K čl. I (zákon č. 422/2015 Z. z.)
K bodu 1
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov orgány verejnej moci povinné vydávať elektronické úradné dokumenty a zasielať ich do elektronickej schránky žiadateľa. Ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zabezpečí doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument. Príslušné orgány, ktorým je predkladaný listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, povinné akceptovať tento dokument. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje odstrániť požiadavku na overenú (osvedčenú) kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pri žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky.
K bodu 2
Cieľom navrhovanej úpravy je odstrániť predkladanie potvrdení o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte v záujme znižovania administratívnej záťaže. V nadväznosti na medzinárodné dokumenty (napr. Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania) strany si vzájomne zabezpečujú poskytovanie informácií o vzdelávacích inštitúciách, ktoré oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie v štáte vydania dokladu. Z toho dôvodu je požiadavka na predkladanie potvrdenia o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelanie nadbytočná.
K bodu 3
V nadväznosti na navrhovanú úpravu § 39 sa odstraňuje duplicitná kompetencia. Ministerstvo uznávalo doklad o vzdelaní len v tom prípade, že v Slovenskej republike neexistoval príslušný študijný odbor, čo v praxi znamenalo uznávanie stupňa vzdelania. Tento postup sa po zmene § 39 bude vzťahovať už na všetky štáty sveta.
K bodu 4, 5 a 7
Legislatívno technická úprava z dôvodu špecifikácie dokladov, z ktorých je potrebný predložiť preklad do štátneho jazyka. Návrh súvisí s aplikačnou praxou, v rámci ktorej sa ukázalo, že vo vzťahu k dokladu totožnosti a dokladu o zaplatení správneho poplatku je predloženie prekladu do štátneho jazyka nadbytočné alebo sa nevydáva.
K bodu 6
Navrhnutá úprava vychádza z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponent 10 Lákanie a udržanie talentov z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov o uznanie dokladov o vzdelaní z tretích štátov, ktorí majú záujem len o uznanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu. Vzhľadom na to, že právna úprava pri týchto dokladoch o vzdelaní umožňovala uznanie len v príslušných študijných odboroch na vysokých školách v Slovenskej republike, absentuje zjednodušený systém uznávania len stupňa vysokoškolského vzdelania. Preto sa navrhuje rozšírenie pôsobností ministerstva na uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania, ktorým sa zabezpečí uznanie dokladov o vzdelaní vysokoškolských diplomov z celého sveta.
K bodu 8
Z dôvodu zmeny kompetencií ministerstva sa navrhnutou právnou úpravou zosúlaďujú príslušnosť ministerstva ako príslušného orgánov v rámci konania o uznávania vysokoškolských dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely.
K bodu 9
Navrhovanou právnou úpravou sa vypúšťa pôsobnosť ministerstva v rámci konania o uznaní odbornej kvalifikácie pri vysokoškolských učiteľov z dôvodu, že v kontexte definície regulovaného povolania vysokoškolský učiteľ nie je regulovaným povolaním. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor v štandardoch pre inauguračné konanie. Overenie splnenia kvalifikačných predpokladov sa realizuje v rámci výberového konania a nie je viazané na žiadny doklad o vzdelaní, ktorým by uchádzač preukazoval odbornú kvalifikáciu získanú na území SR alebo v inom štáte.
K bodu 10
Prechodným ustanovením sa nastavujú pravidlá pre relevantné konania, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred účinnosťou novely tak, aby sa dokončili podľa doterajších predpisov.