o výstavbe“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa citované prechodné ustanovenie v zmysle doplnenia odkazu na predmetný právny predpis tak, ako je to napr. v § 18 ods. 2, § 22 ods. 5, § 24 ods. 1 návrhu zákona.