1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005) v platnom znení
Návrh zákona č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpo-
zície
Číslo predpisu
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 56
O: 3
3. Každý členský štát najneskôr 20. októbra 2007 určí orgány a organizácie príslušné na poskytovanie a prijímanie dokladov o formálnej kvalifikácii a iných dokladov alebo informácií, ako aj orgány a organizácie príslušné na prijímanie žiadostí a rozhodovanie podľa tejto smernice, a okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a Zákon č. .../2022 Z. z.
§ 49
O:1
P:a) až f)
(1)Ministerstvo školstva
a) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak osobitný predpis neustanovuje, že doklad o vzdelaní uznáva iný príslušný orgán,
b) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa § 39 ods. 1 a 2,
c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach uznania dokladov o vzdelaní,
d) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie
1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2. športových odborníkov, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou,
3. zdravotníckych pracovníkov,
e) vydáva európsky profesijný preukaz,
f) posudzuje návrhy spoločného rámca pre odbornú prípravu a spoločných skúšok odbornej prípravy,
Ú
LEGENDA:
2
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné