NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
ZÁKON
z ............ 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68 / 1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č.
183/2000 Z. z.
, zákona č.
474/2005 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Na plnenie úloh Matice slovenskej sa poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky každoročne vo výške 1 500 000 2 ods. 1). S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa osobitných predpisov.
4)
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.