1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
ZÁKON
z ................. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 359/2019 Z. z., zákona č. 357/2020 Z. z. a zákona č. 271/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18a ods. 6 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „osvedčená“.
2. V § 29 ods. 3 písm. b) sa za slovo „žiada“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o vzdelávaciu inštitúciu, ktorá je oprávnená poskytovať vysokoškolské vzdelanie v treťom štáte“.
3.V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
4.V § 33 ods. 4 sa za číslo „3“ vkladajú slová „písm. b) až f)“.
5.V § 36 ods. 7 sa za slovo „dokladov“ vkladajú slová „podľa odseku 5 písm. b) až e)“.
6.V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania“.
7.V § 39 ods. 7 sa slová „príloh podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „prílohy podľa odseku 5 písm. b)“.
2
8.V § 49 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1 a 2“.
9.V § 49 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.
10.Za § 64d sa vkladá § 64e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2022
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní, vrátane konaní o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 31. mája 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2022.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.