Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30.9. 2005) v platnom znení; gestor; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011); gestor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Cieľom návrhu je riešenie týchto oblastí:
-zbytočne komplikovaný systém uznávania dokladov vo vzťahu k
predkladaniu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní pri podávaní žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky,
predkladaniu potvrdenia o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať vysokoškolské vzdelanie v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní,
uznávaniu dokladov na základe medzinárodných zmlúv len v príslušných študijných odboroch na vysokých školách v Slovenskej republike,
-nadbytočné predkladanie prekladu niektorých dokladov na účely konania o uznaní dokladu o vzdelaní, vzhľadom na to, že prioritne ide o doklad o zaplatený správneho poplatku, ktorý sa vystavuje v štátnom jazyku a prekladu dokladu totožnosti, ktorý sa nevydáva,
-na žiadateľov, ktorí disponujú dokladom o vzdelaní z iných ako príslušných študijných odborov na vysokých školách v Slovenskej republike, sa nevzťahuje možnosť zjednodušeného uznania dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa sleduje najmä:
-zefektívnenie procesov uznávania dokladov a zníženie administratívnej záťaže vo vzťahu k žiadateľom tak, že:
odstráni sa požiadavka na overenú (osvedčenú) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pri žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky,
odstráni sa požiadavka na predkladanie potvrdení o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte,
ministerstvo bude uznávať doklad o vzdelaní bez ohľadu na štát, v ktorom bol príslušný doklad o vzdelaní vydaný, čo v praxi znamená zjednodušené uznávanie stupňa vzdelania,
-sprecizovanie právnej úpravy vo vzťahu k dokladom, ktorých predkladanie je na účely konania o uznaní dokladu o vzdelaní nadbytočné tak, že sa už na tieto účely predkladanie ich prekladu nebude vyžadovať,
Príloha č. 1
2
-rozšírenie pôsobností ministerstva na uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania, ktorým sa zabezpečí uznanie dokladov o vzdelaní – vysokoškolských diplomov z celého sveta.
4.Dotknuté subjekty
Vysoké školy, študenti, zamestnanci vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že uznávanie dokladov by zostal nezmenený a v niektorých častiach administratívne nedostatočne efektívny, naďalej by sa mali predkladať v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní aj preklady dokladov, pri ktorých to objektívne nie je potrebné a kompetencia ministerstva školstva vo vzťahu k uznávaniu „stupňa vzdelania“ by zostala obmedzená podľa súčasného právneho stavu.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
Novela zákona č. 422/2015 Z. z. reaguje na schválenie Plánu obnovy a odolnosti SR komponent 10 -Lákanie a udržanie talentov Reforma 2- Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania.
Navrhnutým znením sa zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho vysokoškolského priestoru, ustanovením centrálneho príslušného orgánu MŠVVaŠ SR na uznávanie dokladov o vzdelaní uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania a taktiež odstránením požiadavky pri vysokoškolských dokladoch o vzdelaní predkladania potvrdenia o akreditácii, pri procese uznávania dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania.
Navrhovanými zmenami sa zjednoduší režim uznávania dokladov o vzdelaní zo zahraničia.
Preskúmanie účelnosti návrhu zákona bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Príloha č. 1
3
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: