1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko.
Návrh zákona vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. Z toho vyplýva aj ich právo rozhodovať alebo mať podiel na rozhodovaní o stave a výzore časti obce, v ktorej žijú, pretože na úrovni obce prijímané rozhodnutia, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú každodenný život občanov, či ide o stav pozemných komunikácií, výsadbu zelene, kvalitu verejných služieb, výšku miestnej dane, občiansku vybavenosť a iné dôležité otázky.
V praxi však dochádza k nežiaducemu stavu, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce. Obyvatelia okrajových častí obce, ktorí si tiež želajú mať v dostupnej blízkosti napr. fungujúcu materskú školu, dôstojný dom smútku, klubové miestnosti pre rozvoj záujmových činností mládeže či seniorov alebo upravené futbalové ihrisko, tak nepriamo diskriminovaní, keďže na riešenie ich problémov už finančné prostriedky nezvýšia.
Navyše počas obdobia socializmu bolo mnoho obcí násilne pričlenených k väčším obciam bez toho, aby obyvatelia týchto dnešných len „častí obcí“ mali možnosť sa k takémuto pričleneniu slobodne vyjadriť (napr. v referende). Je preto žiaduce vytvoriť legislatívny rámec, ktorým sa umožní týmto častiam obcí bývalým samostatným obciam, aby sa mohli samé rozhodnúť, či využijú svoje ústavné právo.
Cieľom návrhu zákona je upraviť ďalšie podmienky týkajúce sa možnosti odčlenenia časti obce. Podľa navrhovanej právnej úpravy tak bude odčlenenie časti obce od obce závisieť aj od:
predchádzajúcej histórie odčleňovanej časti obce,
petície na rozdelenie obce, ktorú bude musieť podporiť aspoň 70% oprávnených voličov odčleňovanej časti obce,
miestneho referenda, ktoré sa uskutoční len v odčleňovanej časti obce.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie a životné prostredie. Nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na služby pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovaná právna úprava za cieľ na jednej strane podporu možnosti rozdelenia obce, a to na základe demokratického rozhodnutia obyvateľov odčleňovanej časti v súlade s históriou odčleňovanej časti obce, no zároveň na strane druhej pôsobí ako protektívny faktor pred neodôvodeným rozdeľovaním obcí a následnej roztrieštenosti územia.
K bodu 2
Zákon o obecnom zriadení v § 11a ods. 1 písm. a) stanovuje konanie obligatórneho referenda o rozdelení obce. Vyhlásiť referendum môže obec, resp. v jej mene konajúce obecné zastupiteľstvo, a to (i) z vlastného podnetu alebo (ii) na základe petície skupiny obyvateľov obce. V snahe umožniť obyvateľom časti obce rozhodovať o veciach verejných v tej časti obce, v ktorej žijú, sa ako druhá podmienka tohto návrhu zákona na rozdelenie obce zvyšuje kvórum potrebné na podporu petície formou jej podpisu, a to z 30% oprávnených voličov obce na 70% oprávnených voličov, nie však celej obce, ale iba oprávnených voličov odčleňovanej časti obce.
K bodom 3 a 4
Návrh zákona vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. Konkrétne na úrovni obce prijímané rozhodnutia, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú každodenný život občanov, či ide o stav pozemných komunikácií, výsadbu zelene, kvalitu verejných služieb, výšku miestnej dane, občiansku vybavenosť, atď. Uvedené skutočnosti úzko súvisia s rozdeľovaním finančných prostriedkov, ktoré obec k dispozícii, keďže v zmysle čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky obec samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami, a ktoré obec často investuje najmä do rozvoja centra obce, a tak na rozvoj alebo aspoň udržanie štandardnej úrovne okrajových častí obce už finančné prostriedky nezvýšia.
K plneniu oprávnených potrieb občanov v niektorých obciach na území Slovenskej republiky, ktoré by mali záujem samostatne spravovať okolie svojich domovov, či rozhodovať o hospodárení s finančnými prostriedkami, bráni podmienka konania obligatórneho miestneho referenda o rozdelení obce. V zmysle súčasnej právnej úpravy sa miestne referendum koná na celom území obce, čo spôsobuje, že menšie časti obce, ktoré síce spĺňajú všetky zákonné podmienky na ich odčlenenie od obce, odčlenenie nedosiahnu, pretože miestne referendum nebude platné.
Na základe uvedených skutočností sa preto navrhuje, aby sa miestne referendum o rozdelení obce konalo len v odčleňovanej časti obce, pretože len tak možno zistiť skutočnú vôľu obyvateľov tej - ktorej časti obce.
3
K bodu 5
Hlavné mesto Bratislava a mesto Košice majú špecifické postavenie, ktoré je upravené samostatnými zákonmi s vlastnou úpravou miestneho referenda.
K Čl. II
Stanovuje sa nadobudnutie účinnosti na 1. jún 2022. Nadobudnutie účinnosti zákona v tomto dátume zohľadňuje legisvakačnú lehotu v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.