422/2015 Z. z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na uznávanie dokladov o
a) vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou podľa právnych predpisov
1. členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členský štát") a
2. štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "tretí štát") a
b) odborných kvalifikáciách vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou alebo inou oprávnenou inštitúciou podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak osobitný predpis upravujúci podmienky prístupu k príslušnému regulovanému povolaniu ustanovuje inak.
§ 3
(1) Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií sa rozumie
a) uznaním dokladu o vzdelaní uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b) odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o odbornej praxi,
c) dokladom o odbornej kvalifikácii
1. doklad o vzdelaní,
2. doklad potvrdzujúci splnenie kvalifikačných predpokladov na základe uznaného dokladu o vzdelaní a splnenie ďalších podmienok ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania alebo
3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi1) okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu vyjadreného len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo skupiny študijných odborov alebo vyjadreného len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, v ktorých vzdelávanie nie je regulované; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie,
e) regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon regulovaného povolania v obsahu a rozsahu ustanovenom právnymi predpismi členského štátu alebo tretieho štátu alebo v obsahu a rozsahu schválenom príslušným orgánom zriadeným na tento účel,
f) kompenzačným opatrením opatrenie, ktorého účelom je doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy alebo odstránenie podstatných rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave,
g) koordináciou vzdelania harmonizácia minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania definovaná na úrovni Európskej únie, ktorá umožňuje automatické uznávanie dokladov o vzdelaní a automatické uznávanie odbornej kvalifikácie,
h) európskym profesijným preukazom elektronický preukaz potvrdzujúci splnenie podmienok na účely
1. dočasného a príležitostného poskytovania služieb v členskom štáte alebo
2. usadenia sa v členskom štáte,
i) príslušným orgánom orgán ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktorý v Slovenskej republike vydáva
1. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, alebo
2. obdobný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti.
(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) uznanou vzdelávacou inštitúciou uznaná vysoká škola a uznaná stredná škola,
b) uznanou vysokou školou vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským štátom alebo tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať vysokoškolské vzdelanie,
c) uznanou strednou školou gymnázium, konzervatórium, stredná odborná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským štátom alebo tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať stredné vzdelanie,
d) osvedčením o odbornej spôsobilosti doklad vydaný podľa právnych predpisov členského štátu, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ získal odbornú kvalifikáciu, ktorá nie je potvrdená dokladom o vzdelaní a je potvrdená dokladom o ďalšom vzdelávaní alebo dokladom o vykonávaní príslušného regulovaného povolania v členskom štáte v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov,
e) odbornou praxou vykonávanie regulovaného povolania podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas,
f) odbornou stážou vykonávanie odbornej praxe pod odborným dohľadom počas regulovaného vzdelávania alebo po skončení regulovaného vzdelávania, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.
DRUHÁ ČASŤ
UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
§ 4
Doklady o vzdelaní
(1) Dokladom o vzdelaní je vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo vysvedčenie o záverečnej skúške, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2) Vysokoškolským diplomom je doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovaním študijného programu prvého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v členskom štáte absolvovaním
1. študijného programu druhého stupňa v členskom štáte, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky,
2. študijného programu v členskom štáte, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v treťom štáte absolvovaním
1. študijného programu druhého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej päť rokov, alebo
2. študijného programu, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
d) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa absolvovaním študijného programu tretieho stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri roky.
(3) Absolventským diplomom je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal vyššie odborné vzdelanie absolvovaním
a) vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej jeden rok; podmienkou prijatia na toto štúdium bolo ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
b) vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej šesť rokov.
(4) Vysvedčením o maturitnej skúške je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a) úplné stredné všeobecné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
b) úplné stredné odborné vzdelanie absolvovaním
1. vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2. časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky.
(5) Vysvedčením o záverečnej skúške je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a) nižšie stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej dva roky, alebo
b) stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky.
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní
§ 5
Na doklady o vzdelaní sa vzťahuje všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní, ak doklad o vzdelaní možno uznať za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon príslušného regulovaného povolania, a
a) nedochádza ku koordinácii vzdelania alebo
b) nie sú splnené podmienky systému automatického uznávania dokladov o vzdelaní.
§ 6
Uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. d), ktorý potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 7
Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), ktorý potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 8
Uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. a), ktorý potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 9
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom absolventského diplomu podľa § 4 ods. 3, ktorý potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 10
Uznávanie úplného stredného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje úplné stredné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 4 ods. 4, ktoré potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 11
Uznávanie stredného odborného vzdelania a nižšieho stredného odborného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje stredné odborné vzdelanie alebo nižšie stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 4 ods. 5, ktoré potvrdzuje, že
a) žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní
§ 12
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, pri ktorom dochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje automaticky uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
§ 13
Automatické uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
(1) Doklad o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike, ak príslušné zdravotnícke povolanie
a) je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania,
b) nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale vzdelanie je preukázané nadobudnutými právami podľa § 20 až 24, alebo
c) nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale bol uznaný príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.
(2) Na uznanie dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte sa vzťahuje všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní.
TRETIA ČASŤ
UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
§ 14
Účinky uznania odbornej kvalifikácie a rovnaké zaobchádzanie
(1) Fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu, alebo fyzická osoba, ktorá je občanom tretieho štátu, môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.
(2) Uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v členskom štáte alebo v treťom štáte príslušným orgánom v Slovenskej republike oprávňuje jeho držiteľa na prístup k regulovanému povolaniu a výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike za rovnakých podmienok ako fyzická osoba, ktorá získala príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.
(3) Ak odborná kvalifikácia fyzickej osoby nespĺňa podmienky vzdelania a odbornej prípravy na výkon príslušného
regulovaného povolania požadované právnymi predpismi členského štátu, uznáva sa za rovnocennú, ak sa na ňu viažu nadobudnuté práva pre rovnaké zaobchádzanie s odbornou kvalifikáciou ustanovené právnymi predpismi členského štátu.
(4) Regulované povolanie vykonávané v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu sa považuje za regulované povolanie vykonávané v Slovenskej republike, ak sú príslušné činnosti porovnateľné.
Všeobecný systém uznávania odbornej kvalifikácie
§ 15
(1) Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak žiadateľ je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii, ktorá sa na výkon tohto regulovaného povolania vyžaduje v inom členskom štáte.
(2) Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak žiadateľ
a) vykonával príslušné regulované povolanie najmenej jeden rok v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje, a
b) je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii, ktorý je vydaný podľa právnych predpisov členského štátu a potvrdzuje, že žiadateľ je spôsobilý na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3) Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje, ak žiadateľ je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného na základe regulovaného vzdelávania.
(4) Príslušný orgán neuzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5) Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa, ktorý je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v treťom štáte, ak žiadateľ preukáže, že tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti získanej v inom členskom štáte a príslušný orgán tohto členského štátu uznal doklad o odbornej kvalifikácii žiadateľa.
(6) Príslušný orgán uzná odbornú stáž absolvovanú v inom členskom štáte alebo zohľadní odbornú stáž absolvovanú v treťom štáte, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.
§ 16
(1) Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním, príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na základe uznaného dokladu o vzdelaní.
(2) Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním a splnenie ďalších podmienok ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi príslušné regulované povolanie,2) príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na základe uznaného dokladu o vzdelaní a na základe preukázania splnenia ustanovených podmienok.
§ 17
Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie
(1) Príslušný orgán uzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu nadobudnutú v členskom štáte na výkon odbornej činnosti, ak
a) žiadateľ v inom členskom štáte odbornú spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť, na výkon ktorej žiada o uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie,
b) uloženie kompenzačných opatrení vyžaduje absolvovanie úplného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje v Slovenskej republike, a
c) odbornú činnosť možno vykonávať samostatne od ostatných odborných činností, ktoré súčasťou príslušného regulovaného povolania.
(2) Príslušný orgán neuzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu, ak by jej uznanie bolo na úkor všeobecného záujmu, najmä zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia.
(3) Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorému sa odborná kvalifikácia uznáva automaticky.
Systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie
§ 18
Nadpis zrušený od 1.1.2021
(1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra alebo farmaceut vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra alebo farmaceut vydaným v Slovenskej republike, ak doklad o odbornej kvalifikácii
a) je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania,
b) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale odborná kvalifikácia je preukázaná nadobudnutými právami podľa § 19 až 24, alebo
c) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale k dokladu o vzdelaní je priložené rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.
(2) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka vydaným v Slovenskej republike, ak doklad o odbornej kvalifikácii
a) je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania a
1. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala najmenej tri roky a zahŕňala aspoň 4 600 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy, pričom praktická časť predstavovala najmenej tretinu dĺžky odbornej prípravy,
2. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala aspoň dva roky, zahŕňala aspoň 3 600 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy a bola podmienená získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, alebo
3. odborná príprava pre pôrodnú asistentku trvala aspoň 18 mesiacov, zahŕňala aspoň 3 000 hodín teoretickej odbornej prípravy a praktickej odbornej prípravy a bola podmienená získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania a následnou jednoročnou praxou potvrdenou osvedčením vydaným príslušným orgánom domovského členského štátu o tom, že držiteľ osvedčenia vykonával uspokojivo všetky činnosti pôrodnej asistentky počas zodpovedajúceho obdobia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale odborná kvalifikácia je preukázaná nadobudnutými právami podľa § 19 až 24, alebo
c) nie je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale k dokladu o vzdelaní je priložené rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.
§ 18a
(1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní podľa § 13 ods. 2 a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vzdelávacej inštitúcii určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva").
(2) Doplňujúcou skúškou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiadateľa o uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej na území tretieho štátu na výkon zdravotníckeho povolania.
(3) Uznaná vzdelávacia inštitúcia zriaďuje na vykonanie doplňujúcej skúšky skúšobnú komisiu. Členmi skúšobnej komisie zamestnanci uznaných vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v príslušnom študijnom programe, študijnom odbore alebo v učebnom odbore a zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve. Člen skúšobnej komisie
a) vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore a päť rokov odbornej praxe v príslušnom odbore alebo
b) vykonával pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore najmenej päť rokov.
(4) Žiadateľ o vykonanie doplňujúcej skúšky doručí uznanej vzdelávacej inštitúcii písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania doplňujúcej skúšky.
(5) Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a
c) názov regulovaného povolania v Slovenskej republike, pre uznanie odbornej kvalifikácie ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.
(6) Prílohy k žiadosti sú
a) osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky (ďalej len "štátny jazyk"),
b) osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
c) doklad o zaplatení poplatku za doplňujúcu skúšku.
(7) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa odsekov 5 a 6, príslušná vzdelávacia inštitúcia vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov najneskôr v deň konania doplňujúcej skúšky.
(8) Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár a farmaceut sa koná spravidla dvakrát ročne. Doplňujúca skúška pre ostatné zdravotnícke povolania sa koná spravidla štyrikrát ročne.
(9) Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred konaním doplňujúcej skúšky.
(10) Výšku poplatku za vykonanie doplňujúcej skúšky určuje ministerstvo školstva podľa sumy maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách alebo podľa normatívneho objemu finančných prostriedkov podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.
(11) Doplňujúca skúška sa vykonáva v štátnom jazyku, je verejná a skladá sa z písomnej časti a ústnej časti. O vykonaní doplňujúcej skúšky sa vyhotoví protokol.
(12) Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať.
§ 19
Nadobudnuté práva občanov členského štátu na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka a farmaceut práva, ktoré sa považujú za rovnocenné s právom na výkon zdravotníckeho povolania držiteľa dokladu o vzdelaní, ktorý absolvoval odbornú prípravu podľa osobitného predpisu,3) ak doklad o vzdelaní občana členského štátu
a) uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania bol vydaný na základe ukončenej odbornej prípravy, ktorá nespĺňa všetky požiadavky podľa osobitného predpisu,3) a sú splnené podmienky podľa § 20 až 24, alebo
b) neuvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom členského štátu o tom, že držiteľ dokladu o vzdelaní ukončil požadované vzdelanie a právo vykonávať príslušné povolanie za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o vzdelaní uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
§ 20
(1) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár v Nemeckej spolkovej republike.
(3) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré sa začalo pred 1. januárom 1993,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár v Českej republike.
(4) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia medicíny v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1. Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2. Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3. Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2. Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár na jeho území.
§ 21
(1) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra v Nemeckej spolkovej republike.
(3) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pred 1. januárom 1993,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra v Českej republike.
(4) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1. Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2. Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3. Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2. Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra na jeho území.
(6) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Poľskej republike pred 1. májom 2004, a
b) doklad podľa písmena a) je potvrdený dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa získaným na základe osobitného rozširujúceho programu sestier súčasne s dokladom o vzdelaní, ktorým je
1. maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotného lýcea alebo strednej zdravotníckej školy v odbore sestra a pôrodná asistentka alebo
2. maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotníckej strednej školy alebo vyššieho odborného vzdelávania v odbore sestra a pôrodná asistentka.
(7) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Rumunsku pred 1. januárom 2007,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) k dokladu podľa písmena a) je priložený
1. certifikát s názvom "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" o vyššom odbornom vzdelaní získanom na škole typu şcoală postliceală potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. januárom 2007,
2. diplom s názvom "Diplomă de absolvire de asistent medical generalist" o krátkodobom vyššom vzdelaní potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003, alebo
3. diplom s názvom "Diplomă de licenţă de asistent medical generalist" o dlhodobom vyššom vzdelaní potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003.
(8) Výkon regulovaného povolania sestra na základe nadobudnutých práv podľa odsekov 1 7 musí zahŕňať úplnú zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi.
§ 22
(1) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár v Nemeckej spolkovej republike.
(3) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1. Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2. Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3. Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(4) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2. Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na jeho území.
(5) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Talianskej republike najneskôr 28. januára 1980,
2. Španielskom kráľovstve najneskôr 1. januára 1986,
3. Rakúskej republike najneskôr 1. januára 1994,
4. Českej republike najneskôr 1. mája 2004,
5. Rumunsku najneskôr 1. októbra 2003,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené
1. osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
2. potvrdenie príslušného členského štátu vydané držiteľovi dokladu, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na jeho území.
(6) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak je žiadateľ držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Španielskom kráľovstve od 1. januára 1986 do 31. decembra 1997, a k dokladu o vzdelaní je vydané osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a) absolvoval aspoň tri roky štúdia rovnocenného odbornej príprave zubného lekára,
b) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
(7) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak je žiadateľ držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike po 28. januári 1980 a najneskôr 31. decembra 1984, a k dokladu o vzdelaní je vydané osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a) absolvoval
1. skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu alebo
2. aspoň tri roky štúdia rovnocenného odbornej príprave zubného lekára,
b) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, aj ak príslušný orgán v Talianskej republike potvrdí držiteľovi dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike po 31. decembri 1984 a pred 31. decembrom 1994, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára po predložení osvedčenia vydaného k dokladu o vzdelaní potvrdzujúceho, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
b) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
§ 23
(1) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal na základe štúdia, ktoré sa začalo v príslušnom členskom štáte pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, a
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka v Nemeckej spolkovej republike.
(3) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pred 1. januárom 1993,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka v Českej republike.
(4) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1. Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2. Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3. Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2. Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c) príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka na jeho území.
(6) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Poľskej republike
pred 1. májom 2004, a
b) doklad podľa písmena a) je potvrdený dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa získaným na základe osobitného rozširujúceho programu pôrodných asistentiek súčasne s dokladom o vzdelaní, ktorým je
1. maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotného lýcea alebo strednej zdravotníckej školy v odbore sestra a pôrodná asistentka, alebo
2. maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotníckej strednej školy alebo vyššieho odborného vzdelávania v odbore sestra a pôrodná asistentka.
(7) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Rumunsku pred 1. januárom 2007, a
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Rumunsku v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a) doklad o vzdelaní potvrdzuje splnenie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu pre pôrodné asistentky v dĺžke najmenej 18 mesiacov podmienenú získaním dokladu o vzdelaní pre povolanie sestra, ktorý je uvedený v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale držiteľ dokladu nespĺňa požiadavku následnej jednoročnej odbornej praxe, a
b) k dokladu o vzdelaní podľa písmena a) vydanému pred referenčným dátumom uvedeným v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej