Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
50. schôdza výboru
Číslo: CRD-128/2022
138
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. marca 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA a Anny ANDREJUVOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA a Anny ANDREJUVOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA a Anny ANDREJUVOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873) schváliť s touto zmenou a doplnkom:
1.V čl. I v 4. bode sa vypúšťajú slová „zákona č. 93/2005 Z.“.
Legislatívno-technická oprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text.
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru