ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-91/2022
465
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. marca 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 838)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 838);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 838) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 10. marca 2022 do písomnej správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 465
z 10. marca 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 838)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I bod 8 úvodná veta znie: „Nadpis nad § 55 sa presúva pod § 55 a § 55 znie:“. Zároveň sa pod § 55 vkladá nadpis „Právna pomoc v styku s cudzinou“.
Vzhľadom na rozčlenenie a doplnenie paragrafov, ktoré boli začlenené pod jeden nadpis nad § 55 (čl. I bod 9, 13), je potrebné pôvodný nadpis nad § 55 presunúť pod tento paragraf, nakoľko sa názov týka už len tohto jedného paragrafu.
2.K čl. I
V čl. I bod 8 § 55 ods. 2 sa slová „sa rozumejú úkony“ nahrádzajú slovami „sa rozumejú procesné úkony“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje terminológia s odsekom 1 toho istého paragrafu.
3.K čl. I
V čl. I bod 9 § 56 ods. 1 sa slová „sa vzájomnosť nevyžaduje“ nahrádzajú slovami „sa podmienka vzájomnosti neuplatňuje“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje text nakoľko vzájomnosť sa nemôže vyžadovať, len uplatňovať.