Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
50. schôdza výboru
Číslo: CRD-113/2022
140
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. marca 2022
k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r u š i l r o k o v a n i e
o vládnom návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830);
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru