1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
ZÁKON
z ................. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 140/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Hlavnou činnosťou fondu je
a)poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14,
b)poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a schém schválených vládou Slovenskej republiky a
c)poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a grantových schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).“.
2.V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie finančných prostriedkov podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.V § 2 ods. 6 sa za slovami „vzťahov s fondom“ vypúšťa čiarka a slová „žiadať o poskytnutie pôžičky podľa tohto zákona, ani sprostredkúvať pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom“.
2
4.§ 3 znie:
§ 3
Rada fondu
(1) Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2) Rada fondu má sedem členov, z ktorých
a) troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“),
b) troch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl; jeden z nich je zástupcom študentov doktorandských študijných programov a
c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(3) Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Podmienka vysokoškolského vzdelania sa nevzťahuje na členov rady fondu, ktorých vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety fond alebo ministerstvo školstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslušnom štáte nevydáva, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
(5) Minister školstva vymenúva
a) jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov ministerstva školstva,
b) jedného člena rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a
c) jedného člena rady fondu z návrhov predložených združeniami zastupujúcimi pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(6) Ministerstvo školstva oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) a c) na svojom webovom sídle najmenej 60 dní pred skončením funkčného obdobia príslušného člena rady fondu. Ak zanikne funkcia člena rady fondu podľa odseku 8 alebo odseku 9, ministerstvo školstva oznámi možnosť predkladania týchto návrhov do 15 dní odo
3
dňa, kedy sa ministerstvo školstva o tejto skutočnosti dozvie. Súčasťou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do rady fondu, životopis a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(7) Funkčné obdobie člena rady fondu je trojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena rady fondu v predchádzajúcom funkčnom období. istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady fondu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(8) Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia.
(9) Pred uplynutím funkčného obdobia sa výkon funkcie člena rady fondu skončí
a) vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b) odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 11 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c) smrťou člena rady fondu alebo
d) skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom školstva, ak ide o štátneho zamestnanca ministerstva školstva vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(10) Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne informuje toho, kto člena rady fondu vymenoval. Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(11) Minister školstva, minister financií Slovenskej republiky alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b) bola právoplatne obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c) nevykonáva riadne svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d) jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(12) Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí, nový člen rady fondu sa do funkcie vymenúva do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena rady fondu. Ak sa výkon funkcie člena rady fondu skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, funkčné obdobie nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému sa výkon funkcie skončil.
(13) Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.
4
(14) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
(15) Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt člena rady fondu s uvedením dňa vzniku jeho členstva v rade fondu a po jeho skončení deň skončenia členstva v rade fondu.“.
5.V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
„b) schvaľovanie podmienok poskytovania pôžičiek a termínov na doručenie žiadostí o pôžičku,
c) schvaľovanie vyčlenenia finančných prostriedkov na pôžičky podľa § 10 ods. 5 a určovanie maximálnej výšky pôžičky na tento účel,
d) schvaľovanie finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c) (ďalej len „grant“),“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená e) až o).
6.V § 4 ods. 1 písm. n) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
7.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. l), ak
a) nebolo by vymáhanie jeho splatenia hospodárne alebo
b) nemožno od dlžníka fondu jeho splatenie spravodlivo žiadať vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa.“.
8.V § 5 ods. 3 písm. i) sa slová „s osobami, ktoré splnili podmienky podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „a zmlúv o poskytnutí grantu“.
9.V § 5 ods. 3 písm. j) sa slová „zmluvy o pôžičke“ nahrádzajú slovami „zmlúv o pôžičke a zmlúv o poskytnutí grantu“.
10.V § 5 ods. 3 písm. n) sa slová „ďalšie otázky“ nahrádzajú slovami „plnenie ďalších úloh“.
11.§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)Funkčné obdobie riaditeľa fondu je päťročné. istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa fondu aj opakovane.
5
(7)Rada fondu odvolá riaditeľa fondu, ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)bola právoplatne obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)neplní závažným spôsobom svoje povinnosti alebo
d)poškodil závažným spôsobom záujem fondu alebo ohrozil výkon hlavnej činnosti fondu.“.
12.V § 6 odsek 1 znie:
(1) Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania zverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond
a)do 15 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa fondu odvolaním alebo z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru,
b)najneskôr 30 dní pred skončením pracovného pomeru riaditeľa fondu s fondom, ak nejde o dôvod skončenia podľa písmena a), alebo
c)najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa fondu.“.
13.V § 6 ods. 4 sa slová „osobný pohovor“ nahrádzajú slovami „verejné vypočutie“.
14.V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Oznam o uskutočnení verejného vypočutia kandidátov zverejní fond na svojom webovom sídle najneskôr do 15 dní pred jeho uskutočnením.
(6) Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným kandidátom mali najmä zástupcovia odborových organizácií, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, zástupcovia združení zastupujúci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, členovia študentskej časti akademických obcí vysokých škôl a zástupcovia verejnosti. Záznam z verejného vypočutia sa najneskôr v nasledujúci pracovný deň po uskutočnení verejného vypočutia zverejní na webovom sídle fondu. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni vymenovania riaditeľa fondu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.
15.V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Dozorná rada troch členov. Dvoch členov vymenúva a odvoláva minister školstva a jedného člena vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska.“.
16.V § 7 ods. 4 prvej vete sa slovo „trojročné“ nahrádza slovom „štvorročné“.
17.V § 7 ods. 5 druhej vete sa slová „výkon funkcie člena dozornej rady zanikne“ nahrádzajú slovami „sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí“.
6
18.V § 7 ods. 5 písm. b) sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
19.V § 7 ods. 6 prvej vete sa na konci pripája slovo „školstva“ a v druhej vete sa „Funkcia člena dozornej rady zaniká“ nahrádzajú slovami „Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí“.
20.V § 7 ods. 7 sa za slovo „Minister“ vkladajú slová „školstva alebo guvernér Národnej banky Slovenska“.
21.V § 7 odsek 8 znie:
„(8) Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí, nový člen dozornej rady sa do funkcie vymenúva do 30 dní od skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady. Ak sa výkon funkcie člena dozornej rady skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, funkčné obdobie nového člena dozornej rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému sa výkon funkcie skončil.“.
22.V § 8 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) finančné prostriedky poskytnuté fondu ministerstvom školstva na krytie vyčíslených strát fondu podľa možností štátneho rozpočtu,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
23.V § 8 ods. 2 a 3 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
24.V § 8 ods. 4 písm. b) druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
25.V § 8 ods. 4 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. granty alebo
5. krytie vyčíslených strát fondu,“.
26.V § 8 ods. 4 písm. c) sa za slovom „pôžičku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalšie podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek“.
27.V § 8 ods. 6 sa za číslo „14“ vkladá čiarka a slová „poskytovanie grantov“.
28.§ 9 znie:
§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.
(3) Prostriedky fondu možno použiť len na
7
a) poskytovanie pôžičiek,
b) poskytovanie grantov,
c) správu fondu,
d) splátky úverov fondu,
e) činnosti podľa odseku 10,
f) krytie vyčíslených strát fondu.
(4) Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. i).
(5) Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek a grantov.
(6) Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úroky z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 13a a 14 alebo na poskytovanie grantov.
(7) Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úroky z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 13a alebo na poskytovanie grantov.
(8) Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úroky z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14 alebo na poskytovanie grantov. Výnosy zo stabilizačných pôžičiek, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úroky z nich je možné použiť na náklady na správu fondu.
(9) Prostriedky určené na poskytovanie grantov, výnosy z nich, splátky poskytnutých grantov, ak ide o príjemcu grantu, ktorý v rozhodujúcom období nesplnil podmienky na jeho poskytnutie, a úroky z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Výnosy grantov, splátky týchto grantov a úroky z nich je možné použiť na náklady na správu fondu.
(10) Fond môže za úhradu vykonávať činnosti na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Náklady na tieto činnosti uhrádza fond z výnosov z nich okrem nákladov nevyhnutných na začatie výkonu týchto činností; náklady na začatie výkonu týchto činností súčasťou nákladov na správu fondu. Získané finančné prostriedky z týchto činností používa fond na účely podľa odseku 3.
(11) Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5% ročne z nesplatenej istiny pôžičiek, grantov a ich príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento účel
8
nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 13 ods. 6 a 7, § 13d ods. 6 a § 16 ods. 3.
(12) Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5% z dotácie poskytnutej na stabilizačné pôžičky. Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z finančných prostriedkov určených na granty.
(13) Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)“.
29.V § 10 ods. 3 sa slovo „nepredkladá“ nahrádza slovami „nie je povinný predložiť“.
30.§ 10 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(5) Rada fondu môže rozhodnúť o vyčlenení časti prostriedkov podľa odseku 4 na poskytovanie pôžičiek výhradne pre
a) študentov v dennej forme štúdia na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl určeného ministerstvom školstva a zverejneného na webovom sídle fondu, alebo
b) študentov, ktorých pôžička nemusí byť podľa rozhodnutia rady fondu zabezpečená ručením.
(6) Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. a) nesmie presiahnuť 10 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. b) nesmie presiahnuť trojnásobok rozdielu medzi výnosmi a nákladmi za predchádzajúce účtovné obdobie z pôžičiek pre študentov poskytnutých fondom v predchádzajúcich akademických rokoch. Celková súhrnná výška finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov podľa odseku 5 nesmie presiahnuť 20 % z finančných prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(7) Pôžičky pre študentov podľa odseku 5 písm. b) možno v príslušnom akademickom roku poskytovať, len ak z celkového počtu dlžníkov fondu, ktorým bola poskytnutá pôžička pre študentov podľa odseku 5 písm. b) a plynie im lehota splatnosti, sa najviac 20 % dlžníkov fondu za príslušný kalendárny rok oneskorilo so splácaním týchto pôžičiek o viac ako dve splátky.“.
31.V § 11 odsek 6 znie:
„(6) Rada fondu oznámi na webovom sídle fondu každoročne k 31. augustu príslušného kalendárneho roka predbežné termíny na doručenie žiadostí o pôžičku na nasledujúci akademický rok. Prvým termínom na doručenie žiadostí o pôžičku je 30. september kalendárneho roka, v rámci ktorého sa vyčleňujú finančné prostriedky v celkovej výške určenej na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Ak finančné prostriedky určené na pôžičky pre študentov nie vyčerpané po 30. septembri príslušného kalendárneho roka, rada môže určiť ďalšie termíny na doručenie žiadostí o pôžičku do vyčerpania všetkých finančných
9
prostriedkov určených na pôžičky pre študentov na príslušný akademický rok. Fond informuje o určení ďalších termínov najmenej jeden mesiac pred ich uplynutím na svojom webovom sídle. Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v určených termínoch samostatne. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička poskytuje.“.
32.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Fond môže na základe rozhodnutia rady fondu určiť vyššiu maximálnu výšku pôžičky, ako je určená maximálna výška pôžičky pre ostatných študentov, ak ide o študenta podľa § 10 ods. 5 písm. a), a určiť nižšiu maximálnu výšku pôžičky, ako je určená maximálna výška pôžičky pre ostatných študentov, ak ide o študenta podľa § 10 ods. 5 písm. b).“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
33.V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
34.V § 13 ods. 3 písm. e) sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „dvoch mesiacov“.
35.V § 13 ods. 3 písm. f) sa slovo „prípravy.20aa)“ nahrádza slovami „prípravy,20aa) ak dlžník do dvoch mesiacov od prerušenia štúdia oznámi fondu nástup na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.“.
36.V § 13 ods. 6 sa slová „4, ktorý“ nahrádzajú slovami „5, ktorý nie je dlžníkom fondu podľa § 10 ods. 5 písm. a), získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a“.
37.V § 13 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak sa dlžníkovi fondu poskytla pôžička podľa § 10 ods. 5 písm. a), je povinný od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov každoročne k 31. decembru príslušného kalendárneho roka preukazovať, že je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) alebo že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu,20b) za počet rokov, v ktorých mu fond poskytol pôžičku. Dlžníkovi fondu, ktorý preukáže niektorú zo skutočností podľa prvej vety, a zároveň získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole podľa § 10 ods. 5 písm. a), sa zníži nesplatená istina pôžičky o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti. Ak dlžník fondu nepreukáže niektorú zo skutočností podľa prvej vety za príslušný počet rokov, v ktorých mu fond poskytol pôžičku, istina pôžičky sa nezníži za roky, za ktoré dlžník fondu túto skutočnosť nepreukázal.
(8) Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorému bola poskytnutá pôžička podľa § 10 ods. 5 písm. a) a ktorý nesplnil podmienku vzniku nároku na zníženie nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 7 za príslušný kalendárny rok, od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom mal preukázať a nepreukázal túto skutočnosť.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
10
38.V § 13 ods. 9 prvej vete sa za slová „rodičovskej dovolenky“ vkladá bodkočiarka a slová „to platí aj pre uplatnenie nároku podľa odseku 7 za čas trvania týchto skutočností“ a v druhej vete sa za číslo „6“ vkladajú slová „a za čas výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 7“.
39.V § 13a odsek 4 znie:
„(4) Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva najneskôr dva mesiace pred prvým termínom na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku podľa § 13b ods. 6; zoznam nedostatkových regulovaných povolaní po jeho zverejnení ministerstvom školstva zverejní fond na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu.“.
40.V § 13b odsek 6 znie:
(6) Termíny na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku fondu 30. september, 31. október, 31. január alebo 31. marec akademického roka, v ktorom sa posudzuje žiadosť o stabilizačnú pôžičku. Rada fondu posudzuje žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručené v rámci jednotlivých termínov samostatne. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa stabilizačná pôžička poskytuje.“.
41.V § 13d ods. 3 písm. e) sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „dvoch mesiacov“.
42.V § 13d ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník, ktorý odklad splátok podľa písmena i), do dvoch mesiacov od nástupu na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
43.V § 13d ods. 3 písmeno g) znie:
„g) trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) ak dlžník do dvoch mesiacov od prerušenia štúdia oznámi fondu nástup na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,“.
44.V § 13d ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) ak dlžník, ktorý odklad splátok podľa písmena i), do dvoch mesiacov od nástupu na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy oznámi fondu nástup na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, alebo“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
11
45.V § 13d ods. 6 sa slová „Dlžníkovi fondu podľa § 13c ods. 4 sa nesplatená istina stabilizačnej pôžičky zníži“ nahrádzajú slovami „Dlžník fondu podľa § 13c ods. 4 má nárok na zníženie nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky“.
46.V § 13d ods. 8 sa slovo „Spôsob“ nahrádza slovami „Podmienky zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky a spôsob“.
47.V § 13d ods. 9 sa vypúšťa čiarka a slová „ak v čase smrti alebo v čase vyhlásenia za mŕtveho má nárok na odklad splátok podľa odseku 3“.
48.V § 14 ods. 4 písm. f) sa slová „ministrom,23a)“ nahrádzajú slovami „ministrom školstva,23a)“.
49.V § 14 odsek 6 znie:
„(6) Rada fondu oznámi na webovom sídle fondu každoročne k 31. januáru príslušného kalendárneho roka predbežné termíny na doručenie žiadostí o pôžičku na nasledujúci akademický rok. Prvým termínom na doručenie žiadostí o pôžičku je 28. február kalendárneho roka, v rámci ktorého sa vyčleňujú finančné prostriedky v celkovej výške určenej na pôžičky pre pedagógov na príslušný kalendárny rok. Ak finančné prostriedky určené na pôžičky pre pedagógov nie vyčerpané po 28. februári príslušného kalendárneho roka, rada môže určiť ďalšie termíny na doručenie žiadostí o pôžičku do vyčerpania všetkých finančných prostriedkov určených na pôžičky pre pedagógov na príslušný kalendárny rok. Fond informuje o určení ďalších termínov najmenej jeden mesiac pred ich uplynutím na svojom webovom sídle. Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v určených termínoch samostatne.“.
50.V § 17 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) objem prostriedkov určených na pôžičky, a ak ide o pôžičky pre študentov podľa § 10 ods. 5, aj vyčlenený objem prostriedkov určených na pôžičky pre týchto študentov,
b) konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek, najmä
1. maximálnu výšku pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov; ak sa majú v príslušnom akademickom roku poskytovať aj niektoré z pôžičiek pre študentov podľa § 10 ods. 5, rada fondu určí aj maximálnu výšku pôžičky pre týchto študentov,
2. hraničnú hodnotu váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 11 ods. 3 písm. j) a § 13b ods. 3 písm. j),
3. požiadavky na zabezpečenie pôžičky; ak ide o pôžičky pre študentov podľa § 10 ods. 5 písm. a), pri určovaní požiadaviek na zabezpečenie pôžičky sa zohľadňuje výška poskytovanej pôžičky tak, aby sa zabezpečila jej návratnosť fondu, a
4. určenie skupín študentov, ktorých pôžička nemusí byť zabezpečená ručením podľa § 10 ods. 5 písm. b), a podmienok, ktoré tieto skupiny študentov musia spĺňať,“.
51.V § 17 ods. 13 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 13a“ a v druhej vete sa slová „10 a žiadosť o pôžičku“ nahrádzajú slovami „10, 13a alebo“.
52.V § 17 ods. 14 prvej vete sa vypúšťajú slová „od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom o to písomne požiada“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienky
12
úhrady úrokov z istiny počas trvania dôvodov podľa prvej vety upraví zmluva o pôžičke.“.
53.§ 17 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Riaditeľ fondu, člen rady fondu alebo člen dozornej rady fondu nesmie žiadať o poskytnutie pôžičky počas výkonu príslušnej funkcie, nesmie mať nesplatené záväzky voči fondu ku dňu vymenovania do príslušnej funkcie a sprostredkúvať pre seba alebo pre svoju blízku osobu obchodný kontakt s fondom.“.
54.V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak študent podľa § 10 ods. 5 písm. a) žiada o pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia, je povinný túto podmienku písomne preukázať pri doručení žiadosti o pôžičku vrátane potvrdenia o prijatí na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia a najneskôr do 30 dní od poskytnutia pôžičky fondu písomne preukázať zápis na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia a potvrdenie o úhrade školného.“.
55.V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) informácií o štúdiu, ktorými dátum zápisu na štúdium, dátum prerušenia štúdia, dátum a dôvod ukončenia štúdia, názov a kód študijného programu, stupeň štúdia, forma štúdia a názov vysokej školy, na ktorej sa štúdium uskutočňuje,“.
56.Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
(1) Dĺžka funkčného obdobia člena rady fondu, ktorého funkčné obdobie začalo plynúť pred 1. júnom 2022, zostáva zachovaná podľa predpisov účinných do 31. mája 2022. Podmienka najviac dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období sa vzťahuje aj na funkčné obdobia člena rady fondu, ktoré začali plynúť pred 1. júnom 2022. Člena rady fondu, ktorý je zástupcom študentov doktorandských študijných programov, a člena rady fondu, ktorého vymenúva minister financií Slovenskej republiky, podľa predpisov účinných od 1. júna 2022, vymenuje príslušný subjekt do 30. júna 2022; funkčné obdobie týchto členov rady fondu skončí 30. júna 2023. Členov rady fondu podľa predpisov účinných od 1. júna 2022 vymenuje príslušný orgán do 30. júna 2023; ich funkčné obdobie začína plynúť 1. júla 2023.
(2)Funkčné obdobie člena dozornej rady, ktorý bol vymenovaný pred 1. júnom 2022, uplynie podľa predpisov účinných do 31. mája 2022. Do počtu funkčných období sa započítavajú aj funkčné obdobia, ktoré začali plynúť pred 1. júnom 2022.
(3)Funkčné obdobie riaditeľa fondu, ktorý vykonáva túto funkciu k 1. júnu 2022, sa skončí 31.decembra 2022.
(4)Žiadosti o pôžičku pre študentov a žiadosti o stabilizačnú pôžičku sa posudzujú podľa predpisov účinných od 1. júna 2022 prvýkrát v akademickom roku 2022/2023.
13
(5)Žiadosti o pôžičku pre pedagógov sa posudzujú podľa predpisov účinných od 1. júna 2022 prvýkrát v kalendárnom roku 2023.“.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.