(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z ............ 2022,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 14 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len „register lietadiel“),
b)náležitosti žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel,
c)náležitosti žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel,
d)náležitostí žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky a
e)prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek.
§ 2
Žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel a jej prílohy
(1)Žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel obsahuje
a)identifikáciu vlastníka lietadla alebo spoluvlastníkov lietadla v rozsahu
1.názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, ak nie je súčasťou názvu, adresa sídla, identifikačné číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo mená, priezviská a adresy trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2.obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.meno, priezvisko, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)identifikáciu prevádzkovateľa lietadla v rozsahu podľa písmena a),
c)navrhovanú registrovú značku,
d)typ lietadla,1) jeho motora a vrtule,
e)výrobné číslo lietadla, jeho motora a vrtule,
1) Napríklad bod FCL.010 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011) v platnom znení.
2
f)rok výroby lietadla,
g)výrobcu lietadla,
h)maximálnu vzletovú hmotnosť lietadla,
i)maximálny schválený počet osôb na palube lietadla,
j)druh pohonnej jednotky,
k)základné letisko,
l)údaje o záložnom práve, identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu podľa písmena a) druhý bod, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo v rozsahu podľa písmena a) prvý bod, ak ide o právnickú osobu, a údaje o pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo, motor alebo vrtuľa predmetom záložného práva,
m)telefónne číslo a emailovú adresu vlastníka alebo spoluvlastníkov lietadla a prevádzkovateľa lietadla.
n)dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa, ak je žiadosť podaná písomne v listinnej podobe.
(2)Prílohou žiadosti o zápis lietala do registra lietadiel je
a)doklad preukazujúci vlastnícke právo k lietadlu,
b)doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu alebo dohoda o prevádzkovaní lietadla, ak prevádzkovateľ lietadla nie je vlastníkom lietadla,
c)zmluva alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva, ak je lietadlo, motor alebo vrtuľa predmetom záložného práva,
d)doklad preukazujúci uzatvorenie a plnenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,
e)doklad o prepustení lietadla do colného režimu voľný obeh, ak je lietadlo dovezené z tretieho štátu,2)
f)potvrdenie príslušného orgánu cudzieho štátu o výmaze lietadla z registra lietadiel takéhoto štátu, ak ide o zápis iného ako nového lietadla,
g)potvrdenie príslušného orgánu cudzieho štátu o tom, že lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel takéhoto štátu, ak ide o zápis nového lietadla,
h)individuálne povolenie pre lietadlovú stanicu,3)
i)hlukové osvedčenie, ak ide o lietadlo podľa osobitného predpisu,4)
j)ak lietadlo bude používané len pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla, čestné vyhlásenie prevádzkovateľa lietadla o takejto skutočnosti; používaním lietadla pre vlastnú potrebu sa rozumie najmä používanie lietadla na športové lietanie podľa § 2 písm. l) zákona.
(3)Prílohy podľa odseku 2 písm. a) e) a h) j) sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené kópie; prílohy podľa odseku 2 písm. f) a g) sa môžu predložiť aj ako úradne neosvedčené kópie. Prílohy podľa odseku 2 písm. a) a b) sa predkladajú v štátnom jazyku alebo v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka;5) prílohy podľa odseku 2 písm. c) j) sa predkladajú v štátnom jazyku, v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka alebo v anglickom jazyku.
2) § 2 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení nariadenia vlády č. 376/2007 Z. z.
5)§ 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3
(4)Vzor žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel sa zverejňuje na webovom sídle Dopravného úradu.
§ 3
Žiadosť o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel a jej prílohy
(1)Žiadosť o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel obsahuje
a)náležitostí podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) g) a n); ak žiadosť o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel podáva záložný veriteľ, aj náležitostí podľa § 2 ods. 1 písm. l),
b)pridelenú registrovú značku lietadla a
c)predmet zmeny.
(2)Prílohou žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel je
a)doklad preukazujúci zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel,
b)doklady podľa § 2 ods. 2, ktoré sú zmenou údajov zapísaných v registri lietadiel dotknuté,
c)osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel vydané Dopravným úradom,
d)palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza a
e)lietadlová kniha.
(3)Prílohy podľa odseku 2 písm. a) a b) sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené kópie; prílohy podľa odseku 2 písm. c) e) sa predkladajú ako originály. Príloha podľa odseku 2 písm. a), doklad preukazujúci vlastnícke právo k lietadlu, doklad preukazujúci užívacie právo k lietadlu a dohoda o prevádzkovaní lietadla, ak prílohou žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel, sa predkladajú v štátnom jazyku alebo v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka; ostatné prílohy podľa odseku 2 písm. b) sa predkladajú v štátnom jazyku, v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka alebo v anglickom jazyku.
(4)Vzor žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel sa zverejňuje na webovom sídle Dopravného úradu.
§ 4
Žiadosť o výmaz lietadla z registra lietadiel a jej prílohy
(1)Žiadosť o výmaz lietadla z registra lietadiel obsahuje
a)náležitosti podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) g) a n); ak je lietadlo, motor alebo vrtuľa predmetom záložné práva aj náležitostí podľa § 2 ods. 1 písm. l),
b)pridelenú registrovú značku lietadla a
c)dôvod výmazu lietadla z registra lietadiel.
(2)Prílohou žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel je
a)doklad preukazujúci dôvod výmazu lietadla z registra lietadiel,
b)hlukové osvedčenie,
c)osvedčenie letovej spôsobilosti,
d)osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel vydané Dopravným úradom a
e)doklad preukazujúci zánik záložného práva, ak lietadlo, jeho motor alebo vrtuľa boli predmetom záložného práva.
4
(3)Prílohy podľa odseku 2 písm. a) a e) sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené kópie; prílohy podľa odseku 2 písm. b) d) sa predkladajú ako originály. Prílohy podľa odseku 2 písm. a) a e) sa predkladajú v štátnom jazyku alebo v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.
(4)Vzor žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel sa zverejňuje na webovom sídle Dopravného úradu.
§ 5
Žiadosť o predbežné pridelenie registrovej značky
(1)Žiadosť o predbežné pridelenie registrovej značky obsahuje náležitostí podľa § 2 ods. 1 písm. a) až g), k) a n) a predpokladaný dátum uvedenia lietadla do prevádzky v Slovenskej republike.
(2)Vzor žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky sa zverejňuje na webovom sídle Dopravného úradu.
§ 6
Prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek
(1)Prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek upravuje osobitný predpis,6) ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2)Na vykonanie skúšobného letu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky počas vývoja a výroby lietadla sa môže lietadlu prideliť špeciálna registrová značka. Špeciálna registrová značka pozostáva z troch písmen alebo štyroch písmen a umiestňuje sa na lietadle na mieste registrovej značky podľa osobitného predpisu6) a je uvedená v zozname špeciálnych registrových značiek.
(3)Motorovému lietadlu sa prideľuje registrová značka, ktorá pozostáva z troch písmen. Ultraľahkému lietadlu a bezpilotnému lietadlu7) sa prideľuje registrová značka, ktorá pozostáva zo štyroch znakov. Bezmotorovému lietadlu a lietadlu ľahšiemu ako vzduch sa prideľuje registrová značka, ktorá pozostáva zo štyroch číslic.
§ 7
Spoločné ustanovenia
Prílohy žiadostí podľa tejto vyhlášky žiadateľ predkladá len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže Dopravný úrad získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.8)
6) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z).
7) Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 08. 2018).
8) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
5
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2022.