DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práveZmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení
-Prvá časť, Hlava I - čl. 6 písm. e),
-Tretia časť, Hlava IV, Kapitola I – čl. 45 a Kapitola II – čl. 49
-Tretia časť, Hlava V, Kapitola 2 - čl. 78 a 79,
-Tretia časť, Hlava XII - čl. 165
b)sekundárnom práveSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30.9. 2005) v platnom znení; gestor; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. L 337, 20. 12. 2011); gestor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je upravený
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehotu účinnosti jeho ustanovení
Bezpredmetné
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
-nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“
-bol začatý postup Európskej komisie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení v súvislosti s transpozíciou smernice 2005/36/ES v platnom znení:
- Konanie o porušení zmlúv č. 2018/2183 v štádiu odôvodneného stanoviska Európskej komisie zo dňa 27. marca 2019;
- konanie o porušení zmlúv č. 2018/2304, ku ktorému Európska komisia prijala odôvodnené stanovisko dňa 27. novembra 2019, a následne bola vec dňa 30. októbra 2020 predložená Súdnemu dvoru Európskej únie.
Na uvedené konania o porušení zmlúv predkladaný návrh nereflektuje.
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES bola prebratá do
- zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov,
- zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania v znení vyhlášky č. 359/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ bola prebratá do
- zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Úplne