DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je najmä rozšírenie pôsobnosti Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) o ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek, možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napr. prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy vlády alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením obmedzené, napr. ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením.
Návrh obsahuje aj niekoľko úprav vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Úpravy sa týkajú najmä
- zloženia oboch orgánov,
- predĺženie funkčného obdobia vo vzťahu k členom oboch orgánov,
-pôsobnosť rady fondu, vzhľadom na všeobecné rozšírenie pôsobnosti fondu.
Okrem iného sa navrhujú niektoré procesné úpravy s cieľom zefektívnenia činnosti tak niektorých orgánov fondu, ako aj doterajšieho procesu poskytovania pôžičiek fondom.
Niektoré opatrenia smerujú aj k zníženiu administratívnej náročnosti vo vzťahu k žiadateľom fondu (zrušenie predkladania potvrdenia o návšteve školy), ako aj v rámci fondu (samostatné posudzovanie žiadostí naprieč jednotlivými termínmi).
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
K čl. I (zákon č. 396/2012 Z. z.)
K bodom 1 a 2 [§ 1 ods. 3 a 4]
Návrhom sa rozširuje pôsobnosť Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) o ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza možnosť poskytovania nielen pôžičiek, ale aj iných foriem ich poskytovania, napr. prostredníctvom grantov alebo štipendií, pričom rámcové podmienky ich poskytovania budú obsahovať programy a schémy schválené vládou Slovenskej republiky alebo schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
K bodu 3 [§ 2 ods. 6]
Technická úprava v nadväznosti na navrhovanú všeobecnú úpravu v § 17 ods. 17 návrhu zákona, vzhľadom na čo je obsah vypustenej časti § 2 ods. 6 duplicitný.
K bodu 4 [§ 3]
Návrh obsahuje niekoľko úprav vo vzťahu k rade fondu. Ide napríklad o zmenu zloženia z hľadiska kontroly verejných financií na jednej strane a zohľadnenia prioritnej cieľovej skupiny. V rade fondu byť členom aj člen rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky, zvyšuje sa počet členov vymenúvaných Študentskou radou vysokých škôl („študentská rada“), pričom jeden z nich byť doktorandom. Zároveň jedného člena rady fondu, ktorého vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, majú navrhovať združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Návrhom sa umožňuje, aby za člena rady fondu mohla byť za študentskú radu vymenovaná aj osoba bez vysokoškolského vzdelania. Umožňuje sa teda kandidovať aj študentom, ktorí majú záujem (a často na základe osobných skúseností) pomôcť s prácou v rade fondu.
Ďalej sa navrhuje vo vzťahu k členom rady fondu predĺženie funkčného obdobia z dvoch rokov na tri roky. Súčasná dĺžka funkčného obdobia dva roky je príliš krátka na profesionálny výkon mandátu. Pri opakovaní funkčných období sa vychádza z kvalít jednotlivých kandidátov, pričom osoba, ktorá členov rady fondu vymenúva (minister alebo študentská rada) má možnosť vybrať inú osobu.
Zároveň sa upravuje lehota na predkladanie návrhov na člena rady fondu vzhľadom na to, že päťdňová lehota na vyhlásenie možnosti predkladania návrhov spôsobuje v aplikačnej praxi problémy, vzhľadom na krátkosť času. Upravuje sa aj dĺžka funkčného obdobia nového člena rady fondu podľa dôvodu ukončenia funkcie predchádzajúceho člena rady fondu, ako aj zosúladenie termínov na vymenovanie nových členov rady fondu s termínmi ustanovenými pre vymenovanie nových členov dozornej rady.
V § 3 sa navrhujú aj potrebné legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zmeny v ostatných novelizačných bodoch.
K bodu 5 [§ 4 ods. 1 písm. b) až d)]
Upravuje sa pôsobnosť rady fondu vzhľadom na všeobecné rozšírenie pôsobnosti fondu.
K bodu 6 [§ 4 ods. 1 písm. n)]
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 7 [§ 4 ods. 2]
Navrhuje sa nový dôvod na schválenie odpustenia dlhu alebo jeho časti voči dlžníkovi fondu, od ktorého podľa návrhu zákona „jeho splatenie spravodlivo žiadať vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa“. Z uvedeného vyplýva, že po novom môže rada fondu rozhodnúť o odpustení dlhu aj z iného ako „hospodárskeho“ dôvodu, ak ide o špecifický prípad dlžníka fondu, ktorý si neschopnosť splácať poskytnutú pôžičku nezapríčinil sám, resp. u neho prítomné „osobitné aspekty“ hodné samostatného posúdenia.
K bodu 8 [§ 5 ods. 3 písm. i)]
Úprava vo vzťahu k bodu 1. Ide o zohľadnenie nových možností fondu, vzhľadom na navrhovanú kompetenciu poskytovania grantov a iných finančných prostriedkov ako doposiaľ poskytovaných pôžičiek. Príslušné osoby nemajú spĺňať iba zákonné podmienky, ale aj podmienky, ktoré vyplynú z príslušného programu alebo schémy.
K bodu 9 [§ 5 ods. 3 písm. j)]
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na body 1 a 8.
K bodu 10 [§ 5 ods. 3 písm. n)]
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 11 [§ 5 ods. 6 a 7]
Zavádza sa päťročné funkčné obdobie riaditeľa fondu, pričom istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa fondu aj opakovane. Navrhovaná zmena za cieľ zabezpečiť zefektívnenie výkonu činnosti riaditeľa a umožnenie pravidelného prehodnocovania výkonu práce riaditeľa a smerovania fondu pri výberovom konaní riaditeľa fondu.
Ustanovujú sa obligatórne dôvody na odvolanie riaditeľa radou fondu, nakoľko tieto v doterajšej právnej úprave absentovali.
K bodu 12 [§ 6 ods. 1]
Skracuje sa doba, počas ktorej musí byť zverejnený oznam o vyhlásení výberového konania na riaditeľa. Súčasne sa upravuje termín vyhlásenia výberového konania podľa dôvodov uvoľnenia miesta riaditeľa fondu a zavádza sa možnosť vyhlásiť výberové konanie aj v situácii, ak riaditeľ fondu funkciu ešte vykonáva, ale dohodne sa s radou fondu na ukončení pracovného pomeru. Návrhom sa skracuje „prechodné obdobie“ medzi uvoľnením funkcie predchádzajúceho riaditeľa fondu a ustanovením nového riaditeľa fondu. Dôvodom je najmä skutočnosť, že ak by fond nemal riaditeľa po dobu dlhšiu ako dva mesiace, mohlo by to vážne ohroziť fungovanie fondu.
K bodom 13 a 14 [§ 6 ods. 4 až 6]
Návrhom sa upravuje uskutočňovanie a priebeh verejného vypočutia vo vzťahu ku kandidátom na funkciu riaditeľa fondu s cieľom zvýšenia miery transparentnosti obsadzovania tejto funkcie.
K bodu 15 [§ 7 ods. 2]
Vo vzťahu k zloženiu dozornej rady sa navrhuje, aby jedného člena vymenúval guvernér Národnej banky Slovenska. Uvedené sa navrhuje s cieľom profesionalizácie dozornej rady, keďže plniť úlohy najmä vo vzťahu ku kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami, pričom plnenie tejto úlohy môže najlepšie zabezpečiť práve člen dozornej rady vymenovaný guvernérom Národnej banky Slovenska, pričom nemusí ísť o jej zamestnanca.
K bodu 16 [§ 7 ods. 4]
Predlžuje sa funkčné obdobie členov dozornej rady s cieľom, aby sa výmena členov rady fondu a dozornej rady fondu v rámci ich funkčných období neprekrývala.
K bodom 17 až 19 [§ 7 ods. 5 a 6]
Legislatívno-technické úpravy.
K bodu 20 [§ 7 ods. 7]
Úprava v nadväznosti na zmenu v zložení, resp. spôsobe ustanovenia niektorých členov dozornej rady fondu.
K bodu 21 [§ 7 ods. 8]
Upravuje sa dĺžka funkčného obdobia nového člena dozornej rady podľa dôvodu ukončenia funkcie predchádzajúceho člena dozornej rady, ako aj zosúladenie termínov na vymenovanie nových členov dozornej rady s termínmi ustanovenými pre vymenovanie nových členov rady fondu tak, aby bolo zabezpečené plynulé fungovanie dozornej rady.
K bodu 22 [§ 8 ods. 1]
Navrhuje sa ako jeden z možných zdrojov fondu ustanoviť aj finančné prostriedky poskytnuté fondu v rámci krytia vyčíslených strát s ohľadom na zavedenie tzv. „pôžičiek bez ručiteľa“.
K bodom 23 až 25 [§ 8 ods. 2, 3 a ods. 4 písm. b)]
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na bod 22 (§ 8 ods. 1 písm. g)).
K bodu 26 [§ 8 ods. 4 písm. c)]
Rozširuje sa pôsobnosť ministerstva o určovanie ďalších podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek s cieľom zabezpečiť naplnenie zámerov štátu pri poskytovaní stabilizačných pôžičiek.
K bodu 27 [§ 8 ods. 6]
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 1.
K bodu 28 [§ 9]
§ 9 sa upravuje v nadväznosti na rozšírenie pôsobnosti fondu, zavedenie krytia vyčíslených strát fondu v súvislosti s poskytovaním pôžičiek pre študentov podľa § 10 ods. 5 písm. b) (pôžičky bez ručiteľa) a vzhľadom na vykonanie potrebných legislatívno-technických úprav v nadväznosti na ďalšie zmeny.
Ďalej sa v § 9 upravuje aj financovanie vstupných nákladov na realizáciu činností slúžiacich na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Fond v súčasnosti môže vykonávať činnosti, ktoré mu prinášajú dodatočný príjem. Pri prenájme priestorov v sídle fondu môžu vzniknúť prvotné náklady na inzerciu voľných priestorov a náklady na odmenu sprostredkovateľa alebo náklady spojené s prípravou priestorov na odovzdanie budúcemu nájomcovi.
K bodu 29 [§ 10 ods. 3]
S cieľom znížiť administratívne zaťaženie žiadateľov o pôžičku v minulosti došlo k zrušeniu povinnosti študenta predkladať potvrdenie o návšteve školy. Vzhľadom na to, že v procese spracovania pôžičiek je jednoduchšie overiť status študenta na základe potvrdenia o návšteve školy, pričom študenti stále zasielajú aj potvrdenia o návšteve školy, zavádza sa možnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, pričom ide o rozhodnutie študenta akým spôsobom bude postupovať. Doručením potvrdenia o návšteve školy sa výrazne urýchľuje proces schvaľovania pôžičiek fondom.
K bodu 30 [§ 10 ods. 4 až 7]
Návrhom sa zavádza nová kompetencia rady fondu v súvislosti so zavedením „pôžičiek pre talentovaných“ a „pôžičiek bez ručiteľa“. Ide o vyčlenenie časti prostriedkov doposiaľ určených vo všeobecnosti na pôžičky pre študentov pre zákonom vymedzené osobitné skupiny študentov, ktoré by mohli mať po novom „prednosť“, resp. zabezpečenie poskytovania pôžičiek pre nich z vyčlenených prostriedkov a v inej výške. Podmienky a pravidlá poskytovania pôžičiek pre takýchto študentov zostávajú rovnaké ako to bolo podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
Fond v súčasnosti poskytuje pôžičky pre študentov na slovenských aj zahraničných vysokých školách. Vzhľadom na požiadavku študentov o navýšenie maximálnej výšky pôžičky na štúdium na excelentných zahraničných vysokých školách sa navrhuje úprava tohto ustanovenia tak, aby bol vytvorený priestor na poskytovanie pôžičiek pre týchto študentov v upravenej výške.
Zároveň sa ustanovuje aj maximálny limit finančných prostriedkov, ktoré môžu byť vyčlenené na pôžičky pre
-študentov na excelentných zahraničných vysokých školách
-študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým majú byť určené pôžičky „bez ručiteľa“.
K bodu 31 [§ 11 ods. 6]
Upravuje sa určenie termínov na doručovanie žiadostí o pôžičku tak, že pevným termínom je len jeden termín a určenie ďalších termínov je v pôsobnosti rady fondu v prípade, ak nebudú vyčerpané všetky finančné prostriedky určené na pôžičky pre študentov. Táto zmena umožní flexibilnejšie reagovať na požiadavky študentov a poskytovať pôžičky v čase, kedy si to situácia reálne vyžaduje, ak má fond dostatok voľných zdrojov
K bodu 32 [§ 12 ods. 3]
Pre študentov na excelentných zahraničných vysokých školách a študentov, ktorých pôžička nemusí byť zabezpečená ručením, sa explicitne upravuje určenie inej maximálnej výšky pôžičky v nadväznosti na bod 30 (§ 10 ods. 5).
Rada fondu aj v súčasnosti možnosť rozhodnúť o maximálnej výške pôžičky vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi, pričom navrhovaná právna úprava vytvorí priestor na poskytovanie pôžičiek vo výške nevyhnutnej na zabezpečenie štúdia na excelentných zahraničných vysokých školách, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť, alebo vo výške postačujúcej na zabezpečenie štúdia pre študentov podľa § 10 ods. 5 písm. b).
K bodu 33 [§ 13 ods. 3]
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu číslovania odsekov v § 12 (bod 20).
K bodu 34 [§ 13 ods. 3 písm. e)]
Navrhuje sa úprava termínu na oznámenie nástupu na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku po prerušení štúdia, čím dochádza k zosúladeniu lehoty na oznámenie nástupu na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku s obdobím, počas ktorého podľa § 13 ods. 3 písm. d) neplynie lehota splatnosti pôžičky po prerušení štúdia.
K bodu 35 [§ 13 ods. 3 písm. f)]
Precizujú sa podmienky, za ktorých sa poskytuje odklad splátok pôžičky z dôvodu trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, počas ktorého sa pôžička nespláca. Úpravou dochádza aj k zosúladeniu s podmienkami poskytovania odkladu splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky [§ 13 ods. 3 písm. e)].
K bodu 36 [§ 13 ods. 6]
Cieľom úpravy je, aby odpis istiny mohol byť poskytnutý len tým dlžníkom fondu, ktorí získali aspoň vysokoškolské vzdelania prvého stupňa. Podľa súčasnej úpravy môže byť odpis istiny poskytnutý aj dlžníkom, ktorí boli zo štúdia vylúčení alebo štúdium neukončili, čím sa stráca motivačný faktor riadne ukončiť vysokoškolské štúdium.
K bodu 37 [§ 13 ods. 7 a 8]
Navrhovaná úprava reflektuje na zavedenie pôžičiek pre „talentovaných študentov“ podľa § 10 ods. 5 písm. a), pričom sa ustanovujú podmienky, na základe ktorých možno priznať
dlžníkovi zníženie nesplatenej istiny pôžičky, a zároveň ponechanie úrokovej sadzby, ktorá prislúcha poskytovaným pôžičkám pri splnení povinností podľa navrhovaného § 13 ods. 7 návrhu zákona.
Ak si dlžník fondu povinnosti podľa § 13 ods. 7 nesplní, sankciou je stratenie výhodnosti poskytnutej pôžičky z hľadiska úrokovej sadzby, a zároveň ponechanie nesplatenej istiny pôžičky bez úľavy.
K bodu 38 [§ 13 ods. 9]
Upravuje sa započítanie času trvania invalidity, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do času výkonu zárobkovej činnosti čas vo vzťahu k splneniu podmienok na zníženie nesplatenej istiny pôžičky a ponechaniu výhodnej úrokovej sadzby pôžičiek z fondu aj ak ide o pôžičky poskytované podľa § 10 ods. 5.
K bodu 39 [§ 13a ods. 4]
S cieľom vytvoriť dostatočný časový priestor pre fond na spracovanie podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek pre všetky skupiny nedostatkových regulovaných povolaní vrátane komunikácie s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, do ktorých vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania, určuje sa lehota ministerstvu, v ktorej zverejní zoznam nedostatkových regulovaných povolaní.
K bodu 40 [§ 13b ods. 6]
Na základe praktických skúseností s poskytovaním stabilizačných pôžičiek a vzhľadom na výrazný časový odstup medzi jednotlivými termínmi sa navrhuje, aby sa žiadosti posudzovali v rámci jednotlivých termínov samostatne a nepresúvali na ďalšie termíny. Úprava za cieľ znížiť administratívnu záťaž fondu aj žiadateľov o stabilizačnú pôžičku pri kontrole, úprave a dopĺňaní niekoľkomesačných žiadostí o pôžičku a ich neaktuálnych príloh.
K bodom 41 až 44 [§ 13d ods. 3]
Upravujú sa podmienky poskytovania odkladu splátok stabilizačnej pôžičky po prerušení štúdia alebo výkonu nedostatkového regulované povolania s cieľom vzájomného zosúladenia jednotlivých typov odkladov splátok podľa § 13d ods. 3, ako aj s odkladmi splátok pre študentov podľa § 13 ods. 3.
Uvedené sa navrhuje s odkazom na aplikačnú prax, keď vznikali situácie, keď pri dlžníkovi, ktorý pred nástupom na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku vykonával nedostatkové regulované povolanie, nebolo možné odklad splátok schváliť, čo viedlo k nerovným podmienkam poskytovania stabilizačných pôžičiek s ohľadom na subjekt. Touto úpravou dochádza aj k zosúladeniu podmienok poskytovania odkladov splátok stabilizačných pôžičiek s podmienkami poskytovania a splácania stabilizačných pôžičiek podľa zámerov a cieľov uznesenia vlády SR č. 404/2018.
K bodu 45 [§ 13d ods. 6]
Upravujú sa podmienky zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky s cieľom odstrániť praktické problémy s aplikáciou pôvodného ustanovenia zákona najmä v prípadoch, ak dlžník neinformoval fond o skutočnostiach zakladajúcich právny nárok na zníženie istiny.
K bodom 46 [§ 13d ods. 8]
V nadväznosti na úpravu § 13d ods. 6 sa dopĺňa, že podmienky zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky bude určovať zmluva o pôžičke.
K bodu 47 [§ 13d ods. 9]
Návrhom sa vypúšťa podmienka, podľa ktorej musí mať dlžník v čase smrti nárok na odklad splátok na účely zániku záväzku voči fondu.
Táto podmienka je vo vzťahu k stabilizačným pôžičkám bezpredmetná, keďže stabilizačné pôžičky nie zabezpečené ručením a teda aj v prípade smrti dlžníka, ktorý nemá v čase smrti nárok na odklad splátok, sú tieto finančné prostriedky nevymožiteľné.
K bodu 48 [§ 14 ods. 4]
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 49 [§ 14 ods. 6]
Podľa súčasnej právnej úpravy je možné poskytovať pôžičku pre pedagógov v troch termínoch, pričom sa rovnako ako pri študentoch v § 11 ods. 6 navrhuje väčšia flexibilita. V zákone sa ustanovuje jeden fixný termín predkladania žiadostí, pričom o ďalších termínoch rozhodne rada fondu na základe objemu disponibilných finančných prostriedkov a dopytu pedagógov.
K bodu 50 [§ 17 ods. 2]
Legislatívno-technické zmeny súvisiace s predchádzajúcimi zmenami v nadväznosti na § 10 ods. 5 a nasledujúce (pôžičky „bez ručiteľa“ a pôžičky „pre talentovaných“).
Vo vzťahu k poskytovaniu pôžičiek študentom podľa § 10 ods. 5 písm. b) sa ustanovuje, že „pri určovaní požiadaviek na zabezpečenie pôžičky sa zohľadňuje výška poskytovanej pôžičky tak, aby sa zabezpečila jej návratnosť fondu“, t. j. ak ide o rozhodovanie o (ne)poskytnutí pôžičky študentovi podľa § 10 ods. 5 písm. b), rada fondu zohľadňovať vo vzťahu k vyžadovaniu podmienky ručenia potenciálnu návratnosť aj s ohľadom na výšku poskytovanej pôžičky (t. j. čím „insolventnejší“ dlžník, tým nižšia pôžička poskytovaná bez ručenia alebo čím vyššia výška poskytovanej pôžičky, tým vyššie nároky na jej zabezpečenie).
K bodu 51 [§ 17 ods. 13]
Cieľom navrhovanej úpravy je predchádzanie možnosti poskytnutia viacerých pôžičiek jednému žiadateľovi v tom istom roku.
K bodu 52 [§ 17 ods. 14]
Úprava podmienok poskytovania odkladov splátok, počas ktorých sa splácajú len úroky z istiny tak, že tieto podmienky stanoví zmluva o pôžičke. Úpravou sa zabezpečí väčšia flexibilita pri poskytovaní odkladov a možnosť lepšej reakcie na požiadavky a očakávania dlžníkov. Touto úpravou zároveň dochádza k zosúladenie podmienok poskytovania odkladov splátok, počas ktorých sa splácajú len úroky z istiny s podmienkami poskytovania odkladov splátok, počas ktorých sa pôžička nespláca.
K bodu 53 [§ 17 ods. 17]
Vo vzťahu k orgánom fondu sa všeobecne upravujú obmedzenia v súvislosti s možnosťou poskytovania pôžičky počas výkonu funkcie. Zároveň sa explicitne ustanovuje zákaz existencie záväzkov voči fondu alebo sprostredkúvania obchodného kontaktu členov rady fondu a ich blízkym osobám z dôvodu zamedzenia korupčných praktík v prostredí fondu. Cieľom je lepšia úprava predchádzaniu konfliktu záujmov.
K bodu 54 [§ 18 ods. 2]
V nadväznosti na zavedenie možnosti poskytovania maximálnej výšky pôžičky v inej výške ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy pre študentov na excelentných zahraničných vysokých školách sa navrhuje možnosť poskytnúť pôžičku pre študentov na úhradu školného ešte pred zápisom na štúdium. Takéto pôžičky by boli účelovo viazané a podmienené preukázaním zápisu na štúdium a potvrdením o úhrade školného najneskôr do 30 dní od poskytnutia pôžičky. V opačnom prípade by išlo o neoprávnene čerpanú pôžičku. Vo vzťahu k čerpaniu pôžičiek nejde o nový typ pôžičiek, ale len o časový posun vyplatenia pôžičky.
K bodu 55 [§ 20 ods. 2]
Návrhom sa rozširuje rozsah údajov, ktoré fond možnosť získavať z Centrálneho registra študentov s cieľom zefektívnenia činností pre overenie statusu študenta vo vzťahu k žiadateľovi o pôžičku.
K bodu 56 [§ 23d]
V nadväznosti na všetky navrhované zmeny je potrebné sa v prechodnom období vysporiadať
-s funkčným obdobím členov rady fondu,
-s funkčným obdobím členov dozornej rady,
-so skončením funkčného obdobia riaditeľa fondu,
-s novými podmienkami, na základe ktorých sa posudzujú žiadosti o pôžičku pre študentov a
-s novými podmienkami, na základe ktorých sa posudzujú žiadosti o pôžičku pre pedagógov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť 1. júna 2022, vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a primeranú legisvakačnú dobu.