1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
V Čl. I. sa navrhuje rozšíriť prechodné ustanovenia zákona o nový § 293fr, ktorého ustanovenia zabezpečia mimoriadnu jednorazovú valorizáciu dôchodkových dávok vyplácaných k 1. januáru 2022 a priznaných v roku 2022 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Výška valorizácie vychádza z výšky tzv. dôchodcovskej inflácie oznámenej Štatistickým úradom SR za obdobie 2. polroka 2021.
Návrh predpokladá valorizáciu dôchodkových dávok súhrnne o 4,6% berúc do úvahu realizovanú valorizáciu k 1. januáru 2022.
Po niekoľkých rokoch návrh predpokladá aj valorizáciu súm minimálneho dôchodku určených podľa prílohy č. 4a zákona.
Návrh zákona takto reaguje na mimoriadny a nepredpokladaný nárast spotrebiteľských cien domácností dôchodcov.
Dôvodom je dôchodcovská inflácia, ktorá v januári dosiahla 9,1%, pričom bežná inflácia 8,5% čo je najviac za posledných 19 rokov. Seniori si pritom od januára polepšili iba o 1,3%.
Dôchodcovská inflácia vo výške 9,1% je pre väčšinu seniorov neúnosná. Návrh vychádza z tzv. dôchodcovskej inflácie za 2. polrok 2021, čiže nie je v žiadnom rozpore s aktuálnou dikciou § 82 zákona, ktorý pre budúci rok zohľadní infláciu za iné obdobie (1. polrok 2022). Poberatelia dôchodkových dávok sa však ocitli v mimoriadnej situácii práve teraz. Návrh pritom berie do úvahy aj opatrenia, prijaté vo vzťahu k penzistom v incýh krajinách Európy.
Návrh nezabúda ani na 13% seniorov, ktorí majú „zastropované“ minimálne dôchodky do roku 2030 a navrhuje aj valorizáciu súm minimálnej penzie.
Osobitná časť
K čl. I
Prechodné ustanovenie v navrhovanom § 293fr zvyšuje dôchodkového dávky vyplácané k 1. januáru 2022 a priznané po tomto dni o dodatočných 3,3% nad rámec zvýšenia podľa § 82. O 4,6% sa zvyšujú sumy minimálnych dôchodkov určené v prílohe č. 4a.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.5.2022.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.