VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-4783/2022 Národnej rady Slovenskej republiky
908
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .............. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2022