1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len návrh zákona“), čo vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Podľa tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.
Návrh zákona ďalej upravuje viaceré ustanovenia na základe aplikačnej praxe, ako napríklad zmeny v organizácii Policajného zboru, zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov a úprava oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku.
Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh prezidenta Policajného zboru).
Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate pri výkone služobnej činnosti aj menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.
Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby sa upúšťa od potreby vydávať rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam. Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza zákaz činnosti bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku. Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu
V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.
2
Z donucovacích opatrení sa rozširuje použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv (nielen železničnej), rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok a technický prostriedok na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku sa navrhuje umožniť použiť aj na vozidle, ktorého vodič mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na jej mieste ani sa nezdržuje v blízkosti vozidla.
V čl. II IV sa upravujú zákony súvisiace s prevádzkou a registráciou dopravných prostriedkov iných ako motorové vozidlá, čo vyplýva z nových požiadaviek Schengenského informačného systému. Podľa novely zákona o civilnom letectve (čl. II) sa nanovo upravuje vedenie registra lietadiel a dopĺňa sa povinnosť pred každým zápisom lietadla alebo pri zmene zápisu preveriť v Schengenskom informačnom systéme, či je po lietadle alebo po motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme. Obdobne sa navrhuje povinnosť preveriť v Schengenskom informačnom systéme aj to, či nie je vyhlásené pátranie po plavidle alebo po lodnom motore (novela zákona o vnútrozemskej plavbe čl. III) alebo po námornej lodi, rekreačnom plavidle alebo po ich motore (novela zákona o námornej plavbe – čl. IV).
V novele zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (čl. V) sa upravujú odlišnosti pôsobenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ako znaleckého ústavu.
Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu na 1. júna 2022 okrem zmien súvisiacich so Schengenským informačným systémom, ktoré nadobudnú účinnosť rozhodnutím Komisie.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy (pozitívny) a na podnikateľské prostredie (negatívny); uvedené vplyvy popísané v doložke vybraných vplyvov. Návrh nebude mať vplyv na informatizáciu, na životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 19/zv. 7)
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
Termín začiatku a ukončenia PPK
16. 7. 2021 – 27. 7. 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
20. 8 – 10. 9. 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
december 2021
2.Definovanie problému
Potreba vypracovať návrh zákona vyplýva z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. L 312, 07. 12. 2018) v platnom znení. Nariadenie (EÚ) 2018/1862 rozširuje okruh používateľov Schengenského informačného systému pre orgány registrujúce lode a lodné motory, lietadlá a letecké motory. Ďalej sa pozmeňuje inštitút monitoringu, pričom je možné vykonávať monitorovanie aj po ďalších veciach, čím sa rozšíri doterajší okruh objektov, po ktorých je možné vykonávať monitorovanie.
3.Ciele a výsledný stav
Udelenie prístupu k údajom v Schengenskom informačnom systéme pre orgány registrujúce lode a lodné motory, lietadlá a letecké motory. Nastavenie pravidiel a činností dotknutých orgánov v prípade stotožnenia registrovaného objektu s objektom v pátraní.
4.Dotknuté subjekty
-fyzické osoby
-vlastník objektu registrovaného v Schengenskom informačnom systéme
-záložný veriteľ
-Dopravný úrad
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je ponechanie súčasného stavu (nulový variant). V tomto prípade by to znamenalo nesplnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/1862 a zároveň absenciu právnej úpravy v danej oblasti.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Vykonávací predpis ministerstva dopravy k leteckému zákonu, ktorým sa ustanovia náležitosti žiadosti o zápis
4
objektu do príslušných registrov, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri, žiadosti o výmaz objektu z registra; náležitosti žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek.
7.Transpozícia práva EÚ
Návrhom zákona sa v niektorých parciálnych ustanoveniach upravuje transpozícia smernice Rady 2004/82/ES a smernice (EÚ) 2016/681 bez toho, aby dochádzalo k prekračovaniu minimálnych požiadaviek požadovaných EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Implementácia nariadenia (EÚ) 2018/1862 bude predmetom schengenského hodnotenia, ktoré sa uskutoční v roku 2024. Hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis je upravený nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vybrané vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie definované vo vzťahu k ustanoveniam v čl. V predkladanej novely zákona, ktorou sa upravuje zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve.
Návrhom zákona nedochádza k zavádzaniu nových povinností, nových správnych poplatkov a ani k zmene výšky aktuálne platných správnych poplatkov. Z tohto dôvodu nevznikajú na podnikateľské prostredie nové priame finančné náklady [dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality; iné poplatky], nové nepriame finančné náklady a ani nové administratívne náklady.
Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov, keďže nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov (výška správnych poplatkov sa nemení) a pokút (zavádzajú sa nové sankcie). Správne poplatky vyberané Dopravným úradom za jednotlivé služby sú nepravidelné.
Návrhom zákona vznikajú nové Iné vplyvy na podnikateľské prostredie sankcie (pokuta, priestupok). V súvislosti s kompetenciou Dopravného úradu udeliť sankcie sa predpokladá, že na základe doterajších
5
skúseností z uplatňovania zákona č. 143/1998 Z. z. si osoby činné v civilnom letectve budú plniť stanovené povinnosti. Súčasne sa poukazuje na skutočnosť, že sa stanovujú dostatočne odrádzajúce sankcie. Z uvedených dôvodov sa predpokladá, že stanovené povinnosti budú osobami činnými v civilnom letectve dodržiavané.
11.Kontakt na spracovateľa
Pre oblasť návrhu zákona týkajúcu sa implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862:
Peter Lőrincz,
národná ústredňa SIRENE, úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ,
tel: 0961056520,
peter.lorincz@minv.sk
Michal Hýsek,
sekcia civilného letectva, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
tel: 02/59494617,
michal.hysek@mindop.sk
12.Zdroje
Pri príprave návrhu zákona boli zohľadnené závery rokovaní medzirezortnej pracovnej skupiny zriadenej pre účely implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 a závery schengenského hodnotenia Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré upozornilo na nesúlad so Smernicou Rady 2004/82/ES o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich. Pri tvorbe doložky vybraných vplyvov boli podkladom interné dokumenty Ministerstva dopravy a výstavby SR a Dopravného úradu.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 130/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Komisia odporúča predkladateľovi materiálu doplniť chýbajúce časti doložky 1. Základné údaje doplniť termíny, 8. Preskúmanie účelnosti doplniť časovú lehotu a indikátory, 11. Kontakt na spracovateľa a 12. Zdroje – odkiaľ predkladateľ čerpal.
Pripomienky boli zapracované
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
6
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
1 720
2 660
3 100
4 900
v tom:kapitola VPS
1 720
2 660
3 100
4 900
z toho:
- vplyv na ŠR
1 720
2 660
3 100
4 900
Rozpočtové prostriedky
1 720
2 660
3 100
4 900
EÚ zdroje
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
v tom:
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom:
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
Výber správnych poplatkov prostredníctvom služby E-kolok zabezpečuje Slovenská pošta. Dopravný úrad zabezpečujú len evidenciu týchto správnych poplatkov.
7
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý predstavuje príjem štátneho rozpočtu vo forme správnych poplatkov. Výška tohto vplyvu je odhadom určená na základe expertného výpočtu. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy budú predstavovať správne poplatky v sumách uvedených v tabuľke č. 1, ktoré budú vyberané za úkony vykonané Dopravným úradom.
Výšku pokút nie je možné určiť ani expertným odhadom.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Novelou zákona č. 143/1998 Z. z. sa precizuje platná právna úprava a zavádza sa nová právna úprava vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ v platnom znení.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Správne poplatky, pokuty
Na základe návrhu zákona nie je možné exaktne kvantifikovať charakter a rozsah celkových príjmov, keďže nie je možné konkrétne určiť počet pokút a správnych poplatkov a tým aj príslušných súm, ktoré budú vybraté. Navyše podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
8
poplatkoch v znení neskorších predpisov platí, že ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak tieto prílohy v elektronickej podobe. Aj vzhľadom na uvedené nie je možné jednoznačne určiť sumu vybratých správnych poplatkov, keďže nie je možné jednoznačne určiť počet podaní, ktoré budú podané elektronicky a ktoré budú podané zaužívaným spôsobom.
Výpočet predpokladaného príjmu do štátneho rozpočtu vychádza z expertného odhadovaného výpočtu predpokladaných úkonov, ktoré budú spoplatnené správnymi poplatkami.
Predmetný odhad vybratých správnych poplatkov bude príjmom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
Výpočet predpokladaného príjmu do štátneho rozpočtu za vybraté pokuty nie je možné určiť, pretože sa predpokladá, že osoby činné v civilnom letectve a osoby, ktorým povinnosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov, si budú plniť svoje povinnosti a pokuta sa uplatní len v krajnom prípade.
9
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1 v tom: Administratívne poplatky (221004)
1 720
2 660
3 100
4 900
odhad príjmov formou správnych poplatkov
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 720
2 660
3 100
4 900
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
10
Tabuľka č. 4
kapitola
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2 v tom: transfery prijímateľom príspevku (644001)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2 v tom: kapitálové transfery prijímateľom príspevku (723001)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
11
Tabuľka č. 5
kapitola
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
12
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
13
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
14
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu
nákladov
Návrhom zákona nedochádza k zavádzaniu nových povinností, nových správnych poplatkov a ani k zmene výšky aktuálne platných správnych poplatkov. Z tohto dôvodu nevznikajú na podnikateľské prostredie nové priame finančné náklady [dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality; iné poplatky], nové nepriame finančné náklady a ani nové administratívne náklady.
Úprava § 26 zákona č. 143/1998 Z. z. do navrhovanej podoby zohľadňuje potrebu súvisiacu s implementáciou nariadenia (EÚ) 2018/1862 v platnom znení. V súčasnosti oblasť registra lietadiel Slovenskej republiky upravuje okrem § 25 a 26 zákona č. 143/1998 Z. z. aj letecký predpis L 7 Značky štátnej príslušnosti a registrové značky lietadiel. Z dôvodu prehľadnosti úpravy danej oblasti týkajúcej sa registra lietadiel Slovenskej republiky sa navrhuje „presunúť“ ustanovenia z leteckého predpisu L 7 priamo do zákona č. 143/1998 Z. z., aby bola na „jednom mieste“ upravená problematika registra lietadiel Slovenskej republiky aj z dôvodu potreby preverovať, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
--
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Nedochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Nebude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne.
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Zmena regulácie neovplyvňuje cezhraničné investície.
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Neovplyvní dostupnosť základných zdrojov.
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Zmena regulácie neovplyvňuje inovácie, vedu a výskum.
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
--
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
15
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrhom zákona vznikajú nové Iné vplyvy na podnikateľské prostredie sankcie a pokuty. V súvislosti s kompetenciou Dopravného úradu udeliť sankcie sa predpokladá, že na základe doterajších skúseností z uplatňovania zákona č. 143/1998 Z. z., si osoby činné v civilnom letectve budú plniť stanovené povinnosti. Súčasne sa poukazuje na skutočnosť, že sa stanovujú dostatočne odrádzajúce sankcie. Z uvedených dôvodov sa predpokladá, že stanovené povinnosti budú osobami činnými v civilnom letectve dodržiavané.
Podľa návrhu § 51 ods. 4 písm. c) zákona č. 143/1998 Z. z. Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
Podľa návrhu § 53 ods. 1 písm. o) zákona č. 143/1998 Z. z. Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto nepožiada ako vlastník lietadla o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
Podľa návrhu § 53 ods. 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. Dopravný úrad uloží pokutu od 100 eur do 2 000 eur.
16
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-čl. 77, 79, 82, 85, 87, 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení
b) v sekundárnom práve
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení
gestori: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení
gestor: Ministerstvo vnútra SR
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, o zmene Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a o zmene a zrušení nariadenia (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení
gestori: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. L 312, 7. 12. 2018) v platnom znení
gestori: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo financií SR
17
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. L 295, 14. 11. 2019)
gestor: Ministerstvo vnútra SR
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Text s významom pre EHP) (Ú. v. L 172, 17. 5. 2021)
gestori: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR
-rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. L 332, 18. 12. 2007)
gestori: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR
-smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. L 261, 6. 8. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 19/zv. 7)
gestor: Ministerstvo vnútra SR
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
gestor: Ministerstvo vnútra SR
spolugestori: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo financií SR
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-Komisia najneskôr 28. decembra 2021 prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví dátum začiatku prevádzky Schengenského informačného systému, čím sa ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/1862 stanú účinnými
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
18
-smernica Rady 2004/82/ES je úplne prebratá v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 je úplne prebratá v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
-úplný
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 23 (§ 2 ods. 4, § 29a ods. 4)
Ako jedna zo základných úloh Policajného zboru sa explicitne dopĺňa aj to, že Policajný zbor je úradom pre vyhľadávanie majetku, keďže v súčasnosti takéto výslovné určenie Policajného zboru ako úradu absentuje. Úlohou úradu pre vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného, alebo ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania. Vzhľadom na to sa tiež explicitne dopĺňa aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.
K bodu 2 (§ 4)
Ustanovenie o organizácii Policajného zboru reaguje na potrebu zakotvenia rámcového základného organizačného členenia Policajného zboru (prezídium, útvary s celoštátnou pôsobnosťou a útvary s miestnou pôsobnosťou). Zároveň takéto členenie vytvára legislatívny podklad na vytvorenie organizačnej štruktúry Policajného zboru, ktorá bude flexibilne reagovať na vývoj bezpečnostnej situácie s cieľom profesionálne zabezpečiť ochranu verejného poriadku, bezpečnosť a boj proti zločinnosti v komplexe systému bezpečnostných služieb.
Úlohou Prezídia Policajného zboru je riadiaca, metodická a kontrolná činnosť vo vzťahu k službám Policajného zboru a výkonu služobných činností. Jeho súčasťou aj útvary Policajného zboru strategického riadenia poskytujúce servis a podporu služieb Policajného zboru.
Útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky predstavujú samostatné osobitné útvary tvoriace súčasť Policajného zboru. V súčasnosti je ním napr. Národná kriminálna agentúra, ktorá je príslušná na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach patriacich do právomoci Špecializovaného trestného súdu.
Útvarmi s miestnou pôsobnosťou v súčasnosti krajské riaditeľstvá Policajného zboru, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a základné útvary Policajného zboru.
Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru, aby organizačná štruktúra nebola v zákone stanovená príliš fixne a nebránila pružnému reagovaniu na zmeny bezpečnostnej situácie s cieľom operatívne reagovať na súčasné a vznikajúce hrozby. Takáto voľne nastavená
19
podrobnejšia organizácia súvisí aj s pripravovanými organizačným zmenami v Policajnom zbore, ktorých účelom bude vytvorenie moderného Policajného zboru umožňujúceho výkon kvalitnejšieho a efektívnejšieho plnenia služobných povinností so zámerom zvýšiť kvalitatívny posun pozitívneho vnímania Policajného zboru v očiach verejnosti.
Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru priamo v zákone, pretože táto zložka Policajného zboru plní, najmä v trestnom konaní, nezastupiteľné odborné úlohy. Vzhľadom na to, že kriminalistický a expertízny ústav v súčasnosti vykonáva znaleckú činnosť v prípadoch vyžadujúcich si osobitné vedecké posúdenie a ide o špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra v odbore znaleckej činnosti zapísanom v zozname, navrhuje sa, aby sa na základe zákona zapisoval do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ako znalecký ústav.
K bodom 3 6 13 ods. 2 písm. a), § 13 ods. 3, § 14 ods. 1, § 14 ods. 2 písm. c), § 14 ods. 3 a 4]
Povinnosť príslušníka Policajného zboru pri výkone služobnej činnosti používať menovku bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená zákonom č. 155/2003 Z. z. V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov však dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. Navrhuje sa preto zrušenie povinnosti policajta pri výkone služobnej činnosti používať menovku. Zrušením tejto povinnosti by sa dosiahlo rešpektovanie súkromného a rodinného života nielen policajtov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Zákonom upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie.
K bodom 7 a 8 (§ 17 ods. 1, § 17a)
V súčasnosti v oprávnení požadovať vysvetlenie absentuje možnosť požadovať potrebné vysvetlenia od osoby, ktorá by mohla prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. V prípade postupu podľa platnej právnej úpravy nie je pri podaní informácie pri odhaľovaní trestného činu podľa § 17a upravená možnosť spísania zápisnice, ani predvedenia osoby na útvar Policajného zboru. Zlúčením oboch ustanovení zjednotíme možnosti postupu v tomto štádiu odhaľovania protispoločenskej činnosti. Analogicky je oprávnenie ustanovené aj v Českej republike.
Po zapracovaní požadovania potrebného vysvetlenia od osoby, ktorá by mohla prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu do oprávnenia podľa § 17 je ustanovenie § 17a bezpredmetné.
K bodu 9 (§ 18 ods. 8, § 19 ods. 7, § 29 ods. 6, § 43 ods. 2 a § 64 ods. 2)
Ide o formálnu úpravu, ktorou sa zjednocuje gramatický výraz pri úradných záznamoch.
K bodu 10 [§ 19 ods. 1 písm. b)]
Oprávnenie zaistiť osobu sa rozširuje z osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu, pretože ide tiež o (obdobné) protiprávne konanie, pričom v praxi nie je možné vždy hneď rozlíšiť, či sa osoba dopúšťa priestupku alebo iného správneho deliktu. Aj pri inom správnom delikte bude platiť to isté, čo pri priestupku teda, že zaistiť osobu možno len vtedy , ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci. Pri každom zaistení osoby navyše platí základná zásada primeranosti 8 ods. 1), podľa ktorej je vykonávaní služobnej činnosti policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a
20
nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.
K bodom 11 a 12 (§ 19 ods. 2 a 3)
Navrhované spísanie úradného záznamu namiesto vydávania rozhodnutia nastavuje právne logickejší postup pri zaisťovaní osôb podľa zákona o Policajnom zbore, a to bez reálnej ujmy na právach zaistených osôb. Pre príslušníkov Policajného zboru pôjde formálne o zjednodušenie administratívy, pretože pri zaistení osoby nebudú vydávať rozhodnutie o zaistení osoby, ale spíšu úradný záznam, ktorým zaistenú osobu odovzdajú následne policajtovi na útvare Policajného zboru. Samotná zaistená osoba však tiež bezodkladne dostane potvrdenie o zaistení s uvedením dôvodu a presného času zaistenia.
Napráva sa tým nevhodne zakotvený procesný postup pri zaisťovaní osôb. Zaistenie osoby je oprávnenie policajta, pričom pri žiadnom inom oprávnení sa rozhodnutie nevydáva (napr. zaistenie veci, zákaz vstupu na určené miesta, príp. obmedzenie osobnej slobody použitím donucovacích prostriedkov). Keďže je to oprávnenie policajta, k zaisteniu osoby dôjde jeho samotným uplatnením (obmedzením osobnej slobody), teda následné vydávanie rozhodnutia je bezpredmetné. Ide teda obdobne ako v prípade iných oprávnení policajta, o bezprostredný zásah do práv osôb, kedy preventívne formálne rozhodovanie nie je možné. Podobný mechanizmus existuje tiež pri vykázaní zo spoločného obydlia