ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
112. schôdza
Číslo: CRD-111/2022
455
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. marca 2022
k vládnemu návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 455
z 9. marca 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, § 3 ods. 1 sa slová „v rozsahu podľa § 4 ods. 1“ presúvajú za slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu, úpravou slovosledu.
2.V čl. I, § 4 ods. 4, druhej vete sa slová „správne a aktuálne údaje“ nahrádzajú slovami „správne a úplné údaje“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie terminológie (§ 4 ods. 4 prvá veta).
3.V čl. I, § 6 ods. 3 sa slovo „spracovaním“ nahrádza slovom „spracúvaním“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje terminológia návrhu zákona.
4.V čl. I, § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „nekompletné, neúplné a nepravdivé údaje“ nahrádzajú slovami „nesprávne alebo neúplné údaje“.
Legislatívno-technická úprava; zjednotenie terminológie (§ 4 ods. 4 prvá veta).
5.V čl. I, § 11 ods. 2 sa slová „aktuálne údaje“ nahrádzajú slovami „správne a úplné údaje“, slová „od nadobudnutia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa nadobudnutia“ a slová „podľa odseku 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 12“.
Legislatívno-technická úprava, precizovanie a zjednotenie terminológie z dôvodu jednoznačnosti a preznačenie ustanovenia, v ktorom sa nachádza splnomocňovacie ustanovenie.
6.V čl. II, 1. bode, § 91 ods. 4, úvodnej vete sa slová „písmenom ad)“ nahrádzajú slovami „písmenom ae)“.
Súčasne sa upraví aj označenie písmena ad) na písmeno ae).
Táto zmena sa premietne aj do znenia poznámky pod čiarou k odkazu 71b v čl. V, 2. bode [§ 9 ods. 2 písm. o)].
Legislatívno-technická úprava; preznačenie ustanovení z dôvodu schválenia zákona č. 512/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nové písmeno do § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
7.V čl. IV, 14. bode, § 19 ods. 3 sa slovo „slovo“ nahrádza slovami „v poradí druhé slovo“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu.
8.V čl. IV, 30. bod znie:
„30. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 4 a 6, § 12, § 14 17, § 19 ods. 2 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2 pokutu do výšky dvojnásobku neoprávneného prospechu, ak je takýto neoprávnený prospech možné určiť, alebo do výšky 1 000 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti.