1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
________________________________________________________________
919
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .................. 2022
o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 176/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 sa slová „zdravia II. stupňa1b)“ nahrádzajú slovami „zdravia II. stupňa,1b) hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“.
Čl. II
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 29 odsek 2 znie:
„(2) Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.“.
2.V § 30 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
2
„(1) Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením cudzinca na policajnom útvare podľa odseku 2 o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, ak v § 31 ods. 3 nie je ustanovené inak. Za cudzinca, ktorý nenadobudol plnoletosť, vyhlásenie podáva jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník; maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia. Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa nezačne, ak
a)vláda nevyhlásila poskytovanie dočasného útočiska,
b)vyhlásenie urobí cudzinec, ktorý je žiadateľom o udelenie azylu, azylantom, cudzincom, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, odídencom alebo cudzincom, ktorý na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je stále cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska, alebo
c)sa zistí, že vyhlásenie podala maloletá osoba.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3.V § 31 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídenkyni, ktoré narodením nenadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, považuje sa za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska; konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína narodením dieťaťa.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa podľa odseku 3 je povinný do 60 dní odo dňa narodenia dieťaťa poskytnúť poverenému zamestnancovi ministerstva pravdivo a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska, ktoré sa zaznamenajú v dotazníku podľa prílohy č. 3; ak tak neurobí, ministerstvo postupuje podľa § 31 ods. 7 písm. f).“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 12.
4.V § 31 ods. 6 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“ a slová „predstavený povereného“ sa nahrádzajú slovami „nadriadený vedúci zamestnanec9)“.
5.V § 31 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zákonný zástupca nesplnil povinnosť podľa odseku 4.“.
6.V § 31 ods. 8 a 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
7.V § 31 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo zamietne žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska aj v prípade, ak
a)je dôvodné podozrenie, že sa cudzinec dopustil konania podľa § 13 ods. 2,
b)cudzinca možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo
c)cudzinec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.
8.V § 32 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) ak odídencovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia iný členský štát Európskej únie,
f) ak odídencovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát,“.
3
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).
9.V § 35 sa za slová „až 23b“ vkladajú slová „a 23d“.
10.V § 36 ods. 1 sa za slová „až 5“ vkladajú slová „a 23d“.
Čl. III
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 287/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) rozhoduje o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity, ktorá smeruje do kybernetického priestoru Slovenskej republiky alebo z kybernetického priestoru Slovenskej republiky (ďalej len „blokovanie“) a zabezpečuje vykonanie tohto rozhodnutia alebo vykonáva blokovanie na základe žiadosti.“.
2. Za § 27a sa vkladajú nové § 27b a 27c, ktoré vrátane nadpisu nad § 27b znejú:
„Blokovanie
§ 27b
(1) Úrad z vlastnej iniciatívy rozhoduje o blokovaní, spôsobe blokovania a vykonáva blokovanie, ak § 27c neustanovuje inak.
(2) Rozhodnutie o blokovaní obsahuje najmä
a)identifikáciu úradu,
b)identifikáciu osoby, ktorá prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať,
c)identifikáciu škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity,
d)dôvod blokovania,
e)spôsob blokovania,
f)lehotu na vykonanie blokovania, trvanie blokovania a možnosti jeho odblokovania,
g)poučenie.
(3) Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb.
(4) Úrad rozhodne o spôsobe blokovania podľa pravidiel blokovania tak, aby bolo účinné, účelné a primerané vo vzťahu k možným rizikám spojeným s blokovaním.
(5) Rozhodnutie o blokovaní doručí úrad osobe, ktorá prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať a ktorá je povinná vykonať blokovanie, a zabezpečí jeho vykonanie; na riadne zistenie takejto osoby je úrad oprávnený požiadať o spoluprácu orgán verejnej moci alebo inú osobu, ktorá je povinná tejto žiadosti bezodkladne vyhovieť.
4
(6) Osoba, ktorá prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať, je povinná na základe rozhodnutia o blokovaní zamedziť prevádzku spôsobom podľa rozhodnutia o blokovaní, inak blokovanie vykoná úrad; úrad je oprávnený požiadať o spoluprácu orgán verejnej moci alebo inú osobu, ktorá je povinná tejto žiadosti bezodkladne vyhovieť.
(7) Rozhodnutím o blokovaní nie dotknuté postupy riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu a postupy orgánov činných v trestnom konaní. Rozhodnutie o blokovaní je preskúmateľné súdom a správna žaloba nemá odkladný účinok.
(8) Štátne orgány povinné bez meškania oznamovať úradu škodlivý obsah a škodlivé aktivity, ktoré zistia pri svojej činnosti.
(9) Rozhodnúť o blokovaní škodlivej aktivity, ktorou je závažná dezinformácia alebo iná forma hybridných hrozieb, možno len s platnosťou do 31. decembra 2022.
§ 27c
(1) Úrad môže vykonať blokovanie aj na základe žiadosti subjektu podľa osobitného predpisu.28c)
(2) Žiadosť o vykonanie blokovania musí obsahovať
a)identifikáciu úradu,
b)identifikáciu žiadateľa o výkon blokovania,
c)identifikáciu osoby, ktorá prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať,
d)identifikáciu obsahu alebo aktivity, ktoré sa majú zablokovať,
e)dôvod blokovania, ktorým je vykonateľné rozhodnutie žiadateľa,28c)
f)navrhovaný spôsob blokovania,
g)lehotu na vykonanie blokovania, trvanie blokovania a možnosti jeho odblokovania.
(3) Žiadateľ o blokovanie môže požiadať úrad o poskytnutie súčinnosti na riadne identifikovanie skutočností podľa odseku 2 pred podaním žiadosti o výkon blokovania.
(4) Žiadateľ o blokovanie je povinný na vykonávanie blokovania poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť.
(5) Úrad vykoná blokovanie tak, aby bolo účinné, účelné a primerané vo vzťahu k možným rizikám spojeným s blokovaním.
(6) Úrad informuje žiadateľa o vykonanom blokovaní a o spôsobe jeho vykonania.
(7) Náklady spojené s výkonom blokovania na základe žiadosti žiadateľa a zodpovednosť za škodu spôsobenú blokovaním znáša žiadateľ. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonaním blokovania znáša úrad.
(8) Úrad sa po dohode so žiadateľom môže v odôvodnených prípadoch odchýliť od navrhovaného spôsobu blokovania na zabezpečenie riadneho, efektívneho a účelného výkonu blokovania.
5
(9) Na vykonanie blokovania sa ustanovenia § 27b ods. 5 až 7 použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:
28c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) pravidlá blokovania.“.
4.V § 33 ods. 1 sa slová „§ 17, § 21 a § 27“ nahrádzajú slovami „§ 17, § 21, § 27 až 27c“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.