Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Cieľom návrhu je najmä riešenie:
-potreby poskytovania širšieho spektra finančných prostriedkov fondom,
-poskytovania pôžičiek pre tzv. „talentovaných študentov“, ktorým v súčasnosti nemožno poskytnúť pôžičku vo vyššej maximálnej výške,
- sťažených možností poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, a to v osobitných prípadoch aj bez ohľadu na disponibilitu vo vzťahu k zabezpečeniu vymáhania poskytovanej pôžičky,
-menej efektívneho fungovania orgánov fondu a menej pružného procesu poskytovania pôžičiek fondom,
-zvýšená administratívna záťaž žiadateľa,
-administratívnej záťaže, ktorá vzniká v rámci procesov fondu.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa sleduje najmä:
-rozšírenie druhov finančných prostriedkov na účel podpory vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky,
-zavedenie možnosti určovania inej (vyššej) maximálnej výšky poskytovaných pôžičiek vo vzťahu k žiadateľom, tzv. „talentovaným študentom“, ktorým bude možné poskytnúť pôžičku vo výške reálne zohľadňujúcej finančnú náročnosť štúdia poskytovaného v zahraničí,
- sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, a to v osobitných prípadoch aj bez ohľadu na disponibilitu vo vzťahu k zabezpečeniu vymáhania poskytovanej pôžičky,
-zefektívnenie činnosti orgánov fondu a procesu poskytovania pôžičiek fondom,
-úprava funkčných období a zloženia orgánov fondu s cieľom zvýšenia ich profesionalizácie,
- zníženie administratívnej záťaže tak vo vzťahu k žiadateľom fondu, ako aj v rámci fondu.
4.Dotknuté subjekty
Fond na podporu vzdelávania, študenti, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že kompetencie fondu by zostali nezmenené, činnosť fondu a jeho jednotlivých orgánov by sa nezefektívnila, nedošlo by k sprístupneniu pôžičiek vo vzťahu k študentom, ktorí nie schopní zabezpečiť poskytnutú pôžičky ručením a zároveň k poskytovaniu pôžičiek pre „talentovaných“ vo vyššej výške na účely financovania štúdia najmä v zahraničí na „excelentných univerzitách“, nedošlo by k úprave funkčných období jednotlivých orgánov fondu ani ich zloženia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Príloha č. 1
2
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
a)identifikácia problému, kvôli ktorému bol právny predpis vytvorený,
- úzke možnosti podpory vysokoškolského vzdelávania fondom výlučne prostredníctvom poskytovania pôžičiek,
- obmedzenie poskytovania pôžičiek pre študentov podmienkou ručenia sine qua non, ktorých hlavným zmyslom je najmä podpora študentov s ohľadom na sociálne pomery, čím je znemožnené vytvoriť priestor pre ich poskytovanie možným cieľovým skupinám,
- menej efektívne fungovanie fondu a jeho orgánov,
- zbytočná administratívna náročnosť v niektorých procesoch v rámci činnosti fondu.
b) splnenie cieľov (dosiahnutie výsledného stavu) navrhovanou zmenou,
- rozšíria sa možnosti poskytovania finančnej podpory prostredníctvom fondu aj na iné formy ich poskytovania, napr. prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
- ustanoví sa možnosť poskytovania pôžičiek pre študentov fondom aj „bez ručiteľa“, čím sa spriechodní ich poskytovanie pre ďalšie cieľové skupiny potenciálnych žiadateľov,
- urýchlia sa procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie pôžičiek, zníži sa administratívna náročnosť vo vzťahu k jednotlivých žiadateľom v rámci procesu ich schvaľovania,
- zefektívni sa chod fungovania fondu.
c) súlad skutočných vplyvov s predpokladanými vplyvmi,
Súlad skutočných vplyvov s predpokladanými vplyvmi bude možné vyhodnotiť na základe aplikácie nových pravidiel v praxi, pričom sa nepredpokladá výskyt negatívnych alebo neočakávaných vplyvov.
d) výskyt neočakávaných vplyvov.
Neočakávanými vplyvmi môže byť to, že dôjde k podstatnému nárastu žiadostí o poskytnutie pôžičiek bez ručiteľa alebo pôžičiek pre „talentovaných študentov“ vo vyššej výške. Navrhovaná právna úprava však čiastočne zamedzuje vzniku neočakávaných vplyvov tým, že obmedzuje maximálny rozsah, v ktorom možno tieto pôžičky poskytovať, aby sa nemohlo stať, že ich nesplácaním by došlo k priamemu ohrozeniu činnosti fondu.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Príloha č. 1
3
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
K § 10 ods. 5 písm. a) návrhu zákona:
Vo vzťahu k úprave poskytovania finančných prostriedkov pre študentov študujúcich na špičkových zahraničných vysokých školách: navrhovanou úpravou sa umožňuje iba efektívnejšie a cielenejšie prerozdelenie finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov podľa ich reálnych potrieb, čo však nemá za následok (aj vzhľadom na dostatok disponibilných finančných prostriedkov fondu na podporu vzdelávania) žiaden faktický vplyv na možnosť získania pôžičky z fondu inými študentmi. V praxi to pre žiadateľov o pôžičku študujúcich na špičkových vysokých školách bude znamenať, že v závislosti od okolností konkrétneho prípadu bude môcť Rada fondu schváliť pôžičku pre tohto študenta aj v sume vyššej ako je aktuálna suma (t. j. do 5000 eur), pričom vo vzťahu k predpokladanej maximálnej výške pôžičky po prijatí navrhovanej právnej úpravy môže ísť o sumu aj vo výške 12 000 eur. Na všetkých žiadateľov o pôžičku pre študentov sa aj naďalej budú uplatňovať podmienky a pravidlá poskytovania pôžičiek ako to je podľa doterajšej právnej úpravy.
K § 13 ods. 6 návrhu zákona:
K úprave obmedzenia poskytovania odpisu istiny: počet dlžníkov, ktorých zo štúdia vylúčia alebo jednoducho nezískajú aspoň vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, je vo vzťahu k maximálnej výške odpisu istiny (t. j. 5% z nesplatenej istiny pôžičky podľa počtu odpracovaných rokov) a priemernej dobe splatnosti pôžičky (cca 7,8 roku) bagateľný počet - odhadom ide ročne najviac o 20 dlžníkov.
K § 13d ods. 3 písm. e) až h) návrhu zákona:
K návrhu na úpravu podmienok poskytovania odkladu splátok stabilizačnej pôžičky po prerušení štúdia alebo po prerušení výkonu nedostatkového regulované povolania: uvedené sa navrhuje s cieľom vzájomného zosúladenia jednotlivých typov odkladov splátok podľa § 13d ods. 3, ako aj odkladov splátok pre študentov podľa § 13 ods. 3. Touto úpravou dochádza aj k zosúladeniu podmienok poskytovania odkladov splátok stabilizačných pôžičiek s podmienkami poskytovania a splácania stabilizačných pôžičiek podľa zámerov a cieľov uznesenia vlády SR č. 404/2018, pričom túto úpravu nemožno považovať za úpravu vykazujúcu významnú mieru vplyvu na sociálne prostredie adresátov príslušnej právnej úpravy.
K § 18 ods. 2 návrhu zákona:
Vo vzťahu k schvaľovaniu pôžičiek pre študentov študujúcich na špičkových zahraničných vysokých školách: ustanovuje sa možnosť poskytnúť pôžičku pre študentov na úhradu školného ešte pred zápisom na štúdium. Takéto pôžičky by boli účelovo viazané a podmienené preukázaním zápisu na štúdium a potvrdením o úhrade školného najneskôr do 30 dní od poskytnutia pôžičky. V opačnom prípade by išlo o neoprávnene čerpanú pôžičku. Vo vzťahu k čerpaniu pôžičiek nejde o nový typ pôžičiek, ale len o časový posun vyplatenia pôžičky.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Príloha č. 1
4
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: