____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 20.1.2022 do čiastky 7/2022 Z. z.
396/2012 Z. z. - o Fonde na podporu vzdelávania - posledný stav textu
396/2012 Z. z.
ZÁKON
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") ako neštátny účelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou činnosťou fondu je
a)poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14,
b)poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a schém schválených vládou Slovenskej republiky a
c)poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a grantových schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).
(4)Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôžičiek podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(45) Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok
fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riaditeľ fondu a
c) dozorná rada.
(2) Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
(3) Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.
(4) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemožno poskytnúť, ak jej poberanie zakazuje osobitný predpis.3) Výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.4)
(6) Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom, žiadať o poskytnutie
pôžičky podľa tohto zákona, ani sprostredkúvať pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom.
§ 3
Rada fondu
(1) Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2) Rada fondu má sedem členov, z ktorých
a) troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister školstva"),
b) troch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl; jeden z nich je zástupcom študentov doktorandských študijných programov a
c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
Rada fondu má piatich členov, z ktorých
a) troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister") a
b) dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3) Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Podmienka vysokoškolského vzdelania sa nevzťahuje na členov rady fondu, ktorých vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 4a) Údaje podľa tretej vety fond alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslušnom štáte nevydáva, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
(5) Minister školstva vymenúva
a) jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov ministerstva školstva,
b) jedného člena rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a
c) jedného člena rady fondu z návrhov predložených združeniami zastupujúcimi pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Minister vymenúva
a) jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov ministerstva školstva a
b) dvoch členov rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a
z návrhov predložených právnickými osobami, ktoré zastupujú zriaďovateľov škôl.
(6) Ministerstvo školstva oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) a c) na svojom webovom sídle najmenej 60 dní pred skončením funkčného obdobia člena rady fondu. Ak zanikne funkcia člena rady fondu podľa odseku 8 alebo odseku 9, ministerstvo školstva oznámi možnosť predkladania týchto návrhov do piatich 15 dní odo dňa, kedy sa ministerstvo
školstva o tejto skutočnosti dozvie. Súčasťou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do rady fondu, životopis a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(7) Funkčné obdobie člena rady fondu je trojročné dvojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa
skončilo členstvo člena rady fondu v predchádzajúcom funkčnom období. istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady fondu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia fondu najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo
v rade fondu je nezastupiteľné.
(8) Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia
výkon funkcie člena rady fondu zanikne
a) vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b) odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 10
do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c) smrťou člena rady fondu alebo
d) skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom školstva, ak ide o zamestnanca ministerstva školstva
vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(9) Pred uplynutím funkčného obdobia sa výkon funkcie člena rady fondu skončí
a) vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b) odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 11 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c) smrťou člena rady fondu alebo
d) skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom školstva, ak ide o zamestnanca ministerstva školstva vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(910) Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne
informuje toho, kto člena rady fondu vymenoval. Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí Funkcia člena rady fondu zaniká dňom,
ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(1011) Minister školstva, minister financií Slovenskej republiky alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady
fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c) riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d) jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(1112) Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí, nový člen rady fondu sa do funkcie vymenúva do 30 dní od
skončenia výkonu funkcie člena rady fondu. Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, funkčné obdobie nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému sa výkon funkcie skončil. Nového
člena rady fondu do funkcie vymenúva osoba podľa odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie člena rady fondu. Funkčné obdobie
nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 8.
(1213) Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.
(1314) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
(1415) Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt člena rady fondu s uvedením dňa vzniku jeho členstva v rade fondu a po jeho skončení deň skončenia členstva v rade fondu.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
(1) Do pôsobnosti rady fondu patrí
a) schvaľovanie pôžičiek,
b) schvaľovanie podmienok poskytovania pôžičiek a termínov na doručenie žiadostí o pôžičku,
c) schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov na pôžičky podľa § 10 ods. 5 a určovanie maximálnej výšky pôžičky na tento účel,
d) schvaľovanie finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c) (ďalej len „grant“),
be) voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
cf) schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov
fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
dg) vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
eh) schvaľovanie rozpočtu fondu,
fi) schvaľovanie výročnej správy fondu,
gj) schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
hk) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,6)
il) rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
jm) rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný
nárok,
kn) schvaľovanie prijatia úveru podľa § 8 ods. 1 písm. h)i),
lo) vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(2) Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. l), ak
a) nebolo by vymáhanie jeho splatenia hospodárne alebo
b) nemožno od dlžníka fondu jeho splatenie spravodlivo žiadať vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa.
Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. i), ak by vymáhanie jeho splatenia nebolo
hospodárne.
§ 5
Riaditeľ fondu
(1) Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie týmto zákonom alebo vnútorným predpisom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2) Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu.
(3) Do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí
a) vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
b) zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
c) vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
d) riadne vedenie účtovníctva fondu,7)
e) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
f) plnenie rozhodnutí rady fondu,
g) vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
h) vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
i) uzatváranie zmlúv o pôžičke a zmlúv o poskytnutí grantov s osobami, ktoré splnili podmienky podľa tohto zákona,
j) kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmlúv podľa písmena i) zmluvy o pôžičke,
k) zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
l) vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
m) podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
n) plnenie ďalších úloh ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(4) Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(5) Riaditeľa fondu, ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanec fondu, ktorého určí rada fondu.
(6) Funkčné obdobie riaditeľa fondu je päťročné. istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa fondu aj opakovane.
(7) Rada fondu odvolá riaditeľa fondu, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol právoplatne uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b) bola právoplatne obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti alebo
d) poškodil závažným spôsobom záujem fondu alebo ohrozil výkon hlavnej činnosti fondu.
§ 6
Výberové konanie na riaditeľa fondu
(1) Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania zverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond
a)do 15 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa fondu z dôvodu podľa § 5 ods. 7 alebo z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru,
b)najneskôr 30 dní pred skončením pracovného pomeru riaditeľa fondu s fondom, ak nejde o dôvod skončenia
podľa písmena a), alebo
c)najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa fondu.
Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania
uverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond
do 15 dní od uvoľnenia funkcie riaditeľa fondu.
(2) Za riaditeľa fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) sa prihlásila do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (ďalej len "kandidát"),
b) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) je bezúhonná podľa § 3 ods. 4,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e) má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3) K prihláške kandidát prikladá
a) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
d) profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
e) stratégiu rozvoja fondu a
f) ďalšie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4) Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu predložené žiadosti kandidátov z formálneho a obsahového hľadiska; kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, pozve rada fondu na verejné vypočutie osobný pohovor.
(5) Oznam o uskutočnení verejného vypočutia kandidátov zverejní fond na svojom webovom sídle najneskôr do 15 dní pred jeho uskutočnením.
(6) Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným kandidátom mali najmä zástupcovia odborových organizácií, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, zástupcovia združení zastupujúci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, členovia študentskej časti akademických obcí vysokých škôl a zástupcovia verejnosti. Záznam z verejného vypočutia sa najneskôr v nasledujúci pracovný deň po uskutočnení verejného vypočutia zverejní na webovom sídle fondu. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni vymenovania riaditeľa fondu.
(5) Rada fondu vymenuje za riaditeľa fondu kandidáta, ktorý získal najlepšie hodnotenie na základe výsledkov výberového konania po dohodnutí pracovných podmienok.
(6) Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri hodnotení upraví vnútorný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada fondu na návrh predsedu rady fondu.
§ 7
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.
(2) Dozorná rada troch členov. Dvoch členov vymenúva a odvoláva minister školstva a jedného člena vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(3) Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná podľa § 3 ods. 4.
(4) Funkčné obdobie člena dozornej rady je štvorročné trojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa
skončilo členstvo člena dozornej rady v predchádzajúcom funkčnom období. istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
(5) Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí výkon funkcie člena dozornej rady zanikne
a) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
b) odvolaním z funkcie člena dozornej rady; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa § 3 ods. 10 11 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti alebo
c) smrťou člena dozornej rady.
(6) Člen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena dozornej rady ministrovi školstva. Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí Funkcia člena dozornej rady zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa
funkcie člena dozornej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(7) Minister školstva alebo guvernér Národnej banky Slovenska odvolá člena dozornej rady z dôvodov uvedených v § 3 ods. 11 10.
(8) Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí, nový člen dozornej rady sa do funkcie vymenúva do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady. Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, funkčné obdobie nového člena dozornej rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému sa výkon funkcie skončil. Nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister do 30 dní od zániku funkcie člena dozornej rady. Funkčné obdobie
nového člena dozornej rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 5.
(9) Dozorná rada
a) volí zo svojich členov predsedu dozornej rady,
b) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
c) kontroluje hospodárenie fondu,
d) určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,
e) vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a
f) vypracúva správu o stave fondu.
(10) Členovia dozornej rady oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia fondu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia fondu a požadovať vysvetlenia od zamestnancov fondu a od členov rady fondu.
(11) Dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.
(12) Dozorná rada oznamuje porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu do desiatich pracovných dní od ich zistenia rade fondu, ministerstvu školstva a Študentskej rade vysokých škôl.
§ 8
Zdroje fondu
(1) Zdrojmi fondu sú
a) splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b) úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c) úroky z poskytnutých pôžičiek,
d) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e) poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f) dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva,
g) finančné prostriedky poskytnuté fondu ministerstvom školstva na krytie vyčíslených strát podľa možností štátneho rozpočtu,
gh) dary a príspevky od iných osôb,
hi) úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
ij) iné príjmy.
(2) Fond môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky prijímať úvery podľa odseku 1 písm. i) h) na účel poskytovania pôžičiek podľa § 10 a 14, ak
a) celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60% z nesplatenej istiny pôžičiek vrátane príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka a
b) suma ročných splátok úverov neprekročí 35% celkových príjmov predchádzajúceho roka vrátane príjmových finančných operácií okrem príjmov podľa odseku 1 písm. f).
(3) Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 písm. i) h).
(4) Ministerstvo školstva poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b) celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na
1. pôžičky pre študentov,
2. pôžičky pre pedagógov, alebo
3. stabilizačné pôžičky v členení pre jednotlivé regulované povolania s nedostatkom pracovnej sily v Slovenskej republike (ďalej len "nedostatkové regulované povolanie"),
4. granty, alebo
5. krytie vyčíslených strát fondu,
c) nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide o stabilizačnú pôžičku a výšku stabilizačnej pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie, a ďalšie podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek,
d) čas a spôsob poskytnutia dotácie,
e) dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu školstva zúčtovanie dotácie.
(5) Dotácia sa poskytuje v závislosti od potrieb fondu a možností štátneho rozpočtu.
(6) Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14, poskytovanie grantov a na náklady na správu fondu v súlade s podmienkami zmluvy podľa odseku 4.
§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.
(3) Prostriedky fondu možno použiť len na
a) poskytovanie pôžičiek,
b) poskytovanie grantov,
bc) správu fondu,
cd) splátky úverov fondu,
de) činnosti podľa odseku 910,
f) krytie vyčíslených strát fondu.
(4) Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. i) h).
(5) Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek a grantov.
(6) Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úroky úrokov z
nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 13a a 14 alebo na poskytovanie grantov.
(7) Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úroky úrokov z
nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 13a alebo na poskytovanie grantov.
(8) Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úroky úrokov z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14 alebo na poskytovanie grantov.
Výnosy zo stabilizačných pôžičiek, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úroky úrokov z nich je možné použiť na náklady na
správu fondu.
(9) Prostriedky určené na poskytovanie grantov, výnosy z nich, splátky poskytnutých grantov, ak ide o príjemcu grantu, ktorý v rozhodujúcom období nesplnil podmienky na jeho poskytnutie, a úroky z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Výnosy grantov, splátky týchto grantov a úroky z nich je možné použiť na náklady na správu fondu.
(910) Fond môže za úhradu vykonávať činnosti na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Náklady na
tieto činnosti uhrádza fond z výnosov z nich okrem nákladov nevyhnutných na začatie výkonu týchto činností; náklady na začatie výkonu týchto činností súčasťou nákladov na správu fondu. Získané finančné prostriedky z týchto činností používa fond na účely podľa odseku 3. Fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu.
Náklady na tieto činnosti hradené z výnosov z nich a získané prostriedky používa fond na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(1011) Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5% ročne z nesplatenej istiny
pôžičiek, grantov a ich a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov
na správu fondu sa na tento účel nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 10 ods. 9, § 13 ods. 6, § 13d ods. 6 a § 16 ods. 3.
(1112) Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5% z dotácie poskytnutej na stabilizačné
pôžičky. Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z finančných prostriedkov určených na granty.
(12) Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)
Pôžička pre študentov
§ 10
(1) O pôžičku pre študentov z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy9) alebo fyzická osoba, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia ministerstva školstva10) svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (ďalej len "študent").
(2) Študent žiadajúci o pôžičku musí
a) byť občanom Slovenskej republiky,
b) byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí12) alebo
c) byť občanom Európskej únie, ktorý právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.13)
(3) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, nie je povinný predložiť nepredkladá potvrdenie o návšteve školy na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky.
(4) Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(5) Rada fondu môže rozhodnúť o vyčlenení časti prostriedkov podľa odseku 4 na poskytovanie pôžičiek výhradne pre
a) študentov v dennej forme štúdia na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl určeného ministerstvom školstva a zverejneného na webovom sídle fondu, alebo
b) študentov, ktorých pôžička nemusí byť podľa rozhodnutia rady fondu zabezpečená ručením.
(6) Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. a) nesmie presiahnuť 10 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. b) nesmie presiahnuť trojnásobok hospodárskeho výsledku z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov. Celková súhrnná výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 nesmie presiahnuť 20 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(7) Pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. b) možno v príslušnom akademickom roku poskytovať, len ak z celkového počtu dlžníkov fondu, ktorým bola poskytnutá pôžička pre študentov podľa odseku 5 písm. b) a plynie im lehota splatnosti, sa najviac 20 % dlžníkov fondu za príslušný kalendárny rok oneskorilo so splácaním týchto pôžičiek o viac ako dve splátky.
§ 11
Žiadosť o pôžičku
(1) Fond poskytne pôžičku študentovi na základe žiadosti o pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2) Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(3) Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý
a) je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b) je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c) je študentom so špecifickými potrebami,16)
d) je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e) je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)
f) mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
g) je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h) je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i) aspoň troch súrodencov, ktorí nezaopatrenými deťmi, alebo aspoň dvoch súrodencov, ktorí nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
j) dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
k) je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
l) nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre študentov z fondu.
(4) Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje pôžička.
(5) Fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6) Rada fondu oznámi na svojom webovom sídle každoročne k 31. augustu príslušného kalendárneho roka predbežné termíny na doručenie žiadostí o pôžičku na nasledujúci akademický rok. Prvým termínom na doručenie žiadostí o pôžičku je 30. september kalendárneho roka, v rámci ktorého sa vyčleňujú finančné prostriedky v celkovej výške určenej na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Ak finančné prostriedky určené na pôžičky pre študentov nie vyčerpané po 30. septembri príslušného kalendárneho roka, rada môže určiť ďalšie termíny na doručenie žiadostí o pôžičku do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Fond informuje o určení ďalších termínov najmenej jeden mesiac pred ich uplynutím na svojom webovom sídle. Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v určených termínoch samostatne. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička poskytuje. Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa žiadosť
o pôžičku posudzuje. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti
doručenej do 15. septembra kalendárneho roka nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude
posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička
poskytuje.
§ 12
Poskytnutie pôžičky
(1) Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2) Fond poskytne študentovi pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3) Fond môže na základe rozhodnutia rady fondu určiť vyššiu maximálnu výšku pôžičky, ako je určená maximálna výška pôžičky pre ostatných študentov, ak ide o študenta podľa § 10 ods. 5 písm. a), a určiť nižšiu maximálnu výšku pôžičky, ako je určená maximálna výška pôžičky pre ostatných študentov, ak ide o študenta podľa § 10 ods. 5 písm. b).
(34) Ak študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku
podľa § 10, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.
(45) Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
§ 13
Splatnosť pôžičky
(1) Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2) Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3) Dlžník fondu podľa § 12 ods. 45 má nárok na odklad splátok
a) ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
b) počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c) počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d) počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,
e) počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do dvoch mesiacov jedného mesiaca od prerušenia
štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť
rokov alebo
f) počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) ak dlžník do dvoch mesiacov od prerušenia štúdia oznámi fondu nástup na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. prípravy.20aa)
(4) Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5) Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o pôžičke.
(6) Ak dlžník fondu podľa § 12 ods. 5, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a 4, ktorý je
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) preukáže, že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu20b) počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.
(7) Ak sa dlžníkovi fondu poskytla pôžička podľa § 10 odseku 5 písm. a), je povinný od začiatku plynutia lehoty splatnosti
pôžičky pre študentov každoročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka preukazovať, že je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) alebo že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu,20b) za počet rokov, v ktorých mu fond poskytol pôžičku. Dlžníkovi fondu, ktorý preukáže niektorú zo skutočností podľa prvej vety, a zároveň získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole podľa § 10 ods. 5 písm. a), sa zníži nesplatená istina pôžičky o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti. Ak tento dlžník fondu preukáže niektorú zo skutočností podľa prvej vety, nesplatená istina pôžičky sa zníži o 1 % za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti. Ak dlžník fondu nepreukáže niektorú zo skutočností podľa prvej vety za príslušný počet rokov, v ktorých mu fond poskytol pôžičku, istina pôžičky sa nezníži za roky, za ktoré dlžník fondu túto skutočnosť nepreukázal.
(8) Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorému bola poskytnutá pôžička podľa § 10 odseku 5 písm. a) a ktorý nesplnil podmienku vzniku nároku na zníženie nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 7 za príslušný kalendárny rok, od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom mal preukázať a nepreukázal túto skutočnosť.
(9) Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23)
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky; to platí aj pre uplatnenie nároku podľa odseku 7 za čas trvania týchto skutočností. Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 a za čas výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 7 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(10) Spôsob preukazovania výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o pôžičke.
Stabilizačná pôžička
§ 13a
(1) O stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky (ďalej len "zoznam nedostatkových regulovaných povolaní").
(2) Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania, každoročne vydáva ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a príslušným ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa vydáva na základe kritérií, ktorými sú najmä
a) miera evidovanej nezamestnanosti absolventov,
b) celkový počet študentov v študijnom programe, v ktorom sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania,
c) údaje o potrebách trhu práce pre nedostatkové regulované povolanie.
(3) Štruktúru údajov na vypracovanie zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní určuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(4) Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva najneskôr dva mesiace pred prvým termínom na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku podľa § 13b ods. 6; zoznam nedostatkových regulovaných povolaní po jeho zverejnení ministerstvom školstva zverejní fond na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu. a webovom sídle fondu.
(5) Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania, poskytne fondu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť pri určovaní a overovaní podmienok oprávnenosti študenta na poskytnutie stabilizačnej pôžičky a overovaní výkonu nedostatkového regulovaného povolania.
(6) O stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent, ktorý
a) spĺňa podmienky podľa § 10 a
b) získa po absolvovaní študijného programu kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného povolania.
Poskytovanie stabilizačnej pôžičky
§ 13b
(1) Fond poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi na základe žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2) Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky. Vyčerpanie prostriedkov oznámi fond ministerstvu školstva a zverejní na svojom webovom sídle.
(3) Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý
a) je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b) je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c) je študentom so špecifickými potrebami,16)
d) je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e) je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)
f) mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
g) je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h) je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i) aspoň troch súrodencov, ktorí nezaopatrenými deťmi, alebo aspoň dvoch súrodencov, ktorí nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
j) dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku,
k) je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia.
(4) Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička.
(5) Fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)