Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
47. schôdza výboru
Číslo: CRD – 54/2022
143
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. marca 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864) druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 143
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola KUČERU, Richarda NEMCA, Petry HAJŠELOVEJ a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 864) – druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa vypúšťajú slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Vypúšťajú sa nadbytočné slová, keďže návrhom zákona sa nenavrhuje novelizácia iných zákonov okrem zákona č. 138/2019 Z. z.
2.K čl. I bod 3
V čl. I bode 3 v § 30 ods. 4 a 5 sa za slová „celoštátnej súťaži“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Spresnenie formulácie a súčasne jej zjednotenie s formuláciou použitou v čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) a čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d).