NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2022,
ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona 387/2020 Z. z., zákona 186/2021 Z. z., zákona 254/2021 Z. z. a zákona 408/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 písmeno a) sa suma „514 eur“ nahrádza sumou „314 eur“.
2. V § 6 ods. 1 písm. d) sa suma „368 eur“ nahrádza sumou „168 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.