ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-112/2022
469
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. marca 2022
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 865)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 865);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 865) schváliť s touto zmenou:
K čl. II
V čl. II sa slová „15. apríla 2022“ nahrádzajú slovami „1. mája 2022“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Posunom účinnosti sa zohľadňuje aj potrebná legisvakancia, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je zákon určený (čl. 6 ods.8 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z.).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok