DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
bezpredmetné
b)sekundárnom práve
bezpredmetné
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
bezpredmetné
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.