NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z., 332/2010 Z. z., 551/2010 Z. z., 551/2010 Z. z., 50/2012 Z. z., 185/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 485/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 219/2014 Z. z., 376/2014 Z. z., 345/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 40/2017 Z. z., 331/2017 Z. z., 331/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 156/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 289/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 280/2019 Z. z., 66/2020 Z. z., 89/2020 Z. z., 218/2021 Z. z., 484/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 110aq sa vkladá nový § 110ar, ktorý znie:
㤠110ar
(1) Ustanovenie § 78b ods. 4 písm. a) sa do 31. 12. 2025 neuplatňuje. Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa na rozpočtové roky 2023, 2024 a 2025 určuje podľa ustanovení tohto paragrafu.
(4) Základ pre výpočet výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na miesto a mesiac pre príslušný stupeň odkázanosti klienta sa určuje ako násobok minimálnej mzdy60) za predchádzajúci kalendárny rok takto:
II. stupeň
0,20-násobok
III. stupeň
0,45-násobok
IV. stupeň
0,60-násobok
V. stupeň
0,85-násobok
VI. stupeň
1,05-násobok
(5) Základ pre výpočet výšky finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na miesto a mesiac pre príslušný stupeň odkázanosti klienta predstavuje 66% výšky finančného príspevku podľa ods. 4.
(6) Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na miesto a mesiac pre príslušný stupeň odkázanosti klienta a výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na miesto a mesiac pre príslušný stupeň odkázanosti klienta sa určuje ako 0,3-násobok základu podľa ods. 4 a 5.
Poznámka pod čiarou
60) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.1.2023.