1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky...
Cieľom návrhu zákona je:
vztiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu aj na rokovanie výborov parlamentu,
zabezpečiť jednoznačnosť výkladu rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sankciou za urážlivé, nedôstojné a neetické správanie sa poslancov v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas rokovania.
Súbežne s touto novelou rokovacieho poriadku parlamentu sa predkladá aj návrh Etického kódexu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť možnosť predsedu, resp. predsedajúceho na schôdzi výboru zabezpečiť poriadok v rokovacej miestnosti výboru, podobne, ako je tomu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 32 rokovacieho poriadku parlamentu), keďže takáto úprava doposiaľ absentovala a poslanca parlamentu nebolo možné napr. vykázať z rokovacej miestnosti výboru parlamentu ani vtedy, ak nedodržiaval predpísané protipandemické opatrenia.
K bodom 2 a 3
Navrhuje sa, aby výška pokuty bola presne určená vo výške 1 000 eur podľa § 139 ods. 1 a vo výške 500 eur podľa § 139 ods. 4. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1 000 eur poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý urazil orgán národnej rady alebo poslanca, alebo iného ústavného činiteľa a za svoje správanie sa neospravedlnil. Pokutu do výšky 500 eur môže mandátový a imunitný výbor uložiť poslancovi, ktorý porušil Etický kódex poslanca. Návrhom zákona sa spresní výška pokút a mandátový a imunitný výbor nebude môcť rozhodovať aj o výške ukladanej pokuty, keďže tá už bude presne daná.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť na 1. júna 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ...
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
5
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.