ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-105/2022
463
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. marca 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 463
z 9. marca 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864)
___________________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa vypúšťajú slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Vypúšťajú sa nadbytočné slová, keďže návrhom zákona sa nenavrhuje novelizácia iných zákonov okrem zákona č. 138/2019 Z. z.
2.K čl. I bod 3
V čl. I bode 3 v § 30 ods. 4 a 5 sa za slová „celoštátnej súťaži“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Spresnenie formulácie a súčasne jej zjednotenie s formuláciou použitou v čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) a čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d).