1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016)
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“)
2.zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z.“)
3.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 1
Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
N
zákon č. 575/2001 Z. z.
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 35
O: 7
§ 69i
O: 1
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje správny poriadok.
Ú
Č: 2
O: 2
Ak sa oznámenie uvedené v ods. 1 zašle, všetky ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú na lety vnútri rovnako ako na lety mimo a na údaje PNR z letov vnútri EÚ rovnako ako na údaje PNR z letov mimo EÚ.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69i
O: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje správny poriadok.
Ú
Č: 2
O: 3
Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať túto smernicu len na určené lety vnútri EÚ. Keď sa tak rozhodne, určí lety, ktoré považuje za nevyhnuté v záujme sledovania cieľov tejto smernice. Členský štát môže výber letov vnútri EÚ kedykoľvek zmeniť.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69i
O: 1
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje správny poriadok.
Ú
2
Č: 6
O: 3
P: a
Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 2 písm. a) PIU môže:
a) porovnať údaje PNR s databázami, ktoré relevantné na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, vrátane databáz hľadaných osôb alebo vecí, alebo osôb alebo vecí, na ktoré bol vydaný zápis, a to v súlade s normami Únie a medzinárodnými a vnútroštátnymi normami vzťahujúcimi sa na takéto databázy.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69j
O: 6
Pri postupoch podľa odseku 1 písm. a) a b) je národná ústredňa
oprávnená porovnávať záznam o cestujúcom s údajmi v iných informačných systémoch.
Ú
Č: 8
O: 1
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby leteckí dopravcovia („metódou push“) prenášali údaje PNR uvedené v prílohe I v rozsahu, v akom takéto údaje zhromaždili počas bežného výkonu svojich činností, do databázy PIU členského štátu, na ktorého území let pristáva a/alebo z ktorého územia odlieta. Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, povinnosť prenášať údaje PNR všetkých cestujúcich na tomto lete sa vzťahuje na leteckého dopravcu, ktorý let prevádzkuje. Ak let mimo jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia prenesú údaje PNR o všetkých cestujúcich PIU všetkých dotknutých členských štátov. To platí aj vtedy, keď let vnútri jedno alebo viacero medzipristátí na letiskách rôznych členských štátov, ale len vo vzťahu k členským štátom, ktoré zhromažďujú údaje PNR z letov vnútri EÚ.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69i
O: 1
O: 6
§ 69i
O: 2
§ 69h
O: 3
O: 4
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie. Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje správny poriadok.
Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré letecký dopravca v danom čase k dispozícii; najviac však v rozsahu podľa prílohy č. 4. Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) g) je povinný letecký dopravca zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.
Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, záznam o cestujúcom je povinný poskytnúť ten letecký dopravca, ktorý let prevádzkuje.
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich takéto funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
27ed) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
27ee) Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky
Ú
3
O: 5
vrátane medzipristátia alebo let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím v krajine mimo Európskej únie vrátane medzipristátia.
Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím na území iného členského štátu Európskej únie bez medzipristátia na území mimo Európskej únie alebo let s odletom z územia iného členského štátu Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky bez medzipristátia na území mimo Európskej únie.
Č: 9
O: 2
PIU členského štátu právo v prípade potreby požiadať PIU ktoréhokoľvek iného členského štátu, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze a ešte sa nedepersonalizovali maskovaním dátových prvkov podľa článku 12 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledok akéhokoľvek spracúvania týchto údajov, ak sa vykonalo podľa článku 6 ods. 2 písm. a). Takáto žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Môže vychádzať z ktoréhokoľvek dátového prvku alebo ich kombinácie, ako uzná za potrebné žiadajúci PIU v konkrétnom prípade týkajúcom sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. PIU poskytnú požadované informácie hneď, ako je to možné. V prípade, že sa požadované údaje depersonalizovali maskovaním dátových prvkov podľa článku 12 ods. 2, PIU poskytne úplné údaje PNR, len ak sa možno opodstatnene domnievať, že je to nevyhnutné na účel uvedený v článku 6 ods. 2 písm. b) a len ak ho na to oprávnil orgán uvedený v článku 12 ods. 3 písm. b).
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69k
O: 1
O: 2
O: 5
§ 69l
O: 1
Národná ústredňa môže žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva a ešte nebol pseudonymizovaný, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom, národná ústredňa môže kedykoľvek žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, aby získal a poskytol záznam o cestujúcom od leteckého dopravcu.
Ak je záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania pseudonymizovaný, národná ústredňa môže postupovať podľa odseku 1 len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
Národná ústredňa bezodkladne poskytne útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na základe ich žiadosti záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich a ešte neboli pseudonymizované, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
Národná ústredňa môže preniesť záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania orgánu tretieho štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak
a) je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu,
b) splnené podmienky podľa § 69k ods. 5, § 69m ods. 3 a podmienky o prenose osobných údajov do tretích štátov podľa osobitného predpisu27eh) a
c) dotknutý tretí štát súhlasí s tým, že prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania inému tretiemu štátu len vtedy, ak je to
Ú
4
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69m
O: 3
potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu a len so súhlasom národnej ústredne.
27eh) § 73 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené v § 69j ods. 1 alebo ods. 2 alebo poskytnúť príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená a len so súhlasom prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej
osoby.
Č: 12
O: 3
Po uplynutí doby šiestich mesiacov uvedenej v odseku 2 je sprístupnenie úplných údajov PNR prípustné, len ak:
a) sa možno opodstatnene domnievať, že je to nevyhnutné na účely uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b) a
b) ho schválil:
i) justičný orgán alebo
ii) iný vnútroštátny orgán, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný overiť, či boli splnené podmienky sprístupnenia, a za podmienky, že zodpovedná osoba PIU bola o sprístupnení informovaný a následne ho uvedená zodpovedná osoba preskúmala.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69m
O: 3
Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené v § 69j ods. 1 alebo ods. 2 alebo poskytnúť príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená a len so súhlasom prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej osoby z národnej ústredne.
Ú
Č: 14
Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uložia v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zaistenie ich vykonávania. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69o
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa uloží pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa národná ústredňa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované porušenie povinností, alebo na to, či bolo porušených viac povinností.
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
5
O: 6
Na ukladanie pokút sa vzťahuje správny poriadok.