1
TABUĽKA ZHODY
právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. V. L 337, 20.12.2011)
Návrh zákona č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 28
O: 1
1. Členské štáty zaistia rovnaké zaobchádzanie medzi osobami s postavením medzinárodnej ochrany a vlastnými štátnymi príslušníkmi v súvislosti s existujúcimi postupmi uznávania zahraničných diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.
N
Zákon č. 422/2015 Z. z.
Zákon č. 422/2015 Z. z.
§ 1
§ 36
O: 3
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií.
(3) O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydaného základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.
Ú
2
Zákon č. 422/2015 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
Zákon č. 422/2015 Z. z.
§ 33
O: 1
P: a) až c)
§ 36
O: 1
(1) O uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a umelecko-pedagogických tituloch, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje
a) uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou
(1) O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného školou zriadenou iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu3b) alebo uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“) po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu4) vyžaduje v Slovenskej republike.
3
O: 2
O:3
(2) Ak je na uznanie predložený doklad o vzdelaní, ktorý umožňuje pokračovanie v štúdiu na vysokej škole podľa právnych predpisov členského štátu alebo právnych predpisov tretieho štátu, regionálny úrad tento doklad o vzdelaní porovná s vysvedčením o maturitnej skúške podľa § 4 ods. 4 vydávaným v Slovenskej republike. Predložený doklad o vzdelaní regionálny úrad uzná za rovnocenný s vysvedčením o maturitnej skúške vydávaným v Slovenskej republike, ak neuloží rozdielovú skúšku podľa § 38.
(3) O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydaného základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje regionálny úrad po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
V stĺpci (7):
4
V – veta
P – číslo (písmeno)
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)