NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. zákona č. 354/2020 Z. z. a zákona č. 470/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť koeficient ročnej sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1, ak stavbami podľa odseku 8 (ďalej len „koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby“). Takto určený koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby je vyšší ako 1, najviac však 10. Sadzba dane pre stavby podľa odseku 8 je súčin sadzby dane zo stavieb určenej vo všeobecne záväznom nariadení11) a koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Ak ide o neudržiavanú stavbu podľa odseku 8, správca dane je povinný pred vyrubením dane daňovníka najmenej dvakrát písomne upozorniť na zámer vyrubiť daň s uplatnením koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby. Správca dane uplatní sadzbu dane upravenú o koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby v nasledujúcom zdaňovacom období od doručenia druhej výzvy správcu dane podľa predchádzajúcej vety.
(8) Koeficient ročnej sadzby dane podľa odseku 7 možno určiť pri stavbách, ktoré sú
a) stavbami, ktoré vlastník riadne neudržiava podľa osobitného predpisu11ba) a stavebný úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu podľa osobitného predpisu,11bb) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,
b) stavbami, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu,11bc) čím ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo okolie stavby a stavebný úrad ich vlastníkovi právoplatne nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe,11bd) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,
c) závadnými stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb podľa osobitného predpisu,11be) pokiaľ ich nemožno hospodárne opraviť a stavebný úrad vlastníkovi právoplatne nariadil odstránenie stavby podľa osobitného predpisu,11be) pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ba až 11be znejú:
11ba) § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11bb) § 86 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
11bc) § 43d zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11bd) § 87 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11be) § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Z. z.“.
2. V § 39 sa za slová „60 prenocovaní“ vkladajú slová „daňovníka“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.