1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR za stranu HLAS – sociálna demokracia.
V Čl. I. sa navrhuje v reakcii na aktuálne zvyšovanie cien pohonných hmôt znížiť sadzbu spotrebnej dane na motorový benzín a plynový olej motorovú naftu, obe o 20 eurocentov na liter paliva.
Slovenskú republiku a jej obyvateľov v ostatnom období postihli zásadné negatívne ekonomické javy ako je výrazné zdražovanie pohonných hmôt, zvyšovanie cien potravín a taktiež energií na bezprecedentnú úroveň. Existujúca vysoká miera inflácie s týmito javmi súvisí a spolu s negatívnymi ekonomickými dôsledkami šírenia ochorenia Covid-19 spôsobuje zlú finančnú situáciu obyvateľov SR.
Ceny pohonných hmôt od roku 2020 narástli zhruba o tretinu a kontinuálne rastú i v súčasnosti. Táto zmena je citeľná pre všetky vrstvy obyvateľov, avšak výrazným spôsobom obmedzujú najmä život nízkopríjmových skupín obyvateľov a taktiež podnikateľov v doprave. Ďalej sa potom zvýšené náklady na prepravu tovaru pretavujú i do vyšších cien tovarov či služieb.
Zníženie sadzby spotrebnej dane pre konkrétne minerálne oleje automobilové palivá
predstavuje aspoň čiastočnú formu kompenzácie a krok na pomoc obyvateľom. V porovnaní s okolitými štátmi je cena pohonných hmôt na Slovensku medzi najvyššími. V Poľsku znížila vláda, okrem iných, daň na pohonné látky a v Maďarsku pristúpili k cenovej regulácií. Z hľadiska porovnania príjmov je však Slovensko spomedzi týchto krajín na chvoste.1 Občania sa teda môžu oprávnene pýtať na zdôvodnenie najvyšších cien. Samozrejme, nižšie ceny v okolitých štátoch vedú k tomu, že slovenskí spotrebitelia žijúci v blízkosti hraníc nakupujú pohonné látky a taktiež iný tovar v štátoch, kde je lacnejší, čo následne vedie k nižším príjmom slovenských podnikateľov a nižším daňovým ziskom štátu. Zníženie sadzby spotrebnej dane pre automobilové palivá tak môže znížiť rozdiel medzi cenami v SR a susedných štátoch a dosiahnuť stav, kedy pre slovenských obyvateľov nebude výrazne výhodnejšie nakupovať v zahraničí.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
1 Priemerné platy v Európskej únii za rok 2020. dostupné na: https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000147/1969967/Priemerne-platy-v-Europskej-unii-za-rok-2020--Kto-si-zije-ako-kral-a-kto-zivori.
2
Osobitná časť
K čl. I
K Bodu 1
V časti motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 sa suma 514 eur /1 000 l nahrádza sumou 314 eur /1 000 l.
K Bodu 2
V časti plynový olej (automobilové palivá - motorová nafta) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 sa suma 368 eur /1 000 l nahrádza sumou 168 eur /1 000 l.
K čl. II
Vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť v súvislosti s výrazným zvyšovaním cien pohonných hmôt a negatívnymi ekonomickými dôsledkami pre obyvateľov sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť už dňom vyhlásenia.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) je upravená v práve Európskej únie
- primárnom
- čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
- čl. 110 až 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
- sekundárnom
- smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020),
- smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019),
- smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009) v platnom znení,
- smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. ES L 283 31.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009) v platnom znení,
- nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 2/zv. 2) v platnom znení,
b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie prekladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy je možné vyčísliť približne vo výške 424 miliónov eur.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.