1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 19/zv. 7)
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z.“)
2.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 3
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom ustanoviť pre dopravcov povinnosť oznamovať do skončenia odbavenia na žiadosť orgánov, zodpovedných za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, informácie týkajúce sa cestujúcich, ktorých budú títo dopravcovia dopravovať k povolenému hraničnému priechodu, cez ktorý tieto osoby budú vstupovať na územie členského štátu.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
zákon č. 171/1993 Z. z.
zákon č. 171/1993 Z. z.
návrh zákona
§ 69i
O: 1
V: 1
§ 69i
O: 3
§ 69n
O: 1
§ 69i
O: 6
V: 2
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o leteckom cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie.
Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
a) 48 až 24 hodín pred plánovaným časom odletu a
b) bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa
prílohy č. 4 písm. a) g)
, ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa
§ 69i ods. 3 písm. b)
.
27ej) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) g) je povinný letecký dopravca zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.
Ú
2
Č: 3
O: 2
Uvedené informácie musia zahrnovať tieto údaje:
– počet a druh použitého cestovného kladu,
– štátna príslušnosť,
– celé meno,
– dátum narodenia,
hraničný priechod pre vstup na územie členských štátov,
– číselný znak dopravy,
– čas odchodu a príchodu pri doprave,
celkový počet cestujúcich, ktoré prepravované touto dopravou,
– počiatočné miesto vstupu na palubu.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69n
O: 1
Príloha
č. 4
P: a) až g)
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa
prílohy č. 4 písm. a) g)
, ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa
§ 69i ods. 3 písm. b)
.
27ej) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
Záznam o cestujúcom obsahuje
a) celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
b) číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal, názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
c) dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu,
d) počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
e) celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné cieľové letisko,
f) celkový počet cestujúcich,
g) informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,
Ú
Č: 4
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na uloženie sankcií dopravcom, ktorí v dôsledku previnenia neoznámili údaje alebo oznámili neúplné alebo chybné údaje. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že sankcie budú odrádzajúce, účinné a úmerné a taktiež, že:
a) maximálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 5 000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest, v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne; alebo
b) minimálna suma takýchto pokút nebude nižšia ako 3 000 EUR, alebo nebude nižšia ako ekvivalentná suma v národnej mene pri výmennom kurze uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie v deň, v ktorý táto smernica nadobudne účinnosť, pre každú z ciest,
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
návrh zákona
§ 69o
O: 1
§ 69o
O: 2
Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší povinnosť zaslať záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) g) v súlade s § 69i ods. 6, národná ústredňa uloží pokutu od 3 000 eur do 5000 eur.
Ú
3
v súvislosti s ktorou údaje o cestujúcich neboli oznámené alebo boli oznámené nesprávne.
Č: 6
O: 1
V: 1
1.Osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, sa oznamujú orgánom zodpovedným za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach, cez ktoré cestujúci vstúpi na územie členského štátu, pričom účelom je uľahčiť vykonávanie takýchto kontrol s cieľom efektívnejšie bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69n
O: 1
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa
prílohy č. 4 písm. a) g)
, ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa
§ 69i ods. 3 písm. b)
.
27ej) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
Ú
Č: 6
O: 1
V: 2
Členské štáty zabezpečia, aby tieto údaje zhromaždili dopravcovia a zabezpečia ich elektronický prenos alebo, v prípade zlyhania prenosu, ich oznámenie akýmkoľvek iným vhodným spôsobom orgánom, ktoré zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol na povolenom hraničnom priechode, cez ktorý daný cestujúci vstúpi na územie členského štátu.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
§ 69i
O: 7
§ 69i
O: 8
Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.
27eg) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. L 113, 29. 4. 2017).
Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako pri zasielaní záznamu o cestujúcom podľa odseku 7.
Ú
Č: 6
O: 1
V: 3
Orgány, zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol osôb na vonkajších hraniciach, povinné ukladať údaje do dočasného súboru.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané; to neplatí, ak tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
Č: 6
O: 1
V: 4
Tieto orgány po vstupe cestujúcich osôb povinné uvedené údaje vymazať do 24 hodín po ich prenose, ak tieto údaje nebudú neskôr potrebné na účely vykonávania zákonom stanovených funkcií orgánov, ktoré zodpovedné za vykonávanie kontrol osôb na vonkajších hraniciach v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 95/46/ES.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané; to neplatí, ak tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú
Č: 6
O: 1
V: 5
Členské štáty povinné prijať nevyhnutné opatrenia, aby uložili dopravcom povinnosť vymazať do 24 hodín od príchodu dopravných prostriedkov podľa článku 3
N
návrh zákona
§ 69i
O: 6
V: 2
Záznam o cestujúcom v rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 písm. a) g) je povinný letecký dopravca zaslať vždy pri prílete alebo odlete cez
Ú
4
ods. 1 osobné údaje, ktoré na účely tejto smernice zhromaždili a oznámili hraničným orgánom.
vonkajšiu hranicu; tento záznam o cestujúcom je letecký dopravca povinný vymazať do 24 hodín od pristátia daného letu.
Č: 6
O: 1
V: 6
Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami o ochrane údajov
podľa smernice 95/46/ES tiež použiť osobné údaje, uvedené v článku 3 ods. 1, na účely vynutiteľnosti práva.
N
zákon č. 171/1993 Z. z.
+
návrh zákona
§ 69n
O: 2
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia a po uplynutí tejto lehoty musia byť vymazané; to neplatí, ak tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
Ú