NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2173/2021
1267
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. februára 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z.o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z.o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Richard T a k á č v. r.