D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič, Jarmila Halgašová a Peter Cmorej.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je posun lehoty úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier v mesiaci apríl 2022 na august 2022 a odvodov, lehota úhrady ktorých uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022 sa posunie do konca decembra 2022.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadne sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhovaná úprava zmierňuje negatívne dopady pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí poskytujú svoje služby v tejto oblasti.
Z dôvodu pandémie boli zatvorené prevádzky, resp. boli obmedzené prevádzkové
hodiny, dôsledkom čoho prišli prevádzkovatelia hazardných hier, najmä prevádzkovatelia
terminálov videohier, umiestnených v kamenných prevádzkach, o značné tržby.
Títo podnikatelia odvádzajú do štátneho rozpočtu paušálne odvody za každý kus
technického zariadenia v dvoch splátkach v priebehu roka (apríl a august), a to bez ohľadu na
objektívnu skutočnosť, že mali povinne zatvorené prevádzky, resp. skrátený prevádzkový čas
z dôvodu nariadených štátnych opatrení.
Predloženým návrhom (odsek 1) sa umožní úhrada odvodov podľa aktuálnej finančnej
situácie prevádzkovateľov hazardných hier. Navrhuje sa posun lehoty úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier v mesiaci apríl 2022 na august 2022 a odvodov, lehota úhrady ktorých uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022 sa posunie do konca
decembra 2022. Za odklad úhrady odvodov sa stanovuje úrok podľa pravidiel Európskej
komisie.
Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Týmto postupom tak nebude týmto opatrením poskytovaná štátna ani minimálna pomoc.
Takýto model úhrady odvodov bol zákonom upravený aj v roku 2020 a v podstate aj
v roku 2021, kedy lehota úhrady odvodov bola posunutá do konca decembra 2021.
Toto opatrenie je pre prevádzkovateľov hazardných hier zásadné, pričom nebude mať
vplyv na štátny rozpočet. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní prevádzkovateľom hazardných hier prekonať časový výpadok tržieb odložením záväzkov.
Ustanovením odseku 2 sa zároveň zabezpečí, že doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu, a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku podľa § 67 ods. 5 písm. f) prvého bodu zákona o hazardných hrách, sa začne počítať od uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu podľa tohto zákona, to znamená až od 1. januára 2023.
K Čl. II.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.