1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona mení a dopĺňa ustanovenie § 6 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje hospodárenie a financovanie Matice slovenskej.
V Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia, pričom je potrebné uviesť, že jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré jej zverené, ako napr. upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického výskumu a pod.
Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa, a to v časoch úspešných aj zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania tejto inštitúcie. Cieľom Matice slovenskej je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórnych súborov a pod.
Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1 344 600 milióna eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk, vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory. Práve z uvedeného dôvodu sa mení ustanovenie § 6 predmetného zákona, v rámci ktorého sa na plnenie úloh Matice slovenskej poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000,- €.
2
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a má pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanec NR SR Miloš SVRČEK, Ľuboš KRAJČÍR, Igor KAŠPER, Petra HAJŠELOVÁ, Adriana PČOLINSKÁ, Kristián ČEKOVSKÝ, Erik ŇARJAŠ, Marcel MIHÁLIK, Peter VONS, Peter LIBA, György GYIMESI, Jaroslav KARAHUTA, Igor HUS, Jozef HLINKA, Milan KURIAK, Jozef LUKÁČ, Monika PÉTER
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
V Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. Matica slovenská aj v 21. storočí zohráva dôležitú úlohu ako moderná národná inštitúcia, pričom je potrebné uviesť, že jej financovanie je potrebné riešiť spôsobom, aby si plnila efektívnejšie a plnohodnotnejšie úlohy, ktoré jej zverené, ako napr. upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, podieľanie sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, rozvíjanie základného slovakistického výskumu a pod.
3.Ciele a výsledný stav
4
Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa. Či v časoch úspešných, alebo zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania predmetnej inštitúcie. Cieľom matice je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórne súbory, a pod.
Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1,36 milióna eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov. V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk, vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory. Práve z uvedeného dôvodu sa mení ustanovenie § 6 predmetného zákona v rámci ktorého sa na plnenie úloh Matice slovenskej poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000,- €.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Matica Slovenská
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
5
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
JUDr. Mgr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.
Poslanec NR SR | člen Ústavnoprávneho výboru
milos.svrcek@nrsr.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci NR SR
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:
nie je upravený v práve Európskej únie
a) v primárnom práve: -
b) v sekundárnom práve: -
- v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: -
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: žiadne
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: -
b)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení:-
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: -
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
7
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K čl. I
Na účely tohto zákona sa určuje finančný mechanizmus trvalého financovania Matice slovenskej. Zámerom stanovenia pevnej sumy 1 500 000 je vytvoriť trvalo udržateľné financovanie tak, aby bol plne využitý potenciál inštitúcie za účelom rozvíjania vlastenectva medzi slovenskými občanmi. Vytvorenie mechanizmu na zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti je v národno-štátnom záujme Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry SR poskytne Matici slovenskej účelovú dotáciu zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Určuje sa výška finančného príspevku Slovenskej republiky každoročne, vo výške 1 500 000 eur na príslušný rozpočtový rok.
K čl. II
Ustanovuje sa nadobudnutie účinnosti zákona.